οἷς
Englishman's Concordance
οἷς (hois) — 46 Occurrences

Matthew 19:11 RelPro-DMP
GRK: τοῦτον ἀλλ' οἷς δέδοται
NAS: statement, but [only] those to whom it has been given.
KJV: save [they] to whom it is given.
INT: this but only [those] to whom it has been given

Matthew 20:23 RelPro-DMP
GRK: δοῦναι ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ
KJV: but [it shall be given to them] for whom it is prepared
INT: to give but [to those] for whom it has been prepared by

Mark 10:40 RelPro-DMP
GRK: δοῦναι ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται
NAS: to give; but it is for those for whom it has been prepared.
KJV: but [it shall be given to them] for whom it is prepared.
INT: to give but [to those] for whom it has been prepared

Luke 1:78 RelPro-DNP
GRK: ἡμῶν ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς
NAS: of our God, With which the Sunrise
INT: of us in which has visited us

Luke 2:20 RelPro-DNP
GRK: ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ
KJV: all the things that they had heard
INT: for all things which they had heard and

Luke 9:43 RelPro-DNP
GRK: ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει εἶπεν
KJV: at all things which Jesus did,
INT: at all which he did he said

Luke 12:1 RelPro-DMP
GRK: Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν
NAS: Under these circumstances,
KJV: In the mean time, when there were gathered together
INT: in these [times] having been gathered together the

Luke 12:24 RelPro-DMP
GRK: οὐδὲ θερίζουσιν οἷς οὐκ ἔστιν
KJV: nor reap; which neither have
INT: nor reap to which not there is

Luke 19:15 RelPro-DMP
GRK: δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ
NAS: slaves, to whom he had given
KJV: unto him, to whom he had given
INT: servants these to whom he gave the

Luke 24:25 RelPro-DNP
GRK: ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ
KJV: all that the prophets
INT: in all which spoke the

Acts 1:3 RelPro-DMP
GRK: οἷς καὶ παρέστησεν
NAS: To these He also presented
KJV: To whom also he shewed
INT: to whom also he presented

Acts 2:22 RelPro-DNP
GRK: καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν δι'
NAS: and signs which God
KJV: and signs, which God did
INT: and signs which did by

Acts 11:14 RelPro-DNP
GRK: σὲ ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ
INT: you whereby which will be saved you

Acts 15:24 RelPro-DMP
GRK: τον νόμον οἷς οὐ διεστειλάμεθα
NAS: of our number to whom we gave
KJV: keep the law: to whom we gave no
INT: the law to whom not we gave [such] command

Acts 17:34 RelPro-DMP
GRK: ἐπίστευσαν ἐν οἷς καὶ Διονύσιος
NAS: among whom also
KJV: among the which [was] Dionysius
INT: believed among whom also [was] Dionysius

Acts 20:25 RelPro-DMP
GRK: πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων
NAS: of you, among whom I went about
KJV: all, among whom I have gone preaching
INT: all among whom I have gone about proclaiming

Acts 26:12 RelPro-DNP
GRK: Ἐν οἷς πορευόμενος εἰς
NAS: While so engaged as I was journeying
INT: During which journeying to

Acts 28:23 RelPro-DMP
GRK: ξενίαν πλείονες οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος
KJV: [his] lodging; to whom he expounded
INT: lodging many to whom he expounded fully testifying

Romans 1:6 RelPro-DNP
GRK: ἐν οἷς ἐστὲ καὶ
NAS: among whom you also are the called
KJV: Among whom are ye
INT: among whom are also

Romans 4:24 RelPro-DMP
GRK: δι' ἡμᾶς οἷς μέλλει λογίζεσθαι
NAS: also, to whom it will
KJV: us also, to whom it shall be imputed,
INT: on account of us to whom it is about to be credited

Romans 6:21 RelPro-DNP
GRK: τότε ἐφ' οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε
NAS: deriving from the things of which you are now
KJV: in those things whereof ye are
INT: then in the [things] of which now you are ashamed

Romans 15:21 RelPro-DMP
GRK: γέγραπται Ὄψονται οἷς οὐκ ἀνηγγέλη
NAS: but as it is written, THEY WHO HAD NO
KJV: as it is written, To whom he was
INT: it has been written they will see To whom not it was proclaimed

Romans 16:4 RelPro-DMP
GRK: τράχηλον ὑπέθηκαν οἷς οὐκ ἐγὼ
NAS: necks, to whom not only
KJV: their own necks: unto whom not only
INT: neck laid down whom not I

2 Corinthians 2:16 RelPro-DMP
GRK: οἷς μὲν ὀσμὴ
NAS: to the one an aroma from death
KJV: To the one [we are] the savour
INT: to one indeed an odor

2 Corinthians 2:16 RelPro-DMP
GRK: εἰς θάνατον οἷς δὲ ὀσμὴ
NAS: to death, to the other an aroma
KJV: and to the other the savour
INT: to death to one moreover a fragrance

2 Corinthians 4:4 RelPro-DMP
GRK: ἐν οἷς ὁ θεὸς
NAS: in whose case the god
KJV: In whom the god of this
INT: in whom the god

Galatians 2:5 RelPro-DMP
GRK: οἷς οὐδὲ πρὸς
KJV: To whom we gave place by subjection,
INT: to whom not even for

Galatians 3:1 RelPro-DMP
GRK: ὑμᾶς ἐβάσκανεν οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς
NAS: you, before whose eyes
KJV: the truth, before whose eyes Jesus
INT: you bewitched whose before eyes

Galatians 4:9 RelPro-DNP
GRK: πτωχὰ στοιχεῖα οἷς πάλιν ἄνωθεν
NAS: elemental things, to which you desire
KJV: elements, whereunto ye desire
INT: beggarly principles to which again anew

Ephesians 2:3 RelPro-DMP
GRK: ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς
KJV: Among whom also we
INT: among whom also we

Ephesians 2:10 RelPro-DNP
GRK: ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ
NAS: works, which God
KJV: works, which God
INT: works good which before prepared

Philippians 2:15 RelPro-DMP
GRK: διεστραμμένης ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς
NAS: among whom you appear
KJV: nation, among whom ye shine as
INT: perverted among whom you appear as

Philippians 4:11 RelPro-DMP
GRK: ἔμαθον ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης
NAS: to be content in whatever circumstances
KJV: in whatsoever state I am,
INT: learned in whatever [circumstances] I am content

Colossians 1:27 RelPro-DMP
GRK: οἷς ἠθέλησεν ὁ
NAS: to whom God willed
KJV: To whom God would
INT: to whom did choose

Colossians 3:7 RelPro-DMP
GRK: ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς
KJV: In the which ye also
INT: Among whom also you

2 Timothy 3:14 RelPro-DNP
GRK: μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ
NAS: continue in the things you have learned
KJV: in the things which thou hast learned
INT: abide in the things you did learn and

Hebrews 6:18 RelPro-DNP
GRK: ἀμεταθέτων ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι
NAS: things in which it is impossible
KJV: in which [it was] impossible
INT: unchangeable in which [it was] impossible to lie

Hebrews 13:9 RelPro-DNP
GRK: βρώμασιν ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν
NAS: through which those
INT: foods in which not were profited

1 Peter 1:12 RelPro-DMP
GRK: οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι
NAS: but you, in these things which now
KJV: Unto whom it was revealed, that
INT: to whom it was revealed that

2 Peter 2:3 RelPro-DMP
GRK: ὑμᾶς ἐμπορεύσονται οἷς τὸ κρίμα
KJV: of you: whose judgment
INT: you they will exploit for whom the judgment

2 Peter 2:12 RelPro-DMP
GRK: φθοράν ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες
KJV: of the things that they understand not;
INT: destruction in what they are ignorant of speaking evil

2 Peter 2:17 RelPro-DMP
GRK: λαίλαπος ἐλαυνόμεναι οἷς ὁ ζόφος
NAS: by a storm, for whom the black
KJV: a tempest; to whom the mist
INT: storm being driven to whom the gloom

2 Peter 3:13 RelPro-DMP
GRK: προσδοκῶμεν ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ
NAS: earth, in which righteousness
INT: we expect in which righteousness dwells

Jude 1:13 RelPro-DMP
GRK: ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος
NAS: stars, for whom the black
KJV: stars, to whom is reserved
INT: stars wandering to whom the gloom

Revelation 7:2 RelPro-DMP
GRK: τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς
NAS: angels to whom it was granted
KJV: angels, to whom it
INT: four angels to whom it was given to them

Revelation 19:20 RelPro-DNP
GRK: αὐτοῦ ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς
NAS: in his presence, by which he deceived
KJV: with which he deceived
INT: him by which he misled the [ones]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page