λαοῦ
Englishman's Concordance
λαοῦ (laou) — 38 Occurrences

Matthew 2:4 N-GMS
GRK: γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ'
NAS: and scribes of the people, he inquired
KJV: scribes of the people together,
INT: scribes of the people he inquired of

Matthew 13:15 N-GMS
GRK: καρδία τοῦ λαοῦ τούτου καὶ
NAS: OF THIS PEOPLE HAS BECOME DULL,
KJV: this people's heart
INT: heart people of this and

Matthew 21:23 N-GMS
GRK: πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν
NAS: and the elders of the people came
KJV: the elders of the people came
INT: elders of the people saying By

Matthew 26:3 N-GMS
GRK: πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν
NAS: and the elders of the people were gathered together
KJV: the elders of the people, unto
INT: elders of the people in the

Matthew 26:47 N-GMS
GRK: πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ
NAS: and elders of the people.
KJV: and elders of the people.
INT: elders of the people

Matthew 27:1 N-GMS
GRK: πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ
NAS: and the elders of the people conferred
KJV: and elders of the people took counsel
INT: elders of the people against

Mark 14:2 N-GMS
GRK: θόρυβος τοῦ λαοῦ
NAS: there might be a riot of the people.
KJV: there be an uproar of the people.
INT: an uproar of the people

Luke 1:10 N-GMS
GRK: ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω
NAS: multitude of the people were in prayer
KJV: multitude of the people were
INT: were of the people praying outside

Luke 2:32 N-GMS
GRK: καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ
NAS: And the glory of Your people Israel.
KJV: the glory of thy people Israel.
INT: and glory to [the] people of you Israel

Luke 3:15 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων
NAS: Now while the people were in a state of expectation
KJV: And as the people were in expectation,
INT: moreover the people and were wondering

Luke 6:17 N-GMS
GRK: πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης
NAS: throng of people from all
KJV: a great multitude of people out of all
INT: great of the people from all

Luke 7:1 N-GMS
GRK: ἀκοὰς τοῦ λαοῦ εἰσῆλθεν εἰς
NAS: in the hearing of the people, He went
KJV: the audience of the people, he entered
INT: ears of the people he entered into

Luke 8:47 N-GMS
GRK: παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς
NAS: of all the people the reason
KJV: before all the people for what
INT: all the people and how

Luke 19:47 N-GMS
GRK: πρῶτοι τοῦ λαοῦ
NAS: and the leading men among the people were trying
KJV: the chief of the people sought
INT: first of the people

Luke 20:26 N-GMS
GRK: ἐναντίον τοῦ λαοῦ καὶ θαυμάσαντες
NAS: in the presence of the people; and being amazed
KJV: before the people: and
INT: before the people and having marveled

Luke 20:45 N-GMS
GRK: παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς
NAS: And while all the people were listening,
KJV: of all the people he said
INT: all the people he said to

Luke 22:66 N-GMS
GRK: πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ ἀρχιερεῖς τε
NAS: the Council of elders of the people assembled,
KJV: the elders of the people and
INT: elderhood of the people chief priests both

Luke 23:27 N-GMS
GRK: πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν
NAS: crowd of the people, and of women
KJV: company of people, and
INT: multitude of the people and of women

Luke 24:19 N-GMS
GRK: παντὸς τοῦ λαοῦ
NAS: of God and all the people,
KJV: and all the people:
INT: all the people

John 11:50 N-GMS
GRK: ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ
NAS: die for the people, and that the whole
KJV: for the people, and
INT: for the people and not

John 18:14 N-GMS
GRK: ὑπὲρ τοῦ λαοῦ
NAS: to die on behalf of the people.
KJV: should die for the people.
INT: for the people

Acts 3:23 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ λαοῦ
NAS: from among the people.'
KJV: from among the people.
INT: from among the people

Acts 4:8 N-GMS
GRK: Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι
NAS: and elders of the people,
KJV: Ye rulers of the people, and
INT: Rulers of the people and elders

Acts 7:34 N-GMS
GRK: κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ
NAS: THE OPPRESSION OF MY PEOPLE IN EGYPT
KJV: of my people which
INT: ill-treatment of the people of me

Acts 12:11 N-GMS
GRK: προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων
NAS: that the Jewish people were expecting.
KJV: the expectation of the people of the Jews.
INT: expectation of the people of the Jews

Acts 13:17 N-GMS
GRK: θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ
NAS: The God of this people Israel chose
KJV: The God of this people of Israel chose
INT: God of the people of this Israel

Acts 21:28 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ
NAS: against our people and the Law
KJV: against the people, and
INT: against the people and the

Acts 21:30 N-GMS
GRK: συνδρομὴ τοῦ λαοῦ καὶ ἐπιλαβόμενοι
NAS: was provoked, and the people rushed together,
KJV: and the people ran together:
INT: a commotion of the people and having laid hold

Acts 21:36 N-GMS
GRK: πλῆθος τοῦ λαοῦ κράζοντες Αἶρε
NAS: for the multitude of the people kept following
KJV: the multitude of the people followed after,
INT: multitude of the people crying out Away with

Acts 23:5 N-GMS
GRK: Ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ
NAS: EVIL OF A RULER OF YOUR PEOPLE.'
KJV: of the ruler of thy people.
INT: A ruler of the people of you not

Acts 26:17 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ
NAS: rescuing you from the [Jewish] people and from the Gentiles,
KJV: from the people, and
INT: from among the people and from

Acts 28:27 N-GMS
GRK: καρδία τοῦ λαοῦ τούτου καὶ
NAS: OF THIS PEOPLE HAS BECOME DULL,
KJV: of this people is waxed gross,
INT: heart of the people this and

Romans 15:10 N-GMS
GRK: μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ
NAS: O GENTILES, WITH HIS PEOPLE.
KJV: with his people.
INT: with the people of him

Hebrews 2:17 N-GMS
GRK: ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ
NAS: for the sins of the people.
KJV: the sins of the people.
INT: sins of the people

Hebrews 5:3 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ
NAS: [sacrifices] for sins, as for the people, so
KJV: as for the people, so also
INT: for the people so also

Hebrews 7:27 N-GMS
GRK: τῶν τοῦ λαοῦ τοῦτο γὰρ
NAS: and then for the [sins] of the people, because
KJV: and then for the people's: for
INT: for those of the people this indeed

Hebrews 9:7 N-GMS
GRK: τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων
NAS: and for the sins of the people committed in ignorance.
KJV: and [for] the errors of the people:
INT: the of the people sins of ignorance

Revelation 5:9 N-GMS
GRK: γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους
NAS: and tongue and people and nation.
KJV: tongue, and people, and nation;
INT: tongue and people and nation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page