37. ἁγιάζω (hagiazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 37. ἁγιάζω (hagiazó) — 28 Occurrences

Matthew 6:9 V-AMP-3S
GRK: τοῖς οὐρανοῖς Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά
NAS: is in heaven, Hallowed be Your name.
KJV: art in heaven, Hallowed be thy name.
INT: the heavens hallowed be the name

Matthew 23:17 V-APA-NMS
GRK: ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν
NAS: the temple that sanctified the gold?
KJV: the temple that sanctifieth the gold?
INT: temple which having sanctified the gold

Matthew 23:19 V-PPA-NNS
GRK: θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον
NAS: the altar that sanctifies the offering?
KJV: the altar that sanctifieth the gift?
INT: altar which sanctifies the gift

Luke 11:2 V-AMP-3S
GRK: τοῖς οὐρανοις ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά
NAS: Father, hallowed be Your name.
KJV: art in heaven, Hallowed be thy name.
INT: heaven hallowed be the name

John 10:36 V-AIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν
NAS: the Father sanctified and sent
KJV: the Father hath sanctified, and
INT: the Father sanctified and sent

John 17:17 V-AMA-2S
GRK: ἁγίασον αὐτοὺς ἐν
NAS: Sanctify them in the truth; Your word
KJV: Sanctify them through
INT: Sanctify them by

John 17:19 V-PIA-1S
GRK: αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν ἵνα
NAS: For their sakes I sanctify Myself,
KJV: sakes I sanctify myself, that
INT: them I sanctify myself that

John 17:19 V-RPM/P-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ
NAS: also may be sanctified in truth.
KJV: might be sanctified through
INT: also they sanctified in truth

Acts 20:32 V-RPM/P-DMP
GRK: ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν
NAS: all those who are sanctified.
KJV: among all them which are sanctified.
INT: among the sanctified all

Acts 26:18 V-RPM/P-DMP
GRK: ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ
NAS: those who have been sanctified by faith
KJV: among them which are sanctified by faith
INT: among those that have been sanctified by faith that [is]

Romans 15:16 V-RPM/P-NFS
GRK: ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος ἡγιασμένη ἐν πνεύματι
NAS: acceptable, sanctified by the Holy
KJV: acceptable, being sanctified by
INT: Gentiles acceptable sanctified by [the] Spirit

1 Corinthians 1:2 V-RPM/P-DMP
GRK: ἐν Κορίνθῳ ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ
NAS: which is at Corinth, to those who have been sanctified in Christ
KJV: Corinth, to them that are sanctified in
INT: in Corinth having been sanctified in Christ

1 Corinthians 6:11 V-AIP-2P
GRK: ἀπελούσασθε ἀλλὰ ἡγιάσθητε ἀλλὰ ἐδικαιώθητε
NAS: of you; but you were washed, but you were sanctified, but you were justified
KJV: but ye are sanctified, but
INT: you were washed but you were sanctified but you were justified

1 Corinthians 7:14 V-RIM/P-3S
GRK: ἡγίασται γὰρ ὁ
NAS: husband is sanctified through
KJV: husband is sanctified by
INT: Is sanctified for the

1 Corinthians 7:14 V-RIM/P-3S
GRK: γυναικί καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ
NAS: wife is sanctified through
KJV: wife is sanctified by
INT: wife and is sanctified the wife

Ephesians 5:26 V-ASA-3S
GRK: ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ
NAS: so that He might sanctify her, having cleansed
KJV: That he might sanctify and cleanse it
INT: that her he might sanctify having cleansed by the

1 Thessalonians 5:23 V-AOA-3S
GRK: τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς
NAS: Himself sanctify you entirely;
KJV: God of peace sanctify you wholly;
INT: of peace may sanctify you wholly

1 Timothy 4:5 V-PIM/P-3S
GRK: ἁγιάζεται γὰρ διὰ
NAS: for it is sanctified by means
KJV: For it is sanctified by the word
INT: it is sanctified indeed by

2 Timothy 2:21 V-RPM/P-NNS
GRK: εἰς τιμήν ἡγιασμένον εὔχρηστον τῷ
NAS: for honor, sanctified, useful
KJV: unto honour, sanctified, and meet
INT: to honor having been sanctified useful to the

Hebrews 2:11 V-PPA-NMS
GRK: τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ
NAS: For both He who sanctifies and those
KJV: both he that sanctifieth and
INT: both indeed sanctifies and those

Hebrews 2:11 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς
NAS: and those who are sanctified are all
KJV: and they who are sanctified [are] all
INT: and those sanctified of one

Hebrews 9:13 V-PIA-3S
GRK: τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν
NAS: who have been defiled sanctify for the cleansing
KJV: the unclean, sanctifieth to
INT: the defiled sanctifies for the

Hebrews 10:10 V-RPM/P-NMP
GRK: ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ
NAS: we have been sanctified through
KJV: we are sanctified through
INT: that will sanctified we are through

Hebrews 10:14 V-PPM/P-AMP
GRK: διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους
NAS: for all time those who are sanctified.
KJV: for ever them that are sanctified.
INT: ever those [being] sanctified

Hebrews 10:29 V-AIP-3S
GRK: ἐν ᾧ ἡγιάσθη καὶ τὸ
NAS: by which he was sanctified, and has insulted
KJV: wherewith he was sanctified, an unholy thing,
INT: in which he was sanctified and the

Hebrews 13:12 V-ASA-3S
GRK: Ἰησοῦς ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ
NAS: also, that He might sanctify the people
KJV: that he might sanctify the people
INT: Jesus that he might sanctify by the

1 Peter 3:15 V-AMA-2P
GRK: τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς
NAS: but sanctify Christ as Lord
KJV: But sanctify the Lord God
INT: Christ sanctify in the

Revelation 22:11 V-AMP-3S
GRK: ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι
NAS: still keep himself holy.
KJV: he that is holy, let him be holy still.
INT: he that [is] holy let him be holy still

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page