2605. καταγγέλλω (kataggelló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2605. καταγγέλλω (kataggelló) — 18 Occurrences

Acts 3:24 V-AIA-3P
GRK: ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας
NAS: also announced these
INT: spoke also proclaimed the days

Acts 4:2 V-PNA
GRK: λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ
NAS: the people and proclaiming in Jesus
KJV: the people, and preached through Jesus
INT: people and proclaiming in

Acts 13:5 V-IIA-3P
GRK: ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον
NAS: Salamis, they [began] to proclaim the word
KJV: Salamis, they preached the word
INT: into Salamis they proclaimed the word

Acts 13:38 V-PIM/P-3S
GRK: ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται
NAS: of sins is proclaimed to you,
KJV: this man is preached unto you
INT: forgiveness of sins is proclaimed

Acts 15:36 V-AIA-1P
GRK: ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον
NAS: in which we proclaimed the word
KJV: where we have preached the word
INT: in which we have annonuced the word

Acts 16:17 V-PIA-3P
GRK: εἰσίν οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν
NAS: who are proclaiming to you the way
KJV: God, which shew unto us the way
INT: are who proclaim to you [the] way

Acts 16:21 V-PIA-3P
GRK: καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ
NAS: and are proclaiming customs which
KJV: And teach customs, which
INT: and preach customs which

Acts 17:3 V-PIA-1S
GRK: ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν
NAS: whom I am proclaiming to you is the Christ.
KJV: whom I preach unto you, is
INT: whom I preach to you

Acts 17:13 V-AIP-3S
GRK: τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ
NAS: of God had been proclaimed by Paul
KJV: the word of God was preached of Paul
INT: Berea was proclaimed by

Acts 17:23 V-PIA-1S
GRK: τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν
NAS: in ignorance, this I proclaim to you.
KJV: worship, him declare I unto you.
INT: him I proclaim to you

Acts 26:23 V-PNA
GRK: φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε
NAS: be the first to proclaim light
KJV: and should shew light
INT: light is about to preach to both

Romans 1:8 V-PIM/P-3S
GRK: πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ
NAS: your faith is being proclaimed throughout
KJV: faith is spoken of throughout
INT: faith of you is proclaimed in all

1 Corinthians 2:1 V-PPA-NMS
GRK: ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ
NAS: of wisdom, proclaiming to you the testimony
KJV: of wisdom, declaring unto you
INT: or wisdom proclaiming to you the

1 Corinthians 9:14 V-PPA-DMP
GRK: τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ
NAS: those who proclaim the gospel
KJV: ordained that they which preach the gospel
INT: the gospel proclaiming of the

1 Corinthians 11:26 V-PIA-2P
GRK: τοῦ κυρίου καταγγέλλετε ἄχρις οὗ
NAS: the cup, you proclaim the Lord's
KJV: this cup, ye do shew the Lord's death
INT: of the Lord you proclaim until that

Philippians 1:17 V-PIA-3P
GRK: τὸν χριστὸν καταγγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς
NAS: the former proclaim Christ
INT: the Christ are proclaiming not purely

Philippians 1:18 V-PIM/P-3S
GRK: ἀληθείᾳ Χριστὸς καταγγέλλεται καὶ ἐν
NAS: Christ is proclaimed; and in this
KJV: in truth, Christ is preached; and I
INT: in truth Christ is proclaimed and in

Colossians 1:28 V-PIA-1P
GRK: ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουθετοῦντες πάντα
NAS: We proclaim Him, admonishing every
KJV: Whom we preach, warning every
INT: whom we preach admonishing every

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page