4134. πλήρης (plérés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4134. πλήρης (plérés) — 16 Occurrences

Matthew 14:20 Adj-AMP
GRK: δώδεκα κοφίνους πλήρεις
NAS: twelve full baskets.
KJV: twelve baskets full.
INT: twelve hand-baskets full

Matthew 15:37 Adj-AFP
GRK: ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις
NAS: seven large baskets full.
KJV: seven baskets full.
INT: seven baskets full

Mark 4:28 Adj-AMS
GRK: στάχυν εἶτα πλήρης σῖτον ἐν
NAS: then the mature grain
KJV: the ear, after that the full corn in
INT: an ear then full grain in

Mark 8:19 Adj-AMP
GRK: κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε λέγουσιν
NAS: baskets full of broken pieces
KJV: baskets full of fragments
INT: hand-baskets of fragments full took you up They say

Luke 4:1 Adj-NMS
GRK: Ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου
NAS: Jesus, full of the Holy Spirit,
KJV: And Jesus being full of the Holy Ghost
INT: Jesus moreover full of [the] Spirit Holy

Luke 5:12 Adj-NMS
GRK: ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας ἰδὼν
NAS: [there was] a man covered with leprosy;
KJV: behold a man full of leprosy: who
INT: behold a man full of leprosy having seen

John 1:14 Adj-NFS
GRK: παρὰ πατρός πλήρης χάριτος καὶ
NAS: from the Father, full of grace
KJV: of the Father,) full of grace and
INT: with a father full of grace and

Acts 6:3 Adj-AMP
GRK: μαρτυρουμένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ
NAS: of good reputation, full of the Spirit
KJV: of honest report, full of the Holy
INT: carried witness to seven full of [the] Spirit and

Acts 6:5 Adj-AMS
GRK: Στέφανον ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ
NAS: a man full of faith
KJV: Stephen, a man full of faith and
INT: Stephen a man full of faith and

Acts 6:8 Adj-NMS
GRK: Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ
NAS: And Stephen, full of grace and power,
KJV: And Stephen, full of faith and
INT: Stephen moreover full grace and

Acts 7:55 Adj-NMS
GRK: ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου
NAS: But being full of the Holy Spirit,
KJV: But he, being full of the Holy Ghost,
INT: being moreover full of [the] Spirit Holy

Acts 9:36 Adj-NFS
GRK: αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν
NAS: this woman was abounding with deeds
KJV: this woman was full of good works
INT: She was full of works good

Acts 11:24 Adj-NMS
GRK: ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου
NAS: man, and full of the Holy
KJV: man, and full of the Holy Ghost
INT: good and full of [the] Spirit Holy

Acts 13:10 Adj-NMS
GRK: εἶπεν Ὦ πλήρης παντὸς δόλου
NAS: and said, You who are full of all
KJV: And said, O full of all subtilty
INT: said O full of all deceit

Acts 19:28 Adj-NMP
GRK: καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον
NAS: When they heard [this] and were filled with rage,
KJV: [these sayings], they were full of wrath,
INT: and having become full of anger they cried out

2 John 1:8 Adj-AMS
GRK: ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε
NAS: but that you may receive a full reward.
KJV: but that we receive a full reward.
INT: but a reward full we might receive

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page