ὅσα
Englishman's Concordance
ὅσα (hosa) — 56 Occurrences

Matthew 7:12 RelPro-ANP
GRK: Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε
INT: All things therefore as many as if you desire

Matthew 13:44 RelPro-ANP
GRK: πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει καὶ
NAS: and sells all that he has
KJV: selleth all that he hath, and
INT: he sells all that he has and

Matthew 13:46 RelPro-ANP
GRK: πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ
KJV: and sold all that he had, and
INT: he has sold all things as many as he had and

Matthew 17:12 RelPro-ANP
GRK: ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν οὕτως
NAS: him, but did to him whatever they wished.
KJV: him whatsoever they listed.
INT: to him whatever they desired Thus

Matthew 18:18 RelPro-ANP
GRK: λέγω ὑμῖν ὅσα ἐὰν δήσητε
NAS: I say to you, whatever you bind
KJV: unto you, Whatsoever ye shall bind
INT: I say to you how many if you shall bind

Matthew 18:18 RelPro-ANP
GRK: οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε
NAS: in heaven; and whatever you loose
KJV: and whatsoever ye shall loose
INT: heaven and how many if you shall loose

Matthew 18:25 RelPro-ANP
GRK: καὶ πάντα ὅσα ἔχει καὶ
KJV: and all that he had, and
INT: and all as many as he had and

Matthew 21:22 RelPro-ANP
GRK: καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε
INT: And all things as many as anyhow you might ask

Matthew 23:3 RelPro-ANP
GRK: πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν
INT: all things therefore how many if they might tell

Matthew 28:20 RelPro-ANP
GRK: τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν
KJV: all things whatsoever I have commanded
INT: to observe all things whatever I commanded you

Mark 3:8 RelPro-ANP
GRK: πολύ ἀκούοντες ὅσα ἐποίει ἦλθον
NAS: heard of all that He was doing
KJV: when they had heard what great things he did,
INT: great having heard how much he was doing came

Mark 3:28 RelPro-ANP
GRK: αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν
NAS: of men, and whatever blasphemies
KJV: blasphemies wherewith soever
INT: the blasphemies as many as if they shall have blasphemed

Mark 5:19 RelPro-ANP
GRK: ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ κύριός
NAS: and report to them what great things the Lord
KJV: them how great things the Lord
INT: preach to them how much the Lord

Mark 5:20 RelPro-ANP
GRK: τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ
NAS: in Decapolis what great things Jesus
KJV: Decapolis how great things Jesus
INT: the [the] Decapolis how much had done for him

Mark 6:30 RelPro-ANP
GRK: αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ
KJV: both what they had done,
INT: to him all things what they had done and

Mark 6:30 RelPro-ANP
GRK: ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν
KJV: and what they had taught.
INT: they had done and what they had taught

Mark 9:13 RelPro-ANP
GRK: ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον καθὼς
NAS: and they did to him whatever they wished,
KJV: unto him whatsoever they listed,
INT: they did to him whatever they desired as

Mark 10:21 RelPro-ANP
GRK: ὑστερεῖ ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον
NAS: go and sell all you possess and give
KJV: sell whatsoever thou hast,
INT: is lacking go as much as you have sell

Mark 11:24 RelPro-ANP
GRK: ὑμῖν πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ
NAS: to you, all things for which you pray
KJV: I say unto you, What things soever
INT: to you All things whatever praying also

Mark 12:44 RelPro-ANP
GRK: αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν
KJV: all that she had,
INT: of her all as much as she had cast [in]

Luke 4:23 RelPro-ANP
GRK: θεράπευσον σεαυτόν ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα
NAS: yourself! Whatever we heard
KJV: thyself: whatsoever we have heard
INT: heal yourself whatsoever we have heard has been done

Luke 8:39 RelPro-ANP
GRK: καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν
NAS: and describe what great things
KJV: shew how great things God
INT: and relate all that for you has done

Luke 8:39 RelPro-ANP
GRK: πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ
NAS: what great things God
KJV: city how great things Jesus
INT: city proclaiming all that had done for him

Luke 9:10 RelPro-ANP
GRK: διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν Καὶ
NAS: they gave an account to Him of all that they had done.
KJV: told him all that they had done. And
INT: related to him whatever they had done And

Luke 12:3 RelPro-ANP
GRK: ἀνθ' ὧν ὅσα ἐν τῇ
NAS: Accordingly, whatever you have said
KJV: Therefore whatsoever ye have spoken in
INT: in place of that which whatever in the

Luke 18:12 RelPro-ANP
GRK: ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι
KJV: I give tithes of all that I possess.
INT: I tithe all things as many as I gain

Luke 18:22 RelPro-ANP
GRK: λείπει πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον
KJV: thing: sell all that thou hast, and
INT: is lacking all as much as you have sell

John 4:29 RelPro-ANP
GRK: μοι πάντα ὅσα ἐποίησα μήτι
INT: me all things whatever I did can it be

John 4:45 RelPro-ANP
GRK: πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν
INT: all things having seen all things how great he did in

John 10:41 RelPro-ANP
GRK: πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης
KJV: but all things that John spake
INT: everything moreover whatever said John

John 11:22 RelPro-ANP
GRK: οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ
NAS: I know that whatever You ask
INT: I know that whatever anyhow you might ask

John 16:13 RelPro-ANP
GRK: ἑαυτοῦ ἀλλ' ὅσα ἀκούσει λαλήσει
NAS: on His own initiative, but whatever He hears,
KJV: but whatsoever he shall hear,
INT: himself but whatever he may hear he will speak

John 16:15 RelPro-ANP
GRK: πάντα ὅσα ἔχει ὁ
KJV: All things that the Father hath
INT: All things whatever has the

John 17:7 RelPro-ANP
GRK: ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι
KJV: all things whatsoever thou hast given
INT: that all things whatever you have given me

Acts 3:22 RelPro-ANP
GRK: κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ
KJV: all things whatsoever he shall say
INT: in all things as many as anyhow he might say

Acts 4:23 RelPro-ANP
GRK: καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς
NAS: [companions] and reported all that the chief priests
KJV: reported all that the chief priests
INT: and reported whatever to them

Acts 4:28 RelPro-ANP
GRK: ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ
NAS: to do whatever Your hand
KJV: For to do whatsoever thy hand
INT: to do whatever the hand

Acts 9:13 RelPro-ANP
GRK: ἀνδρὸς τούτου ὅσα κακὰ τοῖς
NAS: this man, how much harm he did
KJV: this man, how much evil he hath done
INT: man this how many evils to

Acts 9:16 RelPro-ANP
GRK: ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν
NAS: for I will show him how much he must
KJV: will shew him how great things he must
INT: will show to him how much it behoves him

Acts 9:39 RelPro-ANP
GRK: καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ'
NAS: and showing all the tunics
KJV: and garments which Dorcas made,
INT: and garments which was making with

Acts 14:27 RelPro-ANP
GRK: ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ
NAS: they [began] to report all things that God
KJV: they rehearsed all that God
INT: church they declared all that did

Acts 15:4 RelPro-ANP
GRK: ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ θεὸς
NAS: and they reported all that God
KJV: they declared all things that God
INT: they declared moreover all that God

Acts 15:12 RelPro-ANP
GRK: Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ
NAS: as they were relating what signs
KJV: Paul, declaring what miracles and
INT: Paul relating what did

Romans 3:19 RelPro-ANP
GRK: δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος
NAS: we know that whatever the Law
KJV: that what things soever the law
INT: moreover that whatever the law

Romans 15:4 RelPro-NNP
GRK: ὅσα γὰρ προεγράφη
NAS: For whatever was written in earlier times
KJV: For whatsoever things were written aforetime
INT: Whatever indeed was written before

Philippians 4:8 RelPro-NNP
GRK: λοιπόν ἀδελφοί ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ
NAS: brethren, whatever is true,
KJV: brethren, whatsoever things are
INT: Finally brothers whatever is true

Philippians 4:8 RelPro-NNP
GRK: ἐστὶν ἀληθῆ ὅσα σεμνά ὅσα
NAS: is true, whatever is honorable,
KJV: true, whatsoever things [are] honest,
INT: is true whatever honorable whatever

Philippians 4:8 RelPro-NNP
GRK: ὅσα σεμνά ὅσα δίκαια ὅσα
NAS: is honorable, whatever is right,
KJV: [are] honest, whatsoever things [are] just,
INT: whatever honorable whatever right whatever

Philippians 4:8 RelPro-NNP
GRK: ὅσα δίκαια ὅσα ἁγνά ὅσα
NAS: is right, whatever is pure,
KJV: [are] just, whatsoever things [are] pure,
INT: whatever right whatever pure whatever

Philippians 4:8 RelPro-NNP
GRK: ὅσα ἁγνά ὅσα προσφιλῆ ὅσα
NAS: is pure, whatever is lovely,
KJV: [are] pure, whatsoever things [are] lovely,
INT: whatever pure whatever lovely whatever

Philippians 4:8 RelPro-NNP
GRK: ὅσα προσφιλῆ ὅσα εὔφημα εἴ
NAS: is lovely, whatever is of good repute,
KJV: [are] lovely, whatsoever things [are] of good report;
INT: whatever lovely whatever of good report if

2 Timothy 1:18 RelPro-ANP
GRK: ἡμέρᾳ καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ
NAS: very well what services he rendered
KJV: and in how many things he ministered unto me
INT: day and how much in Ephesus

Jude 1:10 RelPro-ANP
GRK: Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ
NAS: revile the things which they do not understand;
KJV: not: but what they know naturally,
INT: these moreover whatever things indeed not

Jude 1:10 RelPro-ANP
GRK: οἴδασιν βλασφημοῦσιν ὅσα δὲ φυσικῶς
NAS: they do not understand; and the things which they know
KJV: speak evil of those things which they know
INT: they have seen they speak evil of whatever things moreover naturally

Revelation 1:2 RelPro-ANP
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅσα εἶδεν
NAS: Christ, [even] to all that he saw.
KJV: Christ, and of all things that he saw.
INT: of Jesus Christ whatever things he saw

Revelation 18:7 RelPro-ANP
GRK: ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν
NAS: To the degree that she glorified
KJV: How much she hath glorified herself,
INT: So much as she glorified herself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page