ἀποστόλων
Englishman's Concordance
ἀποστόλων (apostolōn) — 22 Occurrences

Matthew 10:2 N-GMP
GRK: δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά
NAS: of the twelve apostles are these:
KJV: of the twelve apostles are
INT: and [the] twelve apostles the names

Acts 1:26 N-GMP
GRK: τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων
NAS: to the eleven apostles.
KJV: with the eleven apostles.
INT: the eleven apostles

Acts 2:42 N-GMP
GRK: διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ
NAS: They were continually devoting themselves to the apostles' teaching
KJV: stedfastly in the apostles' doctrine
INT: teaching of the apostles and

Acts 2:43 N-GMP
GRK: διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο
NAS: through the apostles.
KJV: were done by the apostles.
INT: through the apostles took place

Acts 4:35 N-GMP
GRK: πόδας τῶν ἀποστόλων διεδίδετο δὲ
NAS: and lay them at the apostles' feet,
KJV: at the apostles' feet:
INT: feet of the apostles distribution was made moreover

Acts 4:36 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ὅ ἐστιν
NAS: Barnabas by the apostles (which
KJV: by the apostles was surnamed
INT: by the apostles which is

Acts 4:37 N-GMP
GRK: πόδας τῶν ἀποστόλων
NAS: and laid it at the apostles' feet.
KJV: laid [it] at the apostles' feet.
INT: feet of the apostles

Acts 5:2 N-GMP
GRK: πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν
NAS: of it, he laid it at the apostles' feet.
KJV: and laid [it] at the apostles' feet.
INT: feet of the apostles laid [it]

Acts 5:12 N-GMP
GRK: χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα
NAS: At the hands of the apostles many
KJV: by the hands of the apostles were many
INT: hands of the apostles came to pass signs

Acts 6:6 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων καὶ προσευξάμενοι
NAS: before the apostles; and after praying,
KJV: before the apostles: and
INT: before the apostles and having prayed

Acts 8:1 N-GMP
GRK: πλὴν τῶν ἀποστόλων
NAS: and Samaria, except the apostles.
KJV: Samaria, except the apostles.
INT: except the apostles

Acts 8:18 N-GMP
GRK: χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ
NAS: the laying on of the apostles' hands,
KJV: laying on of the apostles' hands
INT: hands of the apostles was given the

Acts 15:4 N-GMP
GRK: καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν
NAS: by the church and the apostles and the elders,
KJV: and [of] the apostles and
INT: and the apostles and the

Acts 16:4 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων
NAS: which had been decided upon by the apostles and elders
KJV: of the apostles and
INT: by the apostles and elders

1 Corinthians 15:9 N-GMP
GRK: ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων ὃς οὐκ
NAS: the least of the apostles, and not fit
KJV: am the least of the apostles, that am
INT: least of the apostles who not

2 Corinthians 11:5 N-GMP
GRK: τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων
NAS: inferior to the most eminent apostles.
KJV: the very chiefest apostles.
INT: those most eminent apostles

2 Corinthians 12:11 N-GMP
GRK: τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων εἰ καὶ
NAS: to the most eminent apostles, even
KJV: the very chiefest apostles, though
INT: those most eminent apostles if also

Galatians 1:19 N-GMP
GRK: δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον
NAS: any other of the apostles except
KJV: But other of the apostles saw I none,
INT: moreover of the apostles none I saw

Ephesians 2:20 N-GMP
GRK: θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν
NAS: on the foundation of the apostles and prophets,
KJV: the foundation of the apostles and
INT: foundation of the apostles and prophets

2 Peter 3:2 N-GMP
GRK: τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς
NAS: and Savior [spoken] by your apostles.
KJV: of us the apostles of the Lord
INT: of the the apostles by us commandment

Jude 1:17 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου
NAS: that were spoken beforehand by the apostles of our Lord
KJV: of the apostles of our
INT: by the apostles of the Lord

Revelation 21:14 N-GMP
GRK: τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου
NAS: of the twelve apostles of the Lamb.
KJV: of the twelve apostles of the Lamb.
INT: of the twelve apostles of the Lamb

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page