δυνάμει
Englishman's Concordance
δυνάμει (dynamei) — 26 Occurrences

Mark 9:1 N-DFS
GRK: ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει
NAS: of God after it has come with power.
KJV: come with power.
INT: having come with power

Luke 1:17 N-DFS
GRK: πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου ἐπιστρέψαι
NAS: Him in the spirit and power of Elijah,
KJV: the spirit and power of Elias, to turn
INT: [the] spirit and power of Elijah to turn

Luke 4:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος
NAS: to Galilee in the power of the Spirit,
KJV: in the power of the Spirit
INT: in the power of the Spirit

Luke 4:36 N-DFS
GRK: ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς
NAS: For with authority and power He commands
KJV: and power he commandeth
INT: authority and power he commands the

Acts 3:12 N-DFS
GRK: ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ
NAS: at us, as if by our own power or piety
KJV: as though by our own power or holiness
INT: as if by [our] own power or godliness

Acts 4:7 N-DFS
GRK: Ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢ ἐν
NAS: By what power, or
KJV: By what power, or by
INT: In what power or in

Acts 4:33 N-DFS
GRK: καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν
NAS: And with great power the apostles
KJV: And with great power gave the apostles
INT: And [with] mighty power great gave

Acts 10:38 N-DFS
GRK: ἁγίῳ καὶ δυνάμει ὃς διῆλθεν
NAS: Spirit and with power, and [how] He went about
KJV: Ghost and with power: who went about
INT: Holy and with power who went through

Romans 1:4 N-DFS
GRK: θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα
NAS: of God with power by the resurrection
KJV: with power, according
INT: of God in power according to [the] Spirit

Romans 15:13 N-DFS
GRK: ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου
NAS: in hope by the power of the Holy
KJV: through the power of the Holy
INT: hope in power [of the] Spirit Holy

Romans 15:19 N-DFS
GRK: ἐν δυνάμει σημείων καὶ
NAS: in the power of signs and wonders,
KJV: Through mighty signs and
INT: in [the] power of signs and

Romans 15:19 N-DFS
GRK: τεράτων ἐν δυνάμει πνεύματος θεοῦ
NAS: and wonders, in the power of the Spirit;
KJV: by the power of the Spirit
INT: wonders in [the] power of [the] Spirit of God

1 Corinthians 2:5 N-DFS
GRK: ἀλλ' ἐν δυνάμει θεοῦ
NAS: of men, but on the power of God.
KJV: but in the power of God.
INT: but in power of God

1 Corinthians 4:20 N-DFS
GRK: ἀλλ' ἐν δυνάμει
NAS: does not consist in words but in power.
KJV: but in power.
INT: but in power

1 Corinthians 5:4 N-DFS
GRK: σὺν τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου
NAS: and I with you in spirit, with the power of our Lord
KJV: spirit, with the power of our Lord
INT: with the power of the Lord

1 Corinthians 15:43 N-DFS
GRK: ἐγείρεται ἐν δυνάμει
NAS: in weakness, it is raised in power;
KJV: it is raised in power:
INT: it is raised in power

2 Corinthians 6:7 N-DFS
GRK: ἀληθείας ἐν δυνάμει θεοῦ διὰ
NAS: of truth, in the power of God;
KJV: of truth, by the power of God, by
INT: of truth in [the] power of God with

Ephesians 3:16 N-DFS
GRK: δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ
NAS: to be strengthened with power through
KJV: to be strengthened with might by
INT: glory of him with power to be strengthened by

Colossians 1:11 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ
NAS: with all power, according
KJV: with all might, according to his
INT: with all power being strengthened according to

Colossians 1:29 N-DFS
GRK: ἐμοὶ ἐν δυνάμει
NAS: according to His power, which mightily works
INT: me in power

1 Thessalonians 1:5 N-DFS
GRK: καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν
NAS: but also in power and in the Holy
KJV: also in power, and in
INT: also in power and in

2 Thessalonians 1:11 N-DFS
GRK: πίστεως ἐν δυνάμει
NAS: and the work of faith with power,
KJV: of faith with power:
INT: of faith with power

2 Thessalonians 2:9 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις
NAS: with all power and signs
KJV: with all power and signs
INT: in every power and signs

1 Peter 1:5 N-DFS
GRK: τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους
NAS: who are protected by the power of God
KJV: are kept by the power of God through
INT: who by [the] power of God [are] being guarded

2 Peter 2:11 N-DFS
GRK: ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες
NAS: in might and power do not bring
KJV: power and might, bring not
INT: in strength and power greater being

Revelation 1:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ
NAS: the sun shining in its strength.
KJV: in his strength.
INT: in the full strength of it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page