3952. παρουσία (parousia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3952. παρουσία (parousia) — 24 Occurrences

Matthew 24:3 N-GFS
GRK: τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας
NAS: [will be] the sign of Your coming, and of the end
KJV: of thy coming, and
INT: the your coming and the completion

Matthew 24:27 N-NFS
GRK: ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ
NAS: so will the coming of the Son
KJV: also the coming of the Son
INT: will be the coming of the Son

Matthew 24:37 N-NFS
GRK: ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ
NAS: For the coming of the Son of Man
KJV: also the coming of the Son
INT: will be the coming of the Son

Matthew 24:39 N-NFS
GRK: καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ
NAS: so will the coming of the Son
KJV: also the coming of the Son
INT: moreover the coming of the Son

1 Corinthians 15:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ
NAS: who are Christ's at His coming,
KJV: at his coming.
INT: at the coming of him

1 Corinthians 16:17 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ
NAS: over the coming of Stephanas
KJV: of the coming of Stephanas
INT: at the coming of Stephanas and

2 Corinthians 7:6 N-DFS
GRK: ἐν τῇ παρουσίᾳ Τίτου
NAS: comforted us by the coming of Titus;
KJV: us by the coming of Titus;
INT: by the coming of Titus

2 Corinthians 7:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ
NAS: and not only by his coming, but also
KJV: by his coming only, but
INT: by the coming of him but

2 Corinthians 10:10 N-NFS
GRK: ἡ δὲ παρουσία τοῦ σώματος
NAS: but his personal presence is unimpressive
KJV: [his] bodily presence [is] weak,
INT: but [the] presence of the body

Philippians 1:26 N-GFS
GRK: τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς
NAS: Jesus through my coming to you again.
KJV: by my coming to you
INT: my coming again to

Philippians 2:12 N-DFS
GRK: ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον
NAS: obeyed, not as in my presence only,
KJV: in my presence only, but
INT: in the presence of me only

1 Thessalonians 2:19 N-DFS
GRK: τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ
NAS: of our Lord Jesus at His coming?
KJV: at his coming?
INT: his coming

1 Thessalonians 3:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου
NAS: and Father at the coming of our Lord
KJV: Father, at the coming of our Lord
INT: at the coming of the Lord

1 Thessalonians 4:15 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου
NAS: until the coming of the Lord,
KJV: unto the coming of the Lord
INT: to the coming of the Lord

1 Thessalonians 5:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου
NAS: without blame at the coming of our Lord
KJV: blameless unto the coming of our Lord
INT: at the coming of the Lord

2 Thessalonians 2:1 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου
NAS: with regard to the coming of our Lord
KJV: brethren, by the coming of our Lord
INT: by the coming of the Lord

2 Thessalonians 2:8 N-GFS
GRK: ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ
NAS: by the appearance of His coming;
KJV: with the brightness of his coming:
INT: appearing of the coming of him

2 Thessalonians 2:9 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ παρουσία κατ' ἐνέργειαν
NAS: [that is], the one whose coming is in accord
KJV: [Even him], whose coming is after
INT: is the coming according to [the] working

James 5:7 N-GFS
GRK: ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου
NAS: until the coming of the Lord.
KJV: unto the coming of the Lord.
INT: until the coming of the Lord

James 5:8 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κυρίου
NAS: your hearts, for the coming of the Lord
KJV: for the coming of the Lord
INT: because the coming of the Lord

2 Peter 1:16 N-AFS
GRK: δύναμιν καὶ παρουσίαν ἀλλ' ἐπόπται
NAS: to you the power and coming of our Lord
KJV: the power and coming of our Lord
INT: power and coming but eyewitnesses

2 Peter 3:4 N-GFS
GRK: ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ ἀφ'
NAS: is the promise of His coming? For [ever] since
KJV: the promise of his coming? for since
INT: promise of the coming of him from

2 Peter 3:12 N-AFS
GRK: σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ
NAS: for and hastening the coming of the day
KJV: hasting unto the coming of the day
INT: hastening the coming of the

1 John 2:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ
NAS: away from Him in shame at His coming.
KJV: at his coming.
INT: at the coming of him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page