ἁγίων
Englishman's Concordance
ἁγίων (hagiōn) — 39 Occurrences

Matthew 27:52 Adj-GMP
GRK: τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν
NAS: bodies of the saints who had fallen asleep
KJV: many bodies of the saints which slept
INT: of the fallen asleep saints arose

Mark 8:38 Adj-GMP
GRK: ἀγγέλων τῶν ἁγίων
NAS: of His Father with the holy angels.
KJV: Father with the holy angels.
INT: angels holy

Luke 1:70 Adj-GMP
GRK: στόματος τῶν ἁγίων ἀπ' αἰῶνος
NAS: by the mouth of His holy prophets
KJV: the mouth of his holy prophets, which
INT: mouth the holy of old

Luke 9:26 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων
NAS: and [the glory] of the Father and of the holy angels.
KJV: and of the holy angels.
INT: and of the holy angels

Acts 3:21 Adj-GMP
GRK: στόματος τῶν ἁγίων ἀπ' αἰῶνος
NAS: by the mouth of His holy prophets
KJV: of all his holy prophets since
INT: [the] mouth of all holy from of old

Acts 26:10 Adj-GMP
GRK: τε τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν
NAS: up many of the saints in prisons,
KJV: and many of the saints did I
INT: also of the saints I in

Romans 8:27 Adj-GMP
GRK: ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων
NAS: He intercedes for the saints according
KJV: for the saints according
INT: he intercedes for saints

Romans 12:13 Adj-GMP
GRK: χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες τὴν
NAS: to the needs of the saints, practicing
KJV: to the necessity of saints; given
INT: needs of the saints share

Romans 15:26 Adj-GMP
GRK: πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν
NAS: for the poor among the saints in Jerusalem.
KJV: for the poor saints which are at
INT: poor of the saints who [are] in

Romans 16:2 Adj-GMP
GRK: ἀξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε
NAS: in a manner worthy of the saints, and that you help
KJV: as becometh saints, and
INT: worthily of saints and you might assist

1 Corinthians 6:1 Adj-GMP
GRK: ἐπὶ τῶν ἁγίων
NAS: and not before the saints?
KJV: not before the saints?
INT: before the saints

1 Corinthians 14:33 Adj-GMP
GRK: ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων
NAS: as in all the churches of the saints.
KJV: all churches of the saints.
INT: churches of the saints

2 Corinthians 9:12 Adj-GMP
GRK: ὑστερήματα τῶν ἁγίων ἀλλὰ καὶ
NAS: the needs of the saints, but is also
KJV: the want of the saints, but
INT: needs of the saints but moreover

Ephesians 2:19 Adj-GMP
GRK: συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι
NAS: but you are fellow citizens with the saints, and are of God's
KJV: fellowcitizens with the saints, and
INT: fellow-citizens of the saints and of the household

Ephesians 3:8 Adj-GMP
GRK: ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ
NAS: of all saints, this
KJV: of all saints, is
INT: very least of all saints was given the

Ephesians 4:12 Adj-GMP
GRK: καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον
NAS: for the equipping of the saints for the work
KJV: the perfecting of the saints, for
INT: perfecting of the saints for work

Ephesians 6:18 Adj-GMP
GRK: πάντων τῶν ἁγίων
NAS: and petition for all the saints,
KJV: for all saints;
INT: all saints

Colossians 1:12 Adj-GMP
GRK: κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ
NAS: in the inheritance of the saints in Light.
KJV: of the inheritance of the saints in
INT: inheritance of the saints in

1 Thessalonians 3:13 Adj-GMP
GRK: πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ ἀμήν
NAS: Jesus with all His saints.
KJV: all his saints.
INT: all the saints of him amen

1 Timothy 5:10 Adj-GMP
GRK: ἐξενοδόχησεν εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν
NAS: if she has washed the saints' feet, if
KJV: she have washed the saints' feet,
INT: she entertained strangers if saints' feet she washed

Philemon 1:7 Adj-GMP
GRK: σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ
NAS: the hearts of the saints have been refreshed
KJV: the bowels of the saints are refreshed
INT: hearts of the saints have been refreshed by

Hebrews 8:2 Adj-GNP
GRK: τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ
INT: of the holy places minister and

Hebrews 9:3 Adj-GNP
GRK: λεγομένη Ἅγια Ἁγίων
INT: [is] called holy of holies

Hebrews 9:8 Adj-GNP
GRK: τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι
INT: the of the holy places way still

Hebrews 10:19 Adj-GNP
GRK: εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ
INT: enter the holy places by the

2 Peter 3:2 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ
NAS: spoken beforehand by the holy prophets
KJV: by the holy prophets,
INT: by the holy prophets and

Revelation 5:8 Adj-GMP
GRK: προσευχαὶ τῶν ἁγίων
NAS: which are the prayers of the saints.
KJV: are the prayers of saints.
INT: prayers of the saints

Revelation 8:3 Adj-GMP
GRK: προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ
NAS: of all the saints on the golden
KJV: of all saints upon
INT: prayers of the saints all upon

Revelation 8:4 Adj-GMP
GRK: προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς
NAS: with the prayers of the saints, went
KJV: [which came] with the prayers of the saints, ascended up
INT: prayers of the saints out of [the] hand

Revelation 13:7 Adj-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι
NAS: war with the saints and to overcome
KJV: war with the saints, and to overcome
INT: with the saints and to overcome

Revelation 13:10 Adj-GMP
GRK: πίστις τῶν ἁγίων
NAS: and the faith of the saints.
KJV: and the faith of the saints.
INT: faith of the saints

Revelation 14:10 Adj-GMP
GRK: ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον
NAS: in the presence of the holy angels
KJV: in the presence of the holy angels,
INT: before angels holy and before

Revelation 14:12 Adj-GMP
GRK: ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν οἱ
NAS: is the perseverance of the saints who keep
KJV: the patience of the saints: here
INT: endurance of the saints is they who

Revelation 16:6 Adj-GMP
GRK: ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν
NAS: out the blood of saints and prophets,
KJV: the blood of saints and
INT: because [the] blood of saints and of prophets

Revelation 17:6 Adj-GMP
GRK: αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ
NAS: with the blood of the saints, and with the blood
KJV: with the blood of the saints, and with
INT: blood of the saints and with

Revelation 18:24 Adj-GMP
GRK: προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ
NAS: of prophets and of saints and of all
KJV: of prophets, and of saints, and of all
INT: of prophets and saints was found and

Revelation 19:8 Adj-GMP
GRK: δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν
NAS: is the righteous acts of the saints.
KJV: is the righteousness of saints.
INT: righteousnesses of the saints is

Revelation 20:9 Adj-GMP
GRK: παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν
NAS: the camp of the saints and the beloved
KJV: the camp of the saints about,
INT: camp of the saints and the

revelation 22:21 Art-GMP
GRK: μετὰ πάντων ἁγίων ἀμήν
INT: [be] with all the saints Amen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page