πρεσβυτέρων
Englishman's Concordance
πρεσβυτέρων (presbyterōn) — 22 Occurrences

Matthew 15:2 Adj-GMP
GRK: παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων οὐ γὰρ
NAS: break the tradition of the elders? For they do not wash
KJV: the tradition of the elders? for
INT: tradition of the elders not for

Matthew 16:21 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων
NAS: many things from the elders and chief priests
KJV: of the elders and
INT: from the elders and chief priests

Matthew 26:47 Adj-GMP
GRK: ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ
NAS: [who came] from the chief priests and elders of the people.
KJV: and elders of the people.
INT: chief priests and elders of the people

Matthew 27:12 Adj-GMP
GRK: ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο
NAS: by the chief priests and elders, He did not answer.
KJV: and elders, he answered
INT: chief priests and elders nothing he answered

Matthew 27:41 Adj-GMP
GRK: γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον
NAS: along with the scribes and elders, were mocking
KJV: the scribes and elders, said,
INT: scribes and elders said

Matthew 28:12 Adj-GMP
GRK: μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε
NAS: And when they had assembled with the elders and consulted
KJV: with the elders, and
INT: with the elders counsel moreover

Mark 7:3 Adj-GMP
GRK: παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων
NAS: the traditions of the elders;
KJV: holding the tradition of the elders.
INT: tradition of the elders

Mark 7:5 Adj-GMP
GRK: παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων ἀλλὰ κοιναῖς
NAS: to the tradition of the elders, but eat
KJV: to the tradition of the elders, but
INT: tradition of the elders but with unwashed

Mark 8:31 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν
NAS: and be rejected by the elders and the chief priests
KJV: of the elders, and
INT: by the elders and the

Mark 14:43 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν πρεσβυτέρων
NAS: and the scribes and the elders.
KJV: the scribes and the elders.
INT: and the elders

Mark 15:1 Adj-GMP
GRK: μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων
NAS: the chief priests with the elders and scribes
KJV: with the elders and
INT: with the elders and scribes

Luke 9:22 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων
NAS: and be rejected by the elders and chief priests
KJV: of the elders and
INT: by the elders and chief priests

John 8:9 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ κατελείφθη
NAS: beginning with the older ones, and He was left
KJV: at the eldest, [even] unto
INT: from the elder ones and he was left

Acts 15:4 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν πρεσβυτέρων ἀνήγγειλάν τε
NAS: and the apostles and the elders, and they reported
KJV: and elders, and
INT: and the elders they declared moreover

Acts 16:4 Adj-GMP
GRK: ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν
NAS: upon by the apostles and elders who
KJV: the apostles and elders which were at
INT: apostles and elders the in

Acts 24:1 Adj-GMP
GRK: Ἁνανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ
NAS: with some elders, with an attorney
KJV: with the elders, and
INT: Ananias with elders some and

Revelation 5:5 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι
NAS: and one of the elders said
KJV: one of the elders saith unto me,
INT: of the elders says to me

Revelation 5:6 Adj-GMP
GRK: μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς
NAS: living creatures) and the elders a Lamb
KJV: the midst of the elders, stood
INT: [the] midst of the elders a Lamb standing

Revelation 5:11 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἦν
NAS: and the living creatures and the elders; and the number
KJV: and the elders: and
INT: and of the elders and was

Revelation 7:11 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν
NAS: the throne and [around] the elders and the four
KJV: and [about] the elders and
INT: and the elders and the

Revelation 7:13 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι
NAS: one of the elders answered,
KJV: one of the elders answered, saying
INT: of the elders saying to me

Revelation 14:3 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ οὐδεὶς
NAS: living creatures and the elders; and no one
KJV: beasts, and the elders: and no man
INT: and the elders And no one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page