ἀπόστολος
Englishman's Concordance
ἀπόστολος (apostolos) — 18 Occurrences

John 13:16 N-NMS
GRK: αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ
NAS: nor [is] one who is sent greater
KJV: neither he that is sent greater than
INT: of him nor a messenger greater than the [one]

Romans 1:1 N-NMS
GRK: Χριστοῦ κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς
NAS: called [as] an apostle, set apart
KJV: called [to be] an apostle, separated
INT: Christ a called apostle set apart for

Romans 11:13 N-NMS
GRK: ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος τὴν διακονίαν
NAS: as I am an apostle of Gentiles,
KJV: am the apostle of the Gentiles,
INT: I of [the] Gentiles apostle the ministry

1 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: called [as] an apostle of Jesus
KJV: called [to be] an apostle of Jesus
INT: Paul a called apostle of Jesus Christ

1 Corinthians 9:1 N-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος οὐχὶ Ἰησοῦν
NAS: Am I not an apostle? Have I not seen
KJV: Am I not an apostle? am I not
INT: not Am I an apostle not Jesus

1 Corinthians 9:2 N-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος ἀλλά γε
NAS: I am not an apostle, at least
KJV: I be not an apostle unto others, yet
INT: not I am an apostle yet at least

1 Corinthians 15:9 N-NMS
GRK: ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος διότι ἐδίωξα
NAS: to be called an apostle, because
KJV: to be called an apostle, because
INT: fit to be called apostle because I persecuted

2 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ Jesus
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ
INT: Paul apostle of Christ Jesus

Galatians 1:1 N-NMS
GRK: ὑμῶν ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος οὐκ ἀπ'
NAS: Paul, an apostle (not [sent] from men
KJV: Paul, an apostle, (not of
INT: you Paul apostle not from

Ephesians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ Jesus
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ
INT: Paul apostle of Christ Jesus

Colossians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Paul, an apostle of Jesus Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ
INT: Paul apostle of Christ Jesus

1 Timothy 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ Jesus
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ
INT: Paul apostle of Christ Jesus

1 Timothy 2:7 N-NMS
GRK: κῆρυξ καὶ ἀπόστολος ἀλήθειαν λέγω
NAS: a preacher and an apostle (I am telling
KJV: and an apostle, (I speak
INT: a herald and apostle [the] truth I speak

2 Timothy 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ Jesus
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ
INT: Paul apostle of Christ Jesus

2 Timothy 1:11 N-NMS
GRK: κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος
NAS: a preacher and an apostle and a teacher.
KJV: and an apostle, and
INT: a herald and apostle and teacher

Titus 1:1 N-NMS
GRK: δοῦλος θεοῦ ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ
NAS: of God and an apostle of Jesus
KJV: and an apostle of Jesus
INT: servant of God an apostle moreover of Jesus

1 Peter 1:1 N-NMS
GRK: ΠΕΤΡΟΣ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: Peter, an apostle of Jesus Christ,
KJV: Peter, an apostle of Jesus Christ,
INT: Peter apostle of Jesus Christ

2 Peter 1:1 N-NMS
GRK: δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: a bond-servant and apostle of Jesus
KJV: and an apostle of Jesus
INT: servant and apostle of Jesus Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page