πάντοτε
Englishman's Concordance
πάντοτε (pantote) — 42 Occurrences

Matthew 26:11 Adv
GRK: πάντοτε γὰρ τοὺς
NAS: For you always have the poor
KJV: ye have the poor always with you;
INT: always indeed the

Matthew 26:11 Adv
GRK: δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
NAS: the poor with you; but you do not always have
KJV: ye have not always.
INT: however not always you have

Mark 14:7 Adv
GRK: πάντοτε γὰρ τοὺς
NAS: For you always have the poor
KJV: with you always, and whensoever
INT: always indeed the

Mark 14:7 Adv
GRK: δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε εὖ ποιῆσαι
NAS: good to them; but you do not always have
KJV: ye have not always.
INT: you are able them always good to do

Mark 14:7 Adv
GRK: δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
INT: however not always you have

Luke 15:31 Adv
GRK: Τέκνον σὺ πάντοτε μετ' ἐμοῦ
NAS: to him, 'Son, you have always been
KJV: thou art ever with me,
INT: Son you always with me

Luke 18:1 Adv
GRK: τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς
NAS: them a parable to show that at all times they ought
KJV: [to this end], that men ought always to pray,
INT: the [way] it behoves always to pray them

John 6:34 Adv
GRK: αὐτόν Κύριε πάντοτε δὸς ἡμῖν
NAS: to Him, Lord, always give
KJV: him, Lord, evermore give us
INT: him Lord always give to us

John 7:6 Adv
GRK: ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος
NAS: but your time is always opportune.
KJV: time is alway ready.
INT: your always is ready

John 8:29 Adv
GRK: αὐτῷ ποιῶ πάντοτε
NAS: Me alone, for I always do
KJV: do always those things that please
INT: to him do always

John 11:42 Adv
GRK: ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις
NAS: I knew that You always hear
KJV: thou hearest me always: but because
INT: knew that always me you hear

John 12:8 Adv
GRK: πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ'
NAS: For you always have the poor
KJV: For the poor always ye have with
INT: poor indeed always you have with

John 12:8 Adv
GRK: δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε
NAS: the poor with you, but you do not always have
KJV: ye have not always.
INT: however not always you have

John 18:20 Adv
GRK: κόσμῳ ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν
NAS: to the world; I always taught
KJV: to the world; I ever taught in
INT: world I always taught in

Romans 1:10 Adv
GRK: πάντοτε ἐπὶ τῶν
NAS: always in my prayers making request,
INT: always at the

1 Corinthians 1:4 Adv
GRK: θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν
NAS: my God always concerning
KJV: my God always on your
INT: God of me always concerning you

1 Corinthians 15:58 Adv
GRK: τοῦ κυρίου πάντοτε εἰδότες ὅτι
NAS: immovable, always abounding
KJV: unmoveable, always abounding
INT: of the Lord always knowing that

2 Corinthians 2:14 Adv
GRK: χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς
NAS: be to God, who always leads us in triumph
KJV: [be] unto God, which always causeth
INT: [be] thanks who always leads in triumph us

2 Corinthians 4:10 Adv
GRK: πάντοτε τὴν νέκρωσιν
NAS: always carrying about in the body
KJV: Always bearing about in
INT: always the death

2 Corinthians 5:6 Adv
GRK: Θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες
NAS: Therefore, being always of good courage,
KJV: Therefore [we are] always confident,
INT: Being confident therefore always and knowing

2 Corinthians 9:8 Adv
GRK: ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν
NAS: to you, so that always having
KJV: you; that ye, always having all
INT: in every [way] always all sufficiency

Galatians 4:18 Adv
GRK: ἐν καλῷ πάντοτε καὶ μὴ
NAS: But it is good always to be eagerly sought
KJV: to be zealously affected always in
INT: in a right [thing] at all times and not

Ephesians 5:20 Adv
GRK: εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων
NAS: always giving thanks for all things
KJV: Giving thanks always for all things
INT: giving thanks at all times for all things

Philippians 1:4 Adv
GRK: πάντοτε ἐν πάσῃ
NAS: always offering prayer
KJV: Always in every
INT: always in every

Philippians 1:20 Adv
GRK: παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν
NAS: now, as always, be exalted
KJV: boldness, as always, [so] now also
INT: boldness as always also now

Philippians 2:12 Adv
GRK: μου καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε μὴ
NAS: just as you have always obeyed,
KJV: as ye have always obeyed, not
INT: of me even as always you obeyed not

Philippians 4:4 Adv
GRK: ἐν κυρίῳ πάντοτε πάλιν ἐρῶ
NAS: in the Lord always; again
KJV: in the Lord alway: [and] again I say,
INT: in [the] Lord always again I will say

Colossians 1:3 Adv
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν
NAS: Christ, praying always for you,
KJV: Christ, praying always for you,
INT: Jesus Christ continually for you

Colossians 4:6 Adv
GRK: λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι
NAS: Let your speech always be with grace,
KJV: Let your speech [be] alway with grace,
INT: [Let the] word of you [be] always with grace

Colossians 4:12 Adv
GRK: Χριστοῦ Ἰησοῦ πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ
NAS: sends you his greetings, always laboring earnestly
KJV: you, always labouring fervently
INT: of Christ Jesus always striving for

1 Thessalonians 1:2 Adv
GRK: τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων
NAS: to God always for all
KJV: We give thanks to God always for you
INT: to God always concerning all

1 Thessalonians 2:16 Adv
GRK: τὰς ἁμαρτίας πάντοτε ἔφθασεν δὲ
NAS: that they may be saved; with the result that they always fill up the measure
KJV: their sins alway: for the wrath
INT: sins always is come moreover

1 Thessalonians 3:6 Adv
GRK: ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς
NAS: and love, and that you always think
KJV: of us always, desiring greatly
INT: of us good always longing us

1 Thessalonians 4:17 Adv
GRK: καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ
NAS: and so we shall always be with the Lord.
KJV: so shall we ever be with
INT: and thus always with [the] Lord

1 Thessalonians 5:15 Adv
GRK: ἀποδῷ ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν
NAS: for evil, but always seek after
KJV: [man]; but ever follow
INT: give but always the good

1 Thessalonians 5:16 Adv
GRK: Πάντοτε χαίρετε
NAS: Rejoice always;
KJV: [men].Rejoice evermore.
INT: always rejoice

2 Thessalonians 1:3 Adv
GRK: τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν
NAS: We ought always to give thanks to God
KJV: to thank God always for you,
INT: God always concerning you

2 Thessalonians 1:11 Adv
GRK: καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν
NAS: we pray for you always, that our God
KJV: also we pray always for you,
INT: also we pray always for you

2 Thessalonians 2:13 Adv
GRK: τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν
NAS: But we should always give thanks
KJV: to give thanks alway to God
INT: to God always concerning you

2 Timothy 3:7 Adv
GRK: πάντοτε μανθάνοντα καὶ
NAS: always learning and never
KJV: Ever learning, and
INT: always learning and

Philemon 1:4 Adv
GRK: θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου
NAS: I thank my God always, making mention
KJV: mention of thee always in my
INT: God of me always mention of you

Hebrews 7:25 Adv
GRK: τῷ θεῷ πάντοτε ζῶν εἰς
NAS: through Him, since He always lives
KJV: by him, seeing he ever liveth to
INT: to God always living to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page