4674. σός (sos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4674. σός (sos) — 27 Occurrences

Matthew 7:3 PPro-DM2S
GRK: ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν
KJV: the beam that is in thine own eye?
INT: [the] in your [own] eye beam

Matthew 7:22 PPro-DM2S
GRK: οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν
KJV: not prophesied in thy name? and
INT: not your name did we prophesy

Matthew 7:22 PPro-DM2S
GRK: καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια
KJV: name? and in thy name have cast out
INT: and [in] your name demons

Matthew 7:22 PPro-DM2S
GRK: καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις
KJV: devils? and in thy name done
INT: and [in] your name works of power

Matthew 13:27 PPro-DM2S
GRK: ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ πόθεν
KJV: seed in thy field? from whence
INT: in your field from where

Matthew 20:14 PPro-AN2S
GRK: ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε
NAS: Take what is yours and go, but I wish
KJV: Take [that] thine [is], and
INT: Take what [is] yours and go

Matthew 24:3 PPro-GF2S
GRK: σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ
KJV: [shall be] the sign of thy coming,
INT: sign the your coming and

Matthew 25:25 PPro-AN2S
GRK: ἔχεις τὸ σόν
NAS: you have what is yours.'
KJV: lo, [there] thou hast [that is] thine.
INT: you have what [is] yours

Mark 2:18 PPro-NM2P
GRK: οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ
KJV: fast, but thy disciples fast
INT: but your disciples not

Mark 5:19 PPro-AM2P
GRK: πρὸς τοὺς σούς καὶ ἀπάγγειλον
NAS: home to your people and report
KJV: home to thy friends, and tell
INT: to your own and preach

Luke 5:33 PPro-NM2P
GRK: οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ
NAS: do the same, but Yours eat
KJV: of the Pharisees; but thine eat and
INT: those however of you eat and

Luke 6:30 PPro-AN2P
GRK: αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει
NAS: what is yours, do not demand it back.
KJV: him that taketh away thy goods ask
INT: takes away what [is] yours not ask [it] back

Luke 15:31 PPro-NN2P
GRK: τὰ ἐμὰ σά ἐστιν
NAS: that is mine is yours.
KJV: that I have is thine.
INT: that [is] mine your is

Luke 22:42 PPro-NN2S
GRK: ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω
NAS: not My will, but Yours be done.
KJV: will, but thine, be done.
INT: but of you be done

John 4:42 PPro-AF2S
GRK: διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν
KJV: not because of thy saying: for
INT: because of your speech we believe

John 17:6 PPro-NM2P
GRK: τοῦ κόσμου σοὶ ἦσαν κἀμοὶ
KJV: out of the world: thine they were, and
INT: the world Yours they were and to me

John 17:9 PPro-D2S
GRK: μοι ὅτι σοί εἰσιν
KJV: for they are thine.
INT: me for yours they are

John 17:10 PPro-NN2P
GRK: ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ
NAS: that are Mine are Yours, and Yours
KJV: mine are thine, and thine
INT: my all yours are and

John 17:10 PPro-NN2P
GRK: καὶ τὰ σὰ ἐμά καὶ
NAS: are Yours, and Yours are Mine;
KJV: thine, and thine are mine; and
INT: and the your things mine and

John 17:17 PPro-NM2S
GRK: λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν
KJV: thy truth: thy word is
INT: word your truth is

John 18:35 PPro-NN2S
GRK: ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ
KJV: I a Jew? Thine own nation and
INT: Nation of you and the

Acts 5:4 PPro-DF2S
GRK: ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν
KJV: was it not in thine own power? why
INT: in the own authority it was [not]

Acts 24:2 PPro-GF2S
GRK: διὰ τῆς σῆς προνοίας
KJV: nation by thy providence,
INT: through your foresight

Acts 24:4 PPro-DF2S
GRK: συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ
KJV: us of thy clemency
INT: briefly [in] your kindness

1 Corinthians 8:11 PPro-DF2S
GRK: ἐν τῇ σῇ γνώσει ὁ
KJV: And through thy knowledge shall
INT: through your knowledge the

1 Corinthians 14:16 PPro-DF2S
GRK: ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ ἐπειδὴ
KJV: Amen at thy giving of thanks, seeing
INT: at your thanksgiving since

Philemon 1:14 PPro-GF2S
GRK: δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν
KJV: But without thy mind would
INT: moreover your consent nothing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page