ἕνα
Englishman's Concordance
ἕνα (hena) — 44 Occurrences

Matthew 6:24 Adj-AMS
GRK: γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ
NAS: he will hate the one and love
KJV: either he will hate the one, and love
INT: indeed the one he will hate and

Matthew 6:27 Adj-AMS
GRK: αὐτοῦ πῆχυν ἕνα
KJV: can add one cubit unto
INT: of him hour one

Matthew 10:42 Adj-AMS
GRK: ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν
NAS: gives to one of these
KJV: shall give to drink unto one of these
INT: anyhow shall give to drink to one of the little ones

Matthew 13:46 Adj-AMS
GRK: εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην
NAS: and upon finding one pearl
KJV: when he had found one pearl
INT: having found moreover one very precious pearl

Matthew 16:14 Adj-AMS
GRK: Ἰερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν
NAS: Jeremiah, or one of the prophets.
KJV: Jeremias, or one of the prophets.
INT: Jeremiah or one of the prophets

Matthew 18:6 Adj-AMS
GRK: ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν
NAS: causes one of these
KJV: shall offend one of these
INT: anyhow shall cause to stumble one of the little ones

Matthew 18:16 Adj-AMS
GRK: σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο
NAS: [to you], take one or
KJV: with thee one or two
INT: you more one or two

Matthew 18:28 Adj-AMS
GRK: ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων
NAS: out and found one of his fellow slaves
KJV: and found one of his
INT: same found one the fellow servants

Matthew 21:24 Adj-AMS
GRK: κἀγὼ λόγον ἕνα ὃν ἐὰν
NAS: ask you one thing,
KJV: will ask you one thing, which
INT: I also thing one which if

Matthew 23:15 Adj-AMS
GRK: ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον καὶ
NAS: to make one proselyte;
KJV: land to make one proselyte, and
INT: dry [land] to make one convert and

Matthew 27:15 Adj-AMS
GRK: ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ
NAS: for the people [any] one prisoner
KJV: unto the people a prisoner,
INT: governor to release one to the multitude

Mark 8:14 Adj-AMS
GRK: εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ
NAS: more than one loaf
KJV: them more than one loaf.
INT: if not one loaf not

Mark 9:42 Adj-AMS
GRK: ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν
NAS: causes one of these
KJV: shall offend one of [these] little ones
INT: anyhow might cause to stumble one of the little ones

Mark 11:29 Adj-AMS
GRK: Ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον καὶ
NAS: to them, I will ask you one question,
KJV: ask of you one question, and
INT: I will ask you one thing and

Mark 12:6 Adj-AMS
GRK: ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν
NAS: He had one more [to send], a beloved
KJV: yet therefore one son, his
INT: Yet one having son

Mark 15:6 Adj-AMS
GRK: ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν
NAS: he used to release for them [any] one prisoner
KJV: unto them one prisoner,
INT: he released to them one prisoner whom

Mark 15:27 Adj-AMS
GRK: δύο λῃστάς ἕνα ἐκ δεξιῶν
NAS: robbers with Him, one on His right
KJV: thieves; the one on
INT: two robbers one at [the] right hand

Mark 15:27 Adj-AMS
GRK: δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων
NAS: on His right and one on His left.
KJV: his right hand, and the other on his
INT: right hand and one at [the] left

Luke 15:19 Adj-AMS
GRK: με ὡς ἕνα τῶν μισθίων
NAS: make me as one of your hired men.'
KJV: me as one of thy hired servants.
INT: me as one of the servants

Luke 15:21 Adj-AMS
GRK: με ὡς ἕνα τῶν μισθίων
INT: me as one of the hired servants

Luke 15:26 Adj-AMS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων
NAS: And he summoned one of the servants
KJV: he called one of the servants,
INT: And having called near one of the servants

Luke 16:5 Adj-AMS
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν
NAS: each one of his master's
KJV: he called every one of his lord's
INT: And having called to [him] one each of the

Luke 16:13 Adj-AMS
GRK: γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ
NAS: he will hate the one and love
KJV: either he will hate the one, and love
INT: indeed the one he will hate and

Luke 17:2 Adj-AMS
GRK: μικρῶν τούτων ἕνα
NAS: that he would cause one of these
KJV: he should offend one of these
INT: little of these one

Luke 23:17 Adj-AMS
GRK: κατὰ ἑορτὴν ἕνα
KJV: he must release one unto them at
INT: at [the] feast one

John 8:41 Adj-AMS
GRK: οὐ γεγεννήμεθα ἕνα πατέρα ἔχομεν
NAS: we have one Father:
KJV: we have one Father,
INT: not have been born one Father we have

John 18:14 Adj-AMS
GRK: ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν
NAS: that it was expedient for one man
KJV: it was expedient that one man
INT: that it is profitable for one man to perish

John 18:39 Adj-AMS
GRK: ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν
NAS: that I release someone for you at the Passover;
KJV: unto you one at
INT: with you that one I should release to you

John 20:7 Adj-AMS
GRK: ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον
KJV: in a place by itself.
INT: folded up in a place

John 20:12 Adj-AMS
GRK: λευκοῖς καθεζομένους ἕνα πρὸς τῇ
NAS: sitting, one at the head
KJV: white sitting, the one at the head,
INT: white sitting one at the

John 20:12 Adj-AMS
GRK: κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς
NAS: at the head and one at the feet,
KJV: the head, and the other at the feet,
INT: head and one at the

Acts 1:22 Adj-AMS
GRK: ἡμῖν γενέσθαι ἕνα τούτων
NAS: that He was taken up from us -- one of these
KJV: must one be ordained
INT: us to become one of these

Acts 1:24 Adj-AMS
GRK: τῶν δύο ἕνα
NAS: show which one of these two
INT: two one

Acts 2:3 Adj-AMS
GRK: ἐκάθισεν ἐφ' ἕνα ἕκαστον αὐτῶν
NAS: on each one of them.
INT: sat upon one each of them

Acts 20:31 Adj-AMS
GRK: δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον
NAS: to admonish each one with tears.
KJV: to warn every one night and
INT: tears admonishing one each

Acts 23:17 Adj-AMS
GRK: ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν
NAS: called one of the centurions
KJV: called one of the centurions
INT: Paul one of the centurions

1 Corinthians 14:31 Adj-AMS
GRK: γὰρ καθ' ἕνα πάντες προφητεύειν
INT: for [one] by one all prophesy

Galatians 4:22 Adj-AMS
GRK: υἱοὺς ἔσχεν ἕνα ἐκ τῆς
NAS: two sons, one by the bondwoman and one
KJV: two sons, the one by a bondmaid,
INT: sons had one of the

Galatians 4:22 Adj-AMS
GRK: παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς
NAS: by the bondwoman and one by the free woman.
KJV: a bondmaid, the other by a freewoman.
INT: slave woman and one of the

Ephesians 2:15 Adj-AMS
GRK: αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον
NAS: the two into one new
INT: himself into one new man

Ephesians 5:33 Adj-AMS
GRK: οἱ καθ' ἕνα ἕκαστος τὴν
NAS: each individual among you also
KJV: let every one of you
INT: every individual each the

1 Thessalonians 2:11 Adj-AMS
GRK: οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν
NAS: each one of you as a father
KJV: and charged every one of you, as
INT: you know how one each of you

1 Thessalonians 5:11 Adj-AMS
GRK: εἷς τὸν ἕνα καθὼς καὶ
NAS: up one another, just
KJV: edify one another, even as also
INT: one another even as also

Revelation 19:17 Adj-AMS
GRK: Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα
KJV: And I saw an angel standing
INT: And I saw one angel standing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page