ἁμαρτωλοὶ
Englishman's Concordance
ἁμαρτωλοὶ (hamartōloi) — 12 Occurrences

Matthew 9:10 Adj-NMP
GRK: τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο
NAS: tax collectors and sinners came
KJV: and sinners came
INT: tax collectors and sinners having come were reclining [at table] with

Mark 2:15 Adj-NMP
GRK: τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ
NAS: tax collectors and sinners were dining
KJV: publicans and sinners sat also
INT: tax collectors and sinners were reclining [at table] with

Luke 6:32 Adj-NMP
GRK: γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας
NAS: is [that] to you? For even sinners love
KJV: ye? for sinners also love
INT: indeed sinners those who love

Luke 6:33 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ
NAS: is [that] to you? For even sinners do
KJV: ye? for sinners also do even
INT: For even sinners the same

Luke 6:34 Adj-NMP
GRK: ἐστίν καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν
NAS: is [that] to you? Even sinners lend
KJV: ye? for sinners also lend
INT: is it even sinners to sinners lend

Luke 13:2 Adj-NMP
GRK: Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας
NAS: Galileans were [greater] sinners than
KJV: Galilaeans were sinners above all
INT: Galileans these sinners beyond all

Luke 15:1 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ
NAS: the tax collectors and the sinners were coming near
KJV: and sinners for to hear
INT: and the sinners to hear him

Romans 5:19 Adj-NMP
GRK: ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ
NAS: the many were made sinners, even so
KJV: many were made sinners, so by
INT: one man sinners were appointed the

Galatians 2:15 Adj-NMP
GRK: ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί
NAS: by nature and not sinners from among
KJV: and not sinners of the Gentiles,
INT: of [the] Gentiles sinners

Galatians 2:17 Adj-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί ἆρα Χριστὸς
NAS: been found sinners, is Christ
KJV: are found sinners, [is] therefore
INT: also ourselves sinners [is] then Christ

James 4:8 Adj-VMP
GRK: καθαρίσατε χεῖρας ἁμαρτωλοί καὶ ἁγνίσατε
NAS: your hands, you sinners; and purify
KJV: [your] hands, [ye] sinners; and
INT: Have cleansed [your] hands sinners and have purified

Jude 1:15 Adj-NMP
GRK: κατ' αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς
NAS: ungodly sinners have spoken
KJV: ungodly sinners have spoken
INT: against him sinners ungodly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page