ἱερόν
Englishman's Concordance
ἱερόν (hieron) — 20 Occurrences

Matthew 21:12 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερόν καὶ ἐξέβαλεν
KJV: went into the temple of God, and
INT: into the temple and cast out

Matthew 21:23 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ
KJV: into the temple, the chief priests
INT: into the temple came to him

Mark 11:11 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερόν καὶ περιβλεψάμενος
KJV: into the temple: and
INT: into the temple and having looked around on

Mark 11:15 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν
KJV: into the temple, and began
INT: into the temple he began to cast out

Luke 2:27 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερόν καὶ ἐν
KJV: into the temple: and
INT: into the temple and in

Luke 18:10 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι ὁ
KJV: into the temple to pray;
INT: into the temple to pray the

Luke 19:45 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν
KJV: into the temple, and began
INT: into the temple he began to cast out

John 7:14 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν
KJV: went up into the temple, and taught.
INT: into the temple and was teaching

John 8:2 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερόν καὶ πᾶς
KJV: again into the temple, and all
INT: into the temple and all

Acts 3:1 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν
KJV: into the temple at the hour
INT: into the temple together the

Acts 3:2 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερόν
KJV: them that entered into the temple;
INT: into the temple

Acts 3:3 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην
KJV: to go into the temple asked an alms.
INT: into the temple asked alms

Acts 3:8 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ
KJV: them into the temple, walking, and
INT: into the temple walking and

Acts 5:21 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον
KJV: into the temple early in the morning,
INT: into the temple and were teaching

Acts 19:27 N-ANS
GRK: θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν
KJV: also that the temple of the great
INT: goddess Artemis temple for nothing

Acts 21:26 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερόν διαγγέλλων τὴν
KJV: into the temple, to signify
INT: into the temple declaring the

Acts 21:28 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν
KJV: into the temple, and
INT: into the temple and defiled

Acts 21:29 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ
KJV: had brought into the temple.)
INT: into the temple brought

Acts 24:6 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι
KJV: to profane the temple:
INT: also the temple attempted to profane

Acts 25:8 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς
KJV: against the temple, nor yet
INT: against the temple nor against

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page