79. ἀδελφή (adelphé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 79. ἀδελφή (adelphé) — 26 Occurrences

Matthew 12:50 N-NFS
GRK: ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ
NAS: he is My brother and sister and mother.
KJV: brother, and sister, and mother.
INT: brother and sister and mother

Matthew 13:56 N-NFP
GRK: καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ
NAS: And His sisters, are they not all
KJV: And his sisters, are they not
INT: and the sisters of him not

Matthew 19:29 N-AFP
GRK: ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα
NAS: brothers or sisters or father
KJV: brethren, or sisters, or father,
INT: brothers or sisters or father

Mark 3:32 Noun-NFP
GRK: καὶ αἱ ἀδελφαί σου ἔξω
INT: and the sister of you outside

Mark 3:35 N-NFS
GRK: μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ
NAS: he is My brother and sister and mother.
KJV: and my sister, and mother.
INT: of me and sister and mother

Mark 6:3 N-NFP
GRK: εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε
NAS: and Simon? Are not His sisters here
KJV: not his sisters here with
INT: are the sisters of him here

Mark 10:29 N-AFP
GRK: ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα
NAS: brothers or sisters or mother
KJV: brethren, or sisters, or father,
INT: brothers or sisters or mother

Mark 10:30 N-AFP
GRK: ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας
NAS: and brothers and sisters and mothers
KJV: brethren, and sisters, and mothers,
INT: brothers and sisters and mothers

Luke 10:39 N-NFS
GRK: τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ
NAS: She had a sister called Mary,
KJV: she had a sister called Mary,
INT: to this she had a sister called Mary

Luke 10:40 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην
NAS: do You not care that my sister has left
KJV: that my sister hath left me
INT: that the sister of me alone

Luke 14:26 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ἀδελφάς ἔτι τε
NAS: and brothers and sisters, yes,
KJV: brethren, and sisters, yea, and
INT: and the sisters yes and

John 11:1 N-GFS
GRK: Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς
NAS: of Mary and her sister Martha.
KJV: and her sister Martha.
INT: Martha the sister of her

John 11:3 N-NFP
GRK: οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν
NAS: So the sisters sent
KJV: Therefore his sisters sent unto
INT: therefore the sisters to him

John 11:5 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ
NAS: Martha and her sister and Lazarus.
KJV: and her sister, and Lazarus.
INT: and the sister of her and

John 11:28 N-AFS
GRK: Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ
NAS: Mary her sister, saying
KJV: Mary her sister secretly, saying,
INT: Mary the sister of her secretly

John 11:39 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος
NAS: Martha, the sister of the deceased,
KJV: Martha, the sister of him that was dead,
INT: to him the sister of him who has died

John 19:25 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς
NAS: and His mother's sister, Mary
KJV: his mother's sister, Mary the [wife]
INT: and the sister of the mother

Acts 23:16 N-GFS
GRK: υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὴν
NAS: of Paul's sister heard
KJV: And when Paul's sister's son heard
INT: son of the sister of Paul the

Romans 16:1 N-AFS
GRK: Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν οὖσαν
NAS: I commend to you our sister Phoebe,
KJV: Phebe our sister, which is a servant
INT: Phoebe the sister of us being

Romans 16:15 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ καὶ
NAS: Nereus and his sister, and Olympas,
KJV: and his sister, and Olympas,
INT: and the sister of him and

1 Corinthians 7:15 N-NFS
GRK: ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς
NAS: or the sister is not under bondage
KJV: A brother or a sister is not
INT: or the sister in

1 Corinthians 9:5 N-AFS
GRK: ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν
NAS: to take along a believing wife,
KJV: to lead about a sister, a wife,
INT: have we authority a sister a wife to take about

1 Timothy 5:2 N-AFP
GRK: νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ
NAS: women as sisters, in all
KJV: the younger as sisters, with all
INT: younger as sisters with all

Philemon 1:2 N-DFS
GRK: Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ
NAS: and to Apphia our sister, and to Archippus
INT: to Apphia our sister and to Archippus

James 2:15 N-NFS
GRK: ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν
NAS: or sister is without clothing
KJV: a brother or sister be naked,
INT: a brother or a sister naked be

2 John 1:13 N-GFS
GRK: τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς
NAS: of your chosen sister greet
KJV: of thy elect sister greet thee.
INT: children of the sister of you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page