ἀπέστειλεν
Englishman's Concordance
ἀπέστειλεν (apesteilen) — 38 Occurrences

Matthew 10:5 V-AIA-3S
GRK: τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus sent out after instructing
KJV: Jesus sent forth, and commanded
INT: twelve sent forth Jesus

Matthew 20:2 V-AIA-3S
GRK: τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς
NAS: for the day, he sent them into his vineyard.
KJV: a penny a day, he sent them into
INT: the day he sent them into

Matthew 21:1 V-AIA-3S
GRK: τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς
NAS: then Jesus sent two disciples,
KJV: of Olives, then sent Jesus two
INT: then Jesus sent two disciples

Matthew 21:34 V-AIA-3S
GRK: τῶν καρπῶν ἀπέστειλεν τοὺς δούλους
NAS: approached, he sent his slaves
KJV: drew near, he sent his
INT: of the fruits he sent the servants

Matthew 21:36 V-AIA-3S
GRK: πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
NAS: Again he sent another group of slaves
KJV: Again, he sent other servants
INT: Again he sent other servants

Matthew 21:37 V-AIA-3S
GRK: ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς
NAS: But afterward he sent his son
KJV: But last of all he sent unto them
INT: afterward moreover he sent to them

Matthew 22:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους
NAS: And he sent out his slaves to call
KJV: And sent forth his servants
INT: and sent those servants

Matthew 22:4 V-AIA-3S
GRK: πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
NAS: Again he sent out other slaves
KJV: Again, he sent forth other servants,
INT: Again he sent other servants

Matthew 27:19 V-AIA-3S
GRK: τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν
NAS: his wife sent him [a message], saying,
KJV: his wife sent unto him,
INT: the judgment seat sent to him

Mark 8:26 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς
NAS: And He sent him to his home, saying,
KJV: he sent him away to his
INT: And he sent him to

Mark 12:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς
NAS: At the [harvest] time he sent a slave
KJV: at the season he sent to
INT: And he sent to the

Mark 12:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς
NAS: Again he sent them another slave,
KJV: And again he sent unto them
INT: And again he sent to them

Mark 12:5 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν κἀκεῖνον ἀπέκτειναν
NAS: And he sent another, and that one
KJV: And again he sent another; and him
INT: And another he sent and him they killed

Mark 12:6 V-AIA-3S
GRK: υἱὸν ἀγαπητόν ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον
NAS: son; he sent him last
KJV: his wellbeloved, he sent him also
INT: son beloved he sent him last

Luke 7:3 V-AIA-3S
GRK: τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν
NAS: Jesus, he sent some Jewish
KJV: of Jesus, he sent unto him
INT: Jesus he sent to him

Luke 7:20 V-AIA-3S
GRK: ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς
NAS: the Baptist has sent us to You, to ask,
KJV: John Baptist hath sent us unto
INT: the Baptist has sent us to

Luke 9:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν
NAS: And He sent them out to proclaim
KJV: And he sent them to preach
INT: and sent them to proclaim

Luke 9:52 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ
NAS: and He sent messengers on ahead
KJV: And sent messengers before
INT: And he sent messengers before

Luke 10:1 V-AIA-3S
GRK: δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ
NAS: others, and sent them in pairs
KJV: also, and sent them two
INT: two and sent them in

Luke 14:17 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον
NAS: hour he sent his slave
KJV: And sent his servant
INT: And he sent the servant

Luke 19:29 V-AIA-3S
GRK: καλούμενον Ἐλαιῶν ἀπέστειλεν δύο τῶν
NAS: Olivet, He sent two
KJV: [the mount] of Olives, he sent two
INT: called of Olives he sent two of the

Luke 20:10 V-AIA-3S
GRK: καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς
NAS: At the [harvest] time he sent a slave
KJV: at the season he sent a servant to
INT: And [in the] season he sent to the

Luke 22:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ
NAS: And Jesus sent Peter and John,
KJV: And he sent Peter and
INT: And he sent Peter and

John 3:17 V-AIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς
NAS: For God did not send the Son
KJV: For God sent not his
INT: not indeed sent God

John 3:34 V-AIA-3S
GRK: ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς
NAS: God has sent speaks
KJV: God hath sent speaketh
INT: whom indeed sent God

John 5:38 V-AIA-3S
GRK: ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ
NAS: Him whom He sent.
KJV: for whom he hath sent, him ye
INT: for whom sent he him

John 6:29 V-AIA-3S
GRK: εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος
NAS: in Him whom He has sent.
KJV: him whom he hath sent.
INT: on him whom sent he

John 6:57 V-AIA-3S
GRK: καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ
NAS: Father sent Me, and I live
KJV: the living Father hath sent me, and I
INT: As sent me the

John 7:29 V-AIA-3S
GRK: κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν
NAS: I am from Him, and He sent Me.
KJV: him, and he hath sent me.
INT: and he me sent

John 8:42 V-AIA-3S
GRK: ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν
NAS: on My own initiative, but He sent Me.
KJV: but he sent me.
INT: he me sent

John 10:36 V-AIA-3S
GRK: ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν
NAS: sanctified and sent into the world,
KJV: and sent into
INT: sanctified and sent into the

John 18:24 V-AIA-3S
GRK: Ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν
NAS: So Annas sent Him bound to Caiaphas
KJV: Now Annas had sent him bound
INT: Sent then him

Acts 3:26 V-AIA-3S
GRK: παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα
NAS: up His Servant and sent Him to bless
KJV: Son Jesus, sent him to bless
INT: servant of him sent him blessing

Acts 10:8 V-AIA-3S
GRK: ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς
NAS: everything to them, he sent them to Joppa.
KJV: unto them, he sent them
INT: all things to them he sent them to

Acts 10:36 V-AIA-3S
GRK: λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς
NAS: which He sent to the sons
KJV: which [God] sent unto the children
INT: word which he sent to the sons

1 Corinthians 1:17 V-AIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς
NAS: For Christ did not send me to baptize,
KJV: For Christ sent me not
INT: not indeed sent me Christ

1 John 4:10 V-AIA-3S
GRK: ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν
NAS: but that He loved us and sent His Son
KJV: us, and sent his Son
INT: us and sent the Son

Revelation 22:6 V-AIA-3S
GRK: τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον
NAS: of the prophets, sent His angel
KJV: of the holy prophets sent his angel
INT: of the prophets sent the angel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 649
133 Occurrences


ἀπεστάλη — 2 Occ.
ἀπεστάλην — 3 Occ.
ἀπέσταλκα — 2 Occ.
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπέσταλκέν — 7 Occ.
ἀπεσταλμένοι — 5 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.
ἀπόστειλον — 2 Occ.
ἀποστελεῖ — 4 Occ.
ἀποστέλλῃ — 1 Occ.
ἀποστέλλει — 4 Occ.
ἀποστέλλειν — 1 Occ.
ἀποστέλλω — 8 Occ.
ἀποστελλόμενα — 1 Occ.
ἀποστέλλουσιν — 2 Occ.
Ἀποστελῶ — 1 Occ.
Additional Entries
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπέσταλκέν — 7 Occ.
ἀπεσταλμένοι — 5 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.
ἀπόστειλον — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page