1653. ἐλεέω (eleeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1653. ἐλεέω (eleeó) — 32 Occurrences

Matthew 5:7 V-FIP-3P
GRK: ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται
NAS: are the merciful, for they shall receive mercy.
KJV: for they shall obtain mercy.
INT: for they will receive mercy

Matthew 9:27 V-AMA-2S
GRK: καὶ λέγοντες Ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς
NAS: Him, crying out, Have mercy on us, Son
KJV: [Thou] Son of David, have mercy on us.
INT: and saying Have mercy on us Son

Matthew 15:22 V-AMA-2S
GRK: ἔκραζεν λέγουσα Ἐλέησόν με κύριε
NAS: out, saying, Have mercy on me, Lord,
KJV: saying, Have mercy on me,
INT: cried saying Have mercy on me master

Matthew 17:15 V-AMA-2S
GRK: λέγων Κύριε ἐλέησόν μου τὸν
NAS: Lord, have mercy on my son,
KJV: Lord, have mercy on my son:
INT: saying master Have mercy on my

Matthew 18:33 V-ANA
GRK: καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν
NAS: you not also have had mercy
KJV: also have had compassion on thy
INT: also you to have pitied the fellow servant

Matthew 18:33 V-AIA-1S
GRK: κἀγὼ σὲ ἠλέησα
NAS: have had mercy on your fellow slave,
KJV: as I had pity on thee?
INT: also I you had pitied

Matthew 20:30 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς
NAS: out, Lord, have mercy on us, Son
KJV: saying, Have mercy on us,
INT: saying Lord Have mercy on us Son

Matthew 20:31 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς
NAS: Son of David, have mercy on us!
KJV: saying, Have mercy on us,
INT: saying Lord Have mercy on us Son

Mark 5:19 V-AIA-3S
GRK: πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε
NAS: has done for you, and [how] He had mercy on you.
KJV: and hath had compassion on thee.
INT: did and had mercy on you

Mark 10:47 V-AMA-2S
GRK: Δαυὶδ Ἰησοῦ ἐλέησόν με
NAS: Son of David, have mercy on me!
KJV: [thou] Son of David, have mercy on me.
INT: of David Jesus have mercy on me

Mark 10:48 V-AMA-2S
GRK: Υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν με
NAS: Son of David, have mercy on me!
KJV: [Thou] Son of David, have mercy on me.
INT: Son of David have mercy on me

Luke 16:24 V-AMA-2S
GRK: Πάτερ Ἀβραάμ ἐλέησόν με καὶ
NAS: Abraham, have mercy on me, and send
KJV: Father Abraham, have mercy on me, and
INT: Father Abraham have compassion on me and

Luke 17:13 V-AMA-2S
GRK: Ἰησοῦ ἐπιστάτα ἐλέησον ἡμᾶς
NAS: Jesus, Master, have mercy on us!
KJV: Jesus, Master, have mercy on us.
INT: Jesus Master have compassion on us

Luke 18:38 V-AMA-2S
GRK: υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν με
NAS: Son of David, have mercy on me!
KJV: [thou] Son of David, have mercy on me.
INT: Son of David have mercy on me

Luke 18:39 V-AMA-2S
GRK: Υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν με
NAS: Son of David, have mercy on me!
KJV: [Thou] Son of David, have mercy on me.
INT: Son of David have mercy on me

Romans 9:15 V-FIA-1S
GRK: γὰρ λέγει Ἐλεήσω ὃν ἂν
NAS: to Moses, I WILL HAVE MERCY
KJV: to Moses, I will have mercy on whom
INT: indeed he says I will show mercy to whom anyhow

Romans 9:15 V-PSA-1S
GRK: ὃν ἂν ἐλεῶ καὶ οἰκτιρήσω
NAS: I WILL HAVE MERCY ON WHOM
KJV: whom I will have mercy, and
INT: whom anyhow I show mercy and I will feel compassion on

Romans 9:16 V-PPA-GMS
GRK: ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ
NAS: but on God who has mercy.
KJV: but of God that sheweth mercy.
INT: but on whom shows mercy God

Romans 9:18 V-PIA-3S
GRK: ὃν θέλει ἐλεεῖ ὃν δὲ
NAS: So then He has mercy on whom
KJV: Therefore hath he mercy on whom
INT: to whom he wants he shows mercy whom however

Romans 11:30 V-AIP-2P
GRK: νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων
NAS: but now have been shown mercy because of their disobedience,
KJV: now obtained mercy through
INT: now however have been shown mercy the of these

Romans 11:31 V-ASP-3P
GRK: αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν
NAS: may now be shown mercy.
KJV: they also may obtain mercy.
INT: they now might have mercy shown [them]

Romans 11:32 V-ASA-3S
GRK: τοὺς πάντας ἐλεήσῃ
NAS: so that He may show mercy to all.
KJV: that he might have mercy upon all.
INT: all he might show mercy to

Romans 12:8 V-PPA-NMS
GRK: σπουδῇ ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι
NAS: with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness.
KJV: diligence; he that sheweth mercy, with
INT: earnestness he that shows mercy with cheerfulness

1 Corinthians 7:25 V-RPM/P-NMS
GRK: δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου
NAS: an opinion as one who by the mercy of the Lord
KJV: as one that hath obtained mercy of
INT: I give as having received mercy from [the] Lord

2 Corinthians 4:1 V-AIP-1P
GRK: ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν οὐκ ἐγκακοῦμεν
NAS: ministry, as we received mercy, we do not lose heart,
KJV: as we have received mercy, we faint
INT: this as we received mercy not we faint

Philippians 2:27 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἠλέησεν αὐτόν οὐκ
NAS: but God had mercy on him, and not on him only
KJV: but God had mercy on him; and
INT: God had mercy on him not

1 Timothy 1:13 V-AIP-1S
GRK: ὑβριστήν ἀλλὰ ἠλεήθην ὅτι ἀγνοῶν
NAS: Yet I was shown mercy because
KJV: but I obtained mercy, because
INT: insolent but I was shown mercy because being ignorant

1 Timothy 1:16 V-AIP-1S
GRK: διὰ τοῦτο ἠλεήθην ἵνα ἐν
NAS: reason I found mercy, so
KJV: cause I obtained mercy, that
INT: because of this I was shown mercy that in

1 Peter 2:10 V-RPM/P-NMP
GRK: οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ
NAS: OF GOD; you had NOT RECEIVED MERCY,
KJV: had not obtained mercy, but now
INT: who not had received mercy now moreover

1 Peter 2:10 V-APP-NMP
GRK: νῦν δὲ ἐλεηθέντες
NAS: you had NOT RECEIVED MERCY, but now
KJV: but now have obtained mercy.
INT: now moreover having received mercy

Jude 1:22 V-PMA-2P
GRK: οὓς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους
NAS: And have mercy on some,
KJV: of some have compassion, making a difference:
INT: some indeed have mercy on who are doubting

Jude 1:23 V-PMA-2P
GRK: οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ
NAS: and on some have mercy with fear,
INT: others moreover have mercy with fear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page