ἁγίῳ
Englishman's Concordance
ἁγίῳ (hagiō) — 26 Occurrences

Matthew 3:11 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί
NAS: He will baptize you with the Holy Spirit
KJV: you with the Holy Ghost, and
INT: with [the] Spirit Holy and with fire

Matthew 24:15 Adj-DMS
GRK: ἐν τόπῳ ἁγίῳ ὁ ἀναγινώσκων
NAS: standing in the holy place
KJV: in the holy place,
INT: in [the] place holy (he who reads

Mark 1:8 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: but He will baptize you with the Holy Spirit.
KJV: you with the Holy Ghost.
INT: with Spirit Holy

Mark 12:36 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἁγίῳ Εἶπεν Κύριος
NAS: said in the Holy Spirit,
KJV: said by the Holy Ghost, The LORD
INT: Spirit holy said [the] Lord

Luke 3:16 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί
NAS: He will baptize you with the Holy Spirit
KJV: you with the Holy Ghost and
INT: with [the] Spirit Holy and with fire

Luke 10:21 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν
NAS: He rejoiced greatly in the Holy Spirit,
INT: Spirit holy and said

John 1:33 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: is the One who baptizes in the Holy Spirit.'
KJV: with the Holy Ghost.
INT: with [the] Spirit Holy

Acts 1:5 Adj-DNS
GRK: πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ
NAS: but you will be baptized with the Holy Spirit
KJV: with the Holy Ghost
INT: Spirit will be baptized Holy not after

Acts 7:51 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε ὡς
NAS: resisting the Holy Spirit;
KJV: always resist the Holy Ghost: as
INT: Spirit Holy resist as

Acts 10:38 Adj-DNS
GRK: θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει
NAS: anointed Him with the Holy Spirit
KJV: of Nazareth with the Holy Ghost and
INT: God [the] Spirit Holy and with power

Acts 11:16 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: but you will be baptized with the Holy Spirit.'
KJV: shall be baptized with the Holy Ghost.
INT: with [the] Spirit Holy

Acts 15:28 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν
NAS: For it seemed good to the Holy Spirit
KJV: it seemed good to the Holy Ghost,
INT: Spirit holy and to us

Romans 9:1 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: testifies with me in the Holy Spirit,
KJV: witness in the Holy Ghost,
INT: in [the] Spirit holy

Romans 14:17 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: and peace and joy in the Holy Spirit.
KJV: joy in the Holy Ghost.
INT: in [the] Spirit Holy

Romans 15:16 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: sanctified by the Holy Spirit.
KJV: being sanctified by the Holy Ghost.
INT: by [the] Spirit holy

Romans 16:16 Adj-DNS
GRK: ἐν φιλήματι ἁγίῳ Ἀσπάζονται ὑμᾶς
NAS: one another with a holy kiss.
KJV: with an holy kiss.
INT: with a kiss holy greet you

1 Corinthians 12:3 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: is Lord, except by the Holy Spirit.
KJV: but by the Holy Ghost.
INT: in [the] Spirit Holy

1 Corinthians 16:20 Adj-DNS
GRK: ἐν φιλήματι ἁγίῳ
NAS: one another with a holy kiss.
KJV: one another with an holy kiss.
INT: with a kiss holy

2 Corinthians 6:6 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἐν ἀγάπῃ
NAS: in kindness, in the Holy Spirit,
KJV: kindness, by the Holy Ghost, by
INT: in [the] Spirit holy in love

2 Corinthians 13:12 Adj-DNS
GRK: ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι
NAS: Greet one another with a holy kiss.
KJV: one another with an holy kiss.
INT: one another with a holy kiss

Ephesians 1:13 Adj-DNS
GRK: ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ
NAS: you were sealed in Him with the Holy Spirit
KJV: ye were sealed with that holy Spirit
INT: of promise the Holy

1 Thessalonians 1:5 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ ἐν
NAS: in power and in the Holy Spirit
KJV: and in the Holy Ghost, and
INT: in [the] Spirit Holy and with

1 Thessalonians 5:26 Adj-DNS
GRK: ἐν φιλήματι ἁγίῳ
NAS: all the brethren with a holy kiss.
KJV: the brethren with an holy kiss.
INT: with a kiss holy

1 Peter 1:12 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ'
NAS: who preached the gospel to you by the Holy Spirit
KJV: unto you with the Holy Ghost sent down
INT: by [the] Spirit Holy having been sent from

2 Peter 1:18 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει
NAS: from heaven when we were with Him on the holy mountain.
KJV: him in the holy mount.
INT: on the holy mount

Jude 1:20 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι
NAS: up on your most holy faith,
KJV: praying in the Holy Ghost,
INT: in [the] Spirit Holy praying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page