868. ἀφίστημι (aphistémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 868. ἀφίστημι (aphistémi) — 14 Occurrences

Luke 2:37 V-IIM/P-3S
GRK: ἣ οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ
NAS: She never left the temple,
KJV: years, which departed not from
INT: who not departed the temple

Luke 4:13 V-AIA-3S
GRK: ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ' αὐτοῦ
NAS: temptation, he left Him until
KJV: the temptation, he departed from
INT: the devil departed from him

Luke 8:13 V-PIM/P-3P
GRK: καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται
NAS: and in time of temptation fall away.
KJV: time of temptation fall away.
INT: time of testing fall away

Luke 13:27 V-AMA-2P
GRK: πόθεν ἐστέ ἀπόστητε ἀπ' ἐμοῦ
NAS: where you are from; DEPART FROM ME, ALL
KJV: whence ye are; depart from me,
INT: from where you are depart from me

Acts 5:37 V-AIA-3S
GRK: ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησεν λαὸν ὀπίσω
NAS: of the census and drew away [some] people
KJV: and drew away much
INT: census and drew away people after

Acts 5:38 V-AMA-2P
GRK: λέγω ὑμῖν ἀπόστητε ἀπὸ τῶν
NAS: I say to you, stay away from these
KJV: I say unto you, Refrain from these
INT: I say to you Withdraw from the

Acts 12:10 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος
NAS: the angel departed from him.
KJV: forthwith the angel departed from him.
INT: and immediately departed the angel

Acts 15:38 V-APA-AMS
GRK: ἠξίου τὸν ἀποστάντα ἀπ' αὐτῶν
NAS: that they should not take him along who had deserted them in Pamphylia
KJV: with them, who departed from them
INT: thought it well the [one] having withdrawn from them

Acts 19:9 V-APA-NMS
GRK: τοῦ πλήθους ἀποστὰς ἀπ' αὐτῶν
NAS: the people, he withdrew from them and took away
KJV: the multitude, he departed from
INT: the multitude having departed from them

Acts 22:29 V-AIA-3P
GRK: εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: him immediately let go of him; and the commander
KJV: straightway they departed from
INT: Immediately therefore departed from him

2 Corinthians 12:8 V-ASA-3S
GRK: παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ' ἐμοῦ
NAS: three times that it might leave me.
KJV: thrice, that it might depart from me.
INT: I begged that it might depart from me

1 Timothy 4:1 V-FIM-3P
GRK: ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς
NAS: some will fall away from the faith,
KJV: some shall depart from the faith,
INT: latter times will depart from some the

2 Timothy 2:19 V-AMA-3S
GRK: αὐτοῦ καί Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας
NAS: of the Lord is to abstain from wickedness.
KJV: of Christ depart from
INT: his and Let depart from unrighteousness

Hebrews 3:12 V-ANA
GRK: ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ
NAS: heart that falls away from the living
KJV: in departing from
INT: in departing from God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page