2040. ἐργάτης (ergatés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2040. ἐργάτης (ergatés) — 16 Occurrences

Matthew 9:37 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι
NAS: is plentiful, but the workers are few.
KJV: but the labourers [are] few;
INT: the however workmen [are] few

Matthew 9:38 N-AMP
GRK: ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν
NAS: to send out workers into His harvest.
KJV: he will send forth labourers into
INT: that he might send out workmen into the

Matthew 10:10 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς
NAS: a staff; for the worker is worthy
KJV: yet staves: for the workman is worthy
INT: indeed the workman of the provisions

Matthew 20:1 N-AMP
GRK: πρωὶ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν
NAS: to hire laborers for his vineyard.
KJV: to hire labourers into
INT: morning to hire workmen for the

Matthew 20:2 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου
NAS: When he had agreed with the laborers for a denarius
KJV: with the labourers for
INT: with the workmen for a denarius

Matthew 20:8 N-AMP
GRK: Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος
NAS: Call the laborers and pay
KJV: steward, Call the labourers, and give
INT: Call the workmen and pay

Luke 10:2 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι δεήθητε
NAS: is plentiful, but the laborers are few;
KJV: but the labourers [are] few:
INT: moreover [the] workmen [are] few pray earnestly to

Luke 10:2 N-AMP
GRK: θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς
NAS: to send out laborers into His harvest.
KJV: he would send forth labourers into
INT: harvest that workmen he might send out into

Luke 10:7 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ
NAS: what they give you; for the laborer is worthy
KJV: give: for the labourer is worthy
INT: indeed the workman of the wages

Luke 13:27 N-NMP
GRK: ἐμοῦ πάντες ἐργάται ἀδικίας
KJV: me, all [ye] workers of iniquity.
INT: me all [you] workers of unrighteousness

Acts 19:25 N-AMP
GRK: τὰ τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν Ἄνδρες
NAS: he gathered together with the workmen of similar
KJV: he called together with the workmen of
INT: such things workmen he said Men

2 Corinthians 11:13 N-NMP
GRK: τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι ἐργάται δόλιοι μετασχηματιζόμενοι
NAS: deceitful workers, disguising
KJV: deceitful workers, transforming themselves
INT: such [are] false apostles workers deceitful disguising themselves

Philippians 3:2 N-AMP
GRK: τοὺς κακοὺς ἐργάτας βλέπετε τὴν
NAS: of the evil workers, beware
KJV: of evil workers, beware
INT: the evil workers beware of the

1 Timothy 5:18 N-NMS
GRK: Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ
NAS: WHILE HE IS THRESHING, and The laborer is worthy
KJV: And, The labourer [is] worthy
INT: Worthy [is] the workman of the wages

2 Timothy 2:15 N-AMS
GRK: τῷ θεῷ ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον ὀρθοτομοῦντα
NAS: to God as a workman who does not need to be ashamed,
KJV: unto God, a workman that needeth not to be ashamed,
INT: to God a workman not ashamed straightly cutting

James 5:4 N-GMP
GRK: μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων
NAS: the pay of the laborers who mowed
KJV: the hire of the labourers who
INT: wage of the workmen having harvested

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page