1360. διότι (dioti)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1360. διότι (dioti) — 23 Occurrences

Luke 1:13 Conj
GRK: φοβοῦ Ζαχαρία διότι εἰσηκούσθη ἡ
KJV: not, Zacharias: for thy prayer
INT: Fear Zechariah because has been heard the

Luke 2:7 Conj
GRK: ἐν φάτνῃ διότι οὐκ ἦν
NAS: Him in a manger, because there was no
KJV: in a manger; because there was no
INT: in a manger because not there was

Luke 21:28 Conj
GRK: κεφαλὰς ὑμῶν διότι ἐγγίζει ἡ
NAS: up your heads, because your redemption
KJV: your heads; for your redemption
INT: heads of you because draws near the

Acts 13:35 Conj
GRK: διότι καὶ ἐν
NAS: Therefore He also says
INT: Therefore also in

Acts 18:10 Conj
GRK: διότι ἐγώ εἰμι
KJV: For I am
INT: because I am

Acts 18:10 Conj
GRK: κακῶσαί σε διότι λαός ἐστί
KJV: to hurt thee: for I have
INT: to harm you because people there is

Acts 20:26 Conj
GRK: διότι μαρτύρομαι ὑμῖν
NAS: Therefore, I testify to you this
INT: Therefore I testify to you

Acts 22:18 Conj
GRK: ἐξ Ἰερουσαλήμ διότι οὐ παραδέξονταί
NAS: quickly, because they will not accept
KJV: out of Jerusalem: for they will not
INT: out of Jerusalem because not they will receive

Romans 1:19 Conj
GRK: διότι τὸ γνωστὸν
NAS: because that which is known about God
KJV: Because that which may be known of God
INT: Because the known

Romans 1:21 Conj
GRK: διότι γνόντες τὸν
KJV: Because that, when they knew God,
INT: Because having known

Romans 3:20 Conj
GRK: διότι ἐξ ἔργων
NAS: because by the works of the Law
KJV: Therefore by the deeds
INT: Therefore by works

Romans 8:7 Conj
GRK: διότι τὸ φρόνημα
NAS: because the mind set on the flesh
KJV: Because the carnal mind
INT: Because the mind

1 Corinthians 15:9 Conj
GRK: καλεῖσθαι ἀπόστολος διότι ἐδίωξα τὴν
NAS: an apostle, because I persecuted
KJV: an apostle, because I persecuted
INT: to be called apostle because I persecuted the

Philippians 2:26 Conj
GRK: καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι
NAS: and was distressed because you had heard
KJV: was full of heaviness, because that ye had heard
INT: moreover [was] deeply distressed because you heard that

1 Thessalonians 2:8 Conj
GRK: ἑαυτῶν ψυχάς διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν
NAS: lives, because you had become
KJV: our own souls, because ye were dear
INT: own lives because beloved to us

1 Thessalonians 2:18 Conj
GRK: διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν
INT: therefore we wished to come

1 Thessalonians 4:6 Conj
GRK: ἀδελφὸν αὐτοῦ διότι ἔκδικος Κύριος
NAS: in the matter because the Lord
KJV: [any] matter: because that the Lord
INT: brother of him because avenging [is] [the] Lord

Hebrews 11:5 Conj
GRK: οὐχ ηὑρίσκετο διότι μετέθηκεν αὐτὸν
NAS: AND HE WAS NOT FOUND BECAUSE GOD
KJV: not found, because God had translated
INT: not was found because took up him

Hebrews 11:23 Conj
GRK: πατέρων αὐτοῦ διότι εἶδον ἀστεῖον
NAS: by his parents, because they saw
KJV: parents, because they saw
INT: parents of him because they saw beautiful

James 4:3 Conj
GRK: οὐ λαμβάνετε διότι κακῶς αἰτεῖσθε
NAS: and do not receive, because you ask
KJV: receive not, because ye ask amiss,
INT: not receive because wrongly you ask

1 Peter 1:16 Conj
GRK: διότι γέγραπται ὅτι
NAS: because it is written,
KJV: Because it is written, Be ye
INT: because it has been written

1 Peter 1:24 Conj
GRK: διότι πᾶσα σὰρξ
KJV: For all flesh
INT: Because all flesh [is]

1 Peter 2:6 Conj
GRK: διότι περιέχει ἐν
INT: Therefore it is contained in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page