υἱοῦ
Englishman's Concordance
υἱοῦ (huiou) — 37 Occurrences

Matthew 1:1 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ
NAS: the Messiah, the son of David,
KJV: Christ, the son of David,
INT: of Jesus Christ son of David son

Matthew 1:1 N-GMS
GRK: υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ
NAS: the son of David, the son of Abraham:
KJV: the son of David, the son of Abraham.
INT: son of David son of Abraham

Matthew 12:32 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: against the Son of Man,
KJV: against the Son of man,
INT: against the Son the of man

Matthew 23:35 N-GMS
GRK: αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου ὃν
NAS: of Zechariah, the son of Berechiah,
KJV: of Zacharias son of Barachias,
INT: blood of Zechariah son of Berekiah whom

Matthew 24:27 N-GMS
GRK: παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: will the coming of the Son of Man
KJV: also the coming of the Son of man be.
INT: coming of the Son of man

Matthew 24:30 N-GMS
GRK: σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: the sign of the Son of Man
KJV: the sign of the Son of man
INT: sign of the Son the of man

Matthew 24:37 N-GMS
GRK: παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: For the coming of the Son of Man
KJV: also the coming of the Son of man be.
INT: coming of the Son of man

Matthew 24:39 N-GMS
GRK: παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: will the coming of the Son of Man
KJV: also the coming of the Son of man be.
INT: coming of the Son of man

Matthew 28:19 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ
NAS: of the Father and the Son and the Holy
KJV: and of the Son, and
INT: and of the Son and of the

Mark 1:1 Noun-GMS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ θεοῦ
INT: of Jesus Christ Son of God

Luke 6:22 N-GMS
GRK: ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: for the sake of the Son of Man.
KJV: as evil, for the Son of man's sake.
INT: on account of the Son of man

Luke 17:22 N-GMS
GRK: ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: of the days of the Son of Man,
KJV: one of the days of the Son of man, and
INT: days of the Son of man

Luke 17:26 N-GMS
GRK: ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: in the days of the Son of Man:
KJV: in the days of the Son of man.
INT: days of the Son of man

Luke 21:36 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and to stand before the Son of Man.
KJV: to stand before the Son of man.
INT: before the Son of man

John 3:18 N-GMS
GRK: τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: of the only begotten Son of God.
KJV: of the only begotten Son of God.
INT: of the only begotten Son of God

John 5:25 N-GMS
GRK: φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: the voice of the Son of God,
KJV: the voice of the Son of God:
INT: voice of the Son of God

John 6:53 N-GMS
GRK: σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: the flesh of the Son of Man
KJV: the flesh of the Son of man,
INT: flesh of the Son of man

Romans 1:3 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ
NAS: concerning His Son, who was born
KJV: Concerning his Son Jesus Christ
INT: concerning the Son of him

Romans 1:4 N-GMS
GRK: τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν
NAS: who was declared the Son of God
KJV: And declared [to be] the Son of God
INT: having been declared Son of God in

Romans 1:9 N-GMS
GRK: εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ὡς
NAS: in the [preaching of the] gospel of His Son, is my witness
KJV: of his Son, that
INT: gospel of the Son of him how

Romans 5:10 N-GMS
GRK: θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ πολλῷ
NAS: the death of His Son, much
KJV: the death of his Son, much more,
INT: death of the Son of him much

Romans 8:29 N-GMS
GRK: εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς
NAS: to the image of His Son, so
KJV: to the image of his Son, that he
INT: image of the Son of him for

Romans 8:32 N-GMS
GRK: τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο
NAS: His own Son, but delivered
KJV: not his own Son, but delivered
INT: the own Son not spared

1 Corinthians 1:9 N-GMS
GRK: κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ
NAS: into fellowship with His Son, Jesus
KJV: the fellowship of his Son Jesus Christ
INT: fellowship of the Son of him Jesus

Galatians 2:20 N-GMS
GRK: τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: by faith in the Son of God,
KJV: by the faith of the Son of God, who
INT: that of the Son of God

Galatians 4:6 N-GMS
GRK: πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς
NAS: the Spirit of His Son into our hearts,
KJV: the Spirit of his Son into your
INT: Spirit of the son of him into

Galatians 4:30 N-GMS
GRK: μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας
NAS: SHALL NOT BE AN HEIR WITH THE SON OF THE FREE WOMAN.
KJV: be heir with the son of the freewoman.
INT: with the son of the free [woman]

Ephesians 4:13 N-GMS
GRK: ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: and of the knowledge of the Son of God,
KJV: of the knowledge of the Son of God,
INT: knowledge of the Son of God

Colossians 1:13 N-GMS
GRK: βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης
NAS: us to the kingdom of His beloved Son,
KJV: of his dear Son:
INT: kingdom of the Son beloved

1 John 1:3 N-GMS
GRK: μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ
NAS: is with the Father, and with His Son Jesus
KJV: with his Son Jesus Christ.
INT: with the Son of him Jesus

1 John 1:7 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει
NAS: of Jesus His Son cleanses
KJV: Christ his Son cleanseth us
INT: of Jesus the Son of him cleanses

1 John 3:23 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ
NAS: in the name of His Son Jesus
KJV: on the name of his Son Jesus Christ,
INT: name the Son of him Jesus

1 John 5:9 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
NAS: concerning His Son.
KJV: of his Son.
INT: concerning the Son of him

1 John 5:10 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
NAS: has given concerning His Son.
KJV: of his Son.
INT: concerning the Son him

1 John 5:13 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ
NAS: in the name of the Son of God,
KJV: on the name of the Son of God; that
INT: name of the Son of God

1 John 5:13 Noun-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ ὑιοῦ τοῦ Θεοῦ
KJV: on the name of the Son of God.
INT: name of the Son of God

2 John 1:3 N-GMS
GRK: Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός
NAS: Christ, the Son of the Father,
KJV: Christ, the Son of the Father,
INT: Christ the Son of the Father

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page