πιστὸς
Englishman's Concordance
πιστὸς (pistos) — 33 Occurrences

Matthew 24:45 Adj-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ
NAS: then is the faithful and sensible
KJV: then is a faithful and wise
INT: is the faithful servant and

Matthew 25:21 Adj-NMS
GRK: ὀλίγα ἦς πιστός ἐπὶ πολλῶν
NAS: slave. You were faithful with a few things,
KJV: thou hast been faithful over
INT: a few things you were faithful over many things

Matthew 25:23 Adj-NMS
GRK: ὀλίγα ἦς πιστός ἐπὶ πολλῶν
NAS: slave. You were faithful with a few things,
KJV: thou hast been faithful over
INT: a few things you were faithful over many things

Luke 12:42 Adj-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος ὁ
NAS: then is the faithful and sensible
KJV: then is that faithful and wise
INT: is the faithful manager [and] the

Luke 16:10 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ
NAS: He who is faithful in a very
KJV: He that is faithful in
INT: the [one who] [is] faithful with very little

Luke 16:10 Adj-NMS
GRK: ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν καὶ
NAS: little thing is faithful also
KJV: is faithful also
INT: with much faithful is and

Luke 19:17 Adj-NMS
GRK: ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου ἴσθι
NAS: you have been faithful in a very little thing,
KJV: thou hast been faithful in
INT: in very little faithful you were be you

John 20:27 Adj-NMS
GRK: ἄπιστος ἀλλὰ πιστός
NAS: and do not be unbelieving, but believing.
KJV: faithless, but believing.
INT: unbelieving but believing

1 Corinthians 1:9 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ὁ θεὸς
NAS: God is faithful, through whom
KJV: God [is] faithful, by whom
INT: Faithful [is] God

1 Corinthians 4:2 Adj-NMS
GRK: οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ
NAS: that one be found trustworthy.
KJV: a man be found faithful.
INT: stewards that faithful one be found

1 Corinthians 7:25 Adj-NMS
GRK: ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι
NAS: of the Lord is trustworthy.
KJV: the Lord to be faithful.
INT: from [the] Lord faithful to be

1 Corinthians 10:13 Adj-NMS
GRK: μὴ ἀνθρώπινος πιστὸς δὲ ὁ
NAS: and God is faithful, who
KJV: but God [is] faithful, who will
INT: not what belongs to man faithful moreover

2 Corinthians 1:18 Adj-NMS
GRK: πιστὸς δὲ ὁ
NAS: But as God is faithful, our word
KJV: But [as] God [is] true, our
INT: faithful moreover

Ephesians 6:21 Adj-NMS
GRK: ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν
NAS: brother and faithful minister
KJV: brother and faithful minister in
INT: brother and faithful servant in

Colossians 1:7 Adj-NMS
GRK: ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: who is a faithful servant
KJV: for you a faithful minister of Christ;
INT: who is faithful for you

Colossians 4:7 Adj-NMS
GRK: ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ
NAS: brother and faithful servant
KJV: brother, and a faithful minister and
INT: brother and faithful servant and

1 Thessalonians 5:24 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ὁ καλῶν
NAS: Faithful is He who calls
KJV: Faithful [is] he that calleth you,
INT: [He is] faithful who calls

2 Thessalonians 3:3 Adj-NMS
GRK: Πιστὸς δέ ἐστιν
NAS: But the Lord is faithful, and He will strengthen
KJV: is faithful, who
INT: faithful however is

1 Timothy 1:15 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος
NAS: It is a trustworthy statement,
KJV: This [is] a faithful saying, and
INT: Faithful [is] the saying

1 Timothy 3:1 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος
NAS: It is a trustworthy statement: if
KJV: This [is] a true saying, If a man
INT: Faithful [is] the saying

1 Timothy 4:9 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος
NAS: It is a trustworthy statement
KJV: This [is] a faithful saying and
INT: Faithful [is] the saying

2 Timothy 2:11 Adj-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος
NAS: It is a trustworthy statement: For if
KJV: [It is] a faithful saying: For
INT: Faithful [is] the saying

2 Timothy 2:13 Adj-NMS
GRK: ἀπιστοῦμεν ἐκεῖνος πιστὸς μένει ἀρνήσασθαι
NAS: He remains faithful, for He cannot
KJV: abideth faithful: he cannot
INT: we are unfaithful he faithful abides to deny

Titus 3:8 Adj-NMS
GRK: Πιστὸς ὁ λόγος
NAS: This is a trustworthy statement;
KJV: [This is] a faithful saying, and
INT: Trustworthy [is] the saying

Hebrews 2:17 Adj-NMS
GRK: γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ
NAS: a merciful and faithful high priest
KJV: and faithful high priest
INT: he might be and faithful high priest [in] things

Hebrews 3:5 Adj-NMS
GRK: Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ
NAS: Moses was faithful in all
KJV: Moses verily [was] faithful in all
INT: Moses indeed [was] faithful in all

Hebrews 10:23 Adj-NMS
GRK: ἐλπίδος ἀκλινῆ πιστὸς γὰρ ὁ
NAS: for He who promised is faithful;
KJV: (for he [is] faithful that promised;)
INT: hope unwavering faithful indeed [is] the [one]

1 John 1:9 Adj-NMS
GRK: ἁμαρτίας ἡμῶν πιστός ἐστιν καὶ
NAS: our sins, He is faithful and righteous
KJV: sins, he is faithful and just
INT: sins of us faithful he is and

Revelation 1:5 Adj-NMS
GRK: μάρτυς ὁ πιστός ὁ πρωτότοκος
NAS: Christ, the faithful witness,
KJV: Christ, [who is] the faithful witness,
INT: witness faithful the firstborn

Revelation 2:10 Adj-NMS
GRK: δέκα γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου
NAS: for ten days. Be faithful until death,
KJV: days: be thou faithful unto death,
INT: ten Be you faithful unto death

Revelation 2:13 Adj-NMS
GRK: μου ὁ πιστός μου ὃς
NAS: My witness, My faithful one, who
KJV: Antipas [was] my faithful martyr, who
INT: of me the faithful of me who

Revelation 3:14 Adj-NMS
GRK: μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ὁ
NAS: The Amen, the faithful and true
KJV: saith the Amen, the faithful and true
INT: witness faithful and

Revelation 19:11 Adj-NMS
GRK: ἐπ' αὐτὸν πιστὸς καλούμενος καὶ
NAS: on it [is] called Faithful and true,
KJV: him [was] called Faithful and True,
INT: upon it faithful called and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page