λαὸς
Englishman's Concordance
λαὸς (laos) — 25 Occurrences

Matthew 4:16 N-NMS
GRK: λαὸς ὁ καθήμενος
NAS: THE PEOPLE WHO WERE SITTING
KJV: The people which sat
INT: the people who were sitting

Matthew 15:8 N-NMS
GRK: λαὸς οὗτος τοῖς
NAS: THIS PEOPLE HONORS ME WITH THEIR LIPS,
KJV: This people draweth nigh unto me
INT: the people this with the

Matthew 27:25 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν Τὸ
NAS: And all the people said, His blood
KJV: answered all the people, and said, His
INT: all the people said the

Mark 7:6 N-NMS
GRK: Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν
NAS: THIS PEOPLE HONORS
KJV: This people honoureth
INT: this people with the lips

Luke 1:21 N-NMS
GRK: ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν
NAS: The people were waiting for Zacharias,
KJV: And the people waited for Zacharias,
INT: were the people expecting

Luke 7:29 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ
NAS: When all the people and the tax collectors
KJV: all the people that heard
INT: all the people having heard and

Luke 18:43 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν
NAS: and when all the people saw
KJV: all the people, when they saw
INT: all the people having seen [it] gave

Luke 19:48 N-NMS
GRK: ποιήσωσιν ὁ λαὸς γὰρ ἅπας
NAS: for all the people were hanging
KJV: all the people were very attentive
INT: they might do the people indeed all

Luke 20:6 N-NMS
GRK: ἀνθρώπων ὁ λαὸς ἅπας καταλιθάσει
NAS: all the people will stone us to death,
KJV: men; all the people will stone us:
INT: men the people all will stone

Luke 21:38 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς
NAS: And all the people would get up early in the morning
KJV: all the people came early in the morning
INT: all the people came early in the morning to

Luke 23:35 N-NMS
GRK: εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον
NAS: And the people stood by, looking
KJV: And the people stood beholding.
INT: stood the people beholding were deriding

John 8:2 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς
NAS: and all the people were coming
KJV: and all the people came unto
INT: all the people came to

Acts 3:9 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα
NAS: And all the people saw him walking
KJV: And all the people saw him
INT: all the people him walking

Acts 3:11 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς
NAS: all the people ran together
KJV: John, all the people ran together unto
INT: all the people to them

Acts 5:13 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ λαός
NAS: with them; however, the people held them in high esteem.
KJV: but the people magnified
INT: them the people

Acts 7:17 N-NMS
GRK: ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη
NAS: to Abraham, the people increased
KJV: to Abraham, the people grew
INT: increased the people and multiplied

Acts 18:10 N-NMS
GRK: σε διότι λαός ἐστί μοι
NAS: you, for I have many people in this
KJV: have much people in this
INT: you because people there is to me

Romans 9:26 N-NMS
GRK: αὐτοῖς Οὐ λαός μου ὑμεῖς
NAS: IT WAS SAID TO THEM, 'YOU ARE NOT MY PEOPLE,' THERE
KJV: my people; there
INT: to them Not people of me [are] you

1 Corinthians 10:7 N-NMS
GRK: Ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ
NAS: of them were; as it is written, THE PEOPLE SAT DOWN
KJV: it is written, The people sat down
INT: Sat down the people to eat and

2 Corinthians 6:16 N-NMS
GRK: ἔσονταί μου λαός
NAS: THEM; AND I WILL BE THEIR GOD, AND THEY SHALL BE MY PEOPLE.
KJV: shall be my people.
INT: will be to me a people

Hebrews 7:11 N-NMS
GRK: ἦν ὁ λαὸς γὰρ ἐπ'
NAS: (for on the basis of it the people received the Law),
KJV: it the people received the law,)
INT: were the people indeed upon

1 Peter 2:9 N-NMS
GRK: ἔθνος ἅγιον λαὸς εἰς περιποίησιν
NAS: NATION, A PEOPLE FOR [God's] OWN POSSESSION,
KJV: a peculiar people; that
INT: a nation holy a people for a possession

1 Peter 2:10 N-NMS
GRK: ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ
NAS: for you once were NOT A PEOPLE, but now
KJV: [were] not a people, but
INT: once [were] not a people now however

1 Peter 2:10 N-NMS
GRK: νῦν δὲ λαὸς θεοῦ οἱ
NAS: but now you are THE PEOPLE OF GOD;
KJV: but [are] now the people of God: which
INT: now however people God's who

Revelation 18:4 N-NMS
GRK: Ἐξέλθατε ὁ λαός μου ἐξ
NAS: Come out of her, my people, so
KJV: her, my people, that ye be
INT: Come you the people of me out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page