1922. ἐπίγνωσις (epignósis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1922. ἐπίγνωσις (epignósis) — 20 Occurrences

Romans 1:28 N-DFS
GRK: ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει παρέδωκεν αὐτοὺς
KJV: God in [their] knowledge, God gave
INT: to have in [their] knowledge gave up them

Romans 3:20 N-NFS
GRK: γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας
NAS: the Law [comes] the knowledge of sin.
KJV: by the law [is] the knowledge of sin.
INT: indeed law [is] knowledge of sin

Romans 10:2 N-AFS
GRK: οὐ κατ' ἐπίγνωσιν
NAS: but not in accordance with knowledge.
KJV: not according to knowledge.
INT: not according to knowledge

Ephesians 1:17 N-DFS
GRK: ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ
NAS: and of revelation in the knowledge of Him.
KJV: revelation in the knowledge of him:
INT: revelation in [the] knowledge of him

Ephesians 4:13 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ
NAS: of the faith, and of the knowledge of the Son
KJV: and of the knowledge of the Son
INT: and of the knowledge of the Son

Philippians 1:9 N-DFS
GRK: περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ
NAS: and more in real knowledge and all
KJV: more in knowledge and [in] all
INT: might abound in knowledge and all

Colossians 1:9 N-AFS
GRK: πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος
NAS: that you may be filled with the knowledge of His will
KJV: ye might be filled with the knowledge of his
INT: you might be filled with the knowledge of the will

Colossians 1:10 N-DFS
GRK: αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ
NAS: and increasing in the knowledge of God;
KJV: increasing in the knowledge of God;
INT: growing in the knowledge of God

Colossians 2:2 N-AFS
GRK: συνέσεως εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου
NAS: of understanding, [resulting] in a true knowledge of God's
KJV: to the acknowledgement of the mystery
INT: of understanding to [the] knowledge of the mystery

Colossians 3:10 N-AFS
GRK: ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ' εἰκόνα
NAS: who is being renewed to a TRUE knowledge according
KJV: in knowledge after
INT: being renewed into knowledge according to [the] image

1 Timothy 2:4 N-AFS
GRK: καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν
NAS: and to come to the knowledge of the truth.
KJV: unto the knowledge of the truth.
INT: and to knowledge of [the] truth to come

2 Timothy 2:25 N-AFS
GRK: μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
NAS: leading to the knowledge of the truth,
KJV: to the acknowledging of the truth;
INT: repentance to acknowledgment of [the] truth

2 Timothy 3:7 N-AFS
GRK: μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν
NAS: to come to the knowledge of the truth.
KJV: to come to the knowledge of the truth.
INT: never to [the] knowledge of [the] truth to come

Titus 1:1 N-AFS
GRK: θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς
NAS: of God and the knowledge of the truth
KJV: and the acknowledging of the truth
INT: of God and knowledge of [the] truth which [is]

Philemon 1:6 N-DFS
GRK: γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ
NAS: through the knowledge of every
KJV: by the acknowledging of every
INT: might become in [the] acknowledgment of every good [thing]

Hebrews 10:26 N-AFS
GRK: λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας
NAS: receiving the knowledge of the truth,
KJV: that we have received the knowledge of the truth,
INT: to receive the knowledge of the truth

2 Peter 1:2 N-DFS
GRK: πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ
NAS: be multiplied to you in the knowledge of God
KJV: through the knowledge of God,
INT: be multiplied in [the] knowledge of God

2 Peter 1:3 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος
NAS: through the TRUE knowledge of Him who called
KJV: through the knowledge of him that hath called
INT: through the knowledge of the [one] having called

2 Peter 1:8 N-AFS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν
NAS: unfruitful in the TRUE knowledge of our Lord
KJV: in the knowledge of our
INT: Jesus Christ knowledge

2 Peter 2:20 N-DFS
GRK: κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου
NAS: of the world by the knowledge of the Lord
KJV: through the knowledge of the Lord
INT: world through [the] knowledge of the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page