2967. κωλύω (kóluó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2967. κωλύω (kóluó) — 23 Occurrences

Matthew 19:14 V-PMA-2P
GRK: καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν
NAS: alone, and do not hinder them from coming
KJV: little children, and forbid them not,
INT: and not do forbid them to come

Mark 9:38 V-IIA-1P
GRK: δαιμόνια καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν ὅτι
NAS: in Your name, and we tried to prevent him because
KJV: us: and we forbad him, because
INT: demons and we forbade him because

Mark 9:39 V-PMA-2P
GRK: εἶπεν Μὴ κωλύετε αὐτόν οὐδεὶς
NAS: said, Do not hinder him, for there is no one
KJV: Jesus said, Forbid him not:
INT: said not Forbid him no one

Mark 10:14 V-PMA-2P
GRK: με μὴ κωλύετε αὐτά τῶν
NAS: to come to Me; do not hinder them; for the kingdom
KJV: me, and forbid them not:
INT: me not do hinder them to the

Luke 6:29 V-ASA-2S
GRK: χιτῶνα μὴ κωλύσῃς
NAS: your coat, do not withhold your shirt
KJV: cloke forbid not
INT: tunic not do withhold

Luke 9:49 V-IIA-1P
GRK: δαιμόνια καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι
NAS: in Your name; and we tried to prevent him because
KJV: name; and we forbad him, because
INT: demons and we forbade him because

Luke 9:50 V-PMA-2P
GRK: Ἰησοῦς Μὴ κωλύετε ὃς γὰρ
NAS: said to him, Do not hinder [him]; for he who
KJV: unto him, Forbid [him] not: for
INT: Jesus not Forbid who indeed

Luke 11:52 V-AIA-2P
GRK: τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε
NAS: did not enter, and you hindered those
KJV: them that were entering in ye hindered.
INT: those who were entering you hindered

Luke 18:16 V-PMA-2P
GRK: καὶ μὴ κωλύετε αὐτά τῶν
NAS: to come to Me, and do not hinder them, for the kingdom
KJV: me, and forbid them not:
INT: and not do forbid them of the

Luke 23:2 V-PPA-AMS
GRK: ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι
NAS: our nation and forbidding to pay
KJV: and forbidding to give
INT: of us and forbidding tribute to Ceasar

Acts 8:36 V-PIA-3S
GRK: ὕδωρ τί κωλύει με βαπτισθῆναι
NAS: What prevents me from being baptized?
KJV: what doth hinder me
INT: water what prevents me to be baptized

Acts 10:47 V-ANA
GRK: ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ
NAS: one can refuse the water for these
KJV: Can any man forbid water, that these
INT: water can forbid any one that

Acts 11:17 V-ANA
GRK: ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν
NAS: was I that I could stand in God's
KJV: I, that I could withstand God?
INT: was I [to be] able to forbid God

Acts 16:6 V-APP-NMP
GRK: Γαλατικὴν χώραν κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ
NAS: region, having been forbidden by the Holy
KJV: of Galatia, and were forbidden of
INT: the Galatian region having been forbidden by the

Acts 24:23 V-PNA
GRK: καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων
NAS: [some] freedom, and not to prevent any
KJV: and that he should forbid none
INT: and not to forbid the own

Acts 27:43 V-AIA-3S
GRK: τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ
NAS: safely through, kept them from their intention,
KJV: Paul, kept them
INT: Paul hindered them of

Romans 1:13 V-AIP-1S
GRK: ὑμᾶς καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ
NAS: to come to you (and have been prevented so
KJV: you, (but was let hitherto,) that
INT: you and was hindered until the

1 Corinthians 14:39 V-PMA-2P
GRK: λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις
NAS: to prophesy, and do not forbid to speak
KJV: to prophesy, and forbid not to speak
INT: to speak not do forbid with tongues

1 Thessalonians 2:16 V-PPA-GMP
GRK: κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς
NAS: hindering us from speaking
KJV: Forbidding us to speak
INT: forbidding us to the

1 Timothy 4:3 V-PPA-GMP
GRK: κωλυόντων γαμεῖν ἀπέχεσθαι
NAS: [men] who forbid marriage
KJV: Forbidding to marry,
INT: forbidding to marry [bidding] to abstain

Hebrews 7:23 V-PNM/P
GRK: τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν
NAS: because they were prevented by death
KJV: priests, because they were not suffered to continue
INT: by death being hindered from continuing

2 Peter 2:16 V-AIA-3S
GRK: φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ
NAS: of a man, restrained the madness
KJV: voice forbad the madness
INT: voice having spoken forbade the of the

3 John 1:10 V-PIA-3S
GRK: τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ
NAS: either, and he forbids those
KJV: and forbiddeth them that would,
INT: those who would he forbids and from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page