3745. ὅσος (hosos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3745. ὅσος (hosos) — 110 Occurrences

Matthew 7:12 RelPro-ANP
GRK: Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε
INT: All things therefore as many as if you desire

Matthew 9:15 RelPro-ANS
GRK: πενθεῖν ἐφ' ὅσον μετ' αὐτῶν
NAS: mourn as long as the bridegroom
INT: mourn as as long as with them

Matthew 13:44 RelPro-ANP
GRK: πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει καὶ
NAS: and sells all that he has
KJV: selleth all that he hath, and
INT: he sells all that he has and

Matthew 13:46 RelPro-ANP
GRK: πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ
KJV: and sold all that he had, and
INT: he has sold all things as many as he had and

Matthew 14:36 RelPro-NMP
GRK: αὐτοῦ καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν
NAS: of His cloak; and as many as touched
KJV: and as many as touched
INT: of him and as many as touched were cured

Matthew 17:12 RelPro-ANP
GRK: ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν οὕτως
NAS: him, but did to him whatever they wished.
KJV: him whatsoever they listed.
INT: to him whatever they desired Thus

Matthew 18:18 RelPro-ANP
GRK: λέγω ὑμῖν ὅσα ἐὰν δήσητε
NAS: I say to you, whatever you bind
KJV: unto you, Whatsoever ye shall bind
INT: I say to you how many if you shall bind

Matthew 18:18 RelPro-ANP
GRK: οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε
NAS: in heaven; and whatever you loose
KJV: and whatsoever ye shall loose
INT: heaven and how many if you shall loose

Matthew 18:25 RelPro-ANP
GRK: καὶ πάντα ὅσα ἔχει καὶ
KJV: and all that he had, and
INT: and all as many as he had and

Matthew 21:22 RelPro-ANP
GRK: καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε
INT: And all things as many as anyhow you might ask

Matthew 22:9 RelPro-AMP
GRK: ὁδῶν καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε
NAS: highways, and as many as you find
KJV: and as many as ye shall find,
INT: highways and as many as if you shall find

Matthew 23:3 RelPro-ANP
GRK: πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν
INT: all things therefore how many if they might tell

Matthew 25:40 RelPro-ANS
GRK: ὑμῖν ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ
KJV: Inasmuch as ye have done
INT: to you to the extent as much as you did [it] to one

Matthew 25:45 RelPro-ANS
GRK: ὑμῖν ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε
KJV: unto you, Inasmuch as ye did [it] not
INT: to you to the extent that not you did [it]

Matthew 28:20 RelPro-ANP
GRK: τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν
KJV: all things whatsoever I have commanded
INT: to observe all things whatever I commanded you

Mark 2:19 RelPro-AMS
GRK: ἐστὶν νηστεύειν ὅσον χρόνον ἔχουσιν
NAS: fast, can they? So long
KJV: them? as long as they have
INT: is fast as long as time they have

Mark 3:8 RelPro-ANP
GRK: πολύ ἀκούοντες ὅσα ἐποίει ἦλθον
NAS: heard of all that He was doing
KJV: when they had heard what great things he did,
INT: great having heard how much he was doing came

Mark 3:10 RelPro-NMP
GRK: αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας
NAS: with the result that all those who had
KJV: touch him, as many as had plagues.
INT: him they might touch as many as had diseases

Mark 3:28 RelPro-ANP
GRK: αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν
NAS: of men, and whatever blasphemies
KJV: blasphemies wherewith soever
INT: the blasphemies as many as if they shall have blasphemed

Mark 5:19 RelPro-ANP
GRK: ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ κύριός
NAS: and report to them what great things the Lord
KJV: them how great things the Lord
INT: preach to them how much the Lord

Mark 5:20 RelPro-ANP
GRK: τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ
NAS: in Decapolis what great things Jesus
KJV: Decapolis how great things Jesus
INT: the [the] Decapolis how much had done for him

Mark 6:30 RelPro-ANP
GRK: αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ
KJV: both what they had done,
INT: to him all things what they had done and

Mark 6:30 RelPro-ANP
GRK: ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν
KJV: and what they had taught.
INT: they had done and what they had taught

Mark 6:56 RelPro-NMP
GRK: ἅψωνται καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο
NAS: of His cloak; and as many as touched
KJV: garment: and as many as touched
INT: they might touch and as many as anyhow touched

Mark 7:36 RelPro-ANS
GRK: μηδενὶ λέγωσιν ὅσον δὲ αὐτοῖς
NAS: anyone; but the more He ordered
KJV: no man: but the more he charged
INT: no one they should tell as much as moreover he

Mark 9:13 RelPro-ANP
GRK: ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον καθὼς
NAS: and they did to him whatever they wished,
KJV: unto him whatsoever they listed,
INT: they did to him whatever they desired as

Mark 10:21 RelPro-ANP
GRK: ὑστερεῖ ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον
NAS: go and sell all you possess and give
KJV: sell whatsoever thou hast,
INT: is lacking go as much as you have sell

Mark 11:24 RelPro-ANP
GRK: ὑμῖν πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ
NAS: to you, all things for which you pray
KJV: I say unto you, What things soever
INT: to you All things whatever praying also

Mark 12:44 RelPro-ANP
GRK: αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν
KJV: all that she had,
INT: of her all as much as she had cast [in]

Luke 4:23 RelPro-ANP
GRK: θεράπευσον σεαυτόν ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα
NAS: yourself! Whatever we heard
KJV: thyself: whatsoever we have heard
INT: heal yourself whatsoever we have heard has been done

Luke 4:40 RelPro-NMP
GRK: ἡλίου ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας
NAS: all those who had
KJV: all they that had
INT: sun all as many as had [persons] sick

Luke 8:39 RelPro-ANP
GRK: καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν
NAS: and describe what great things
KJV: shew how great things God
INT: and relate all that for you has done

Luke 8:39 RelPro-ANP
GRK: πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ
NAS: what great things God
KJV: city how great things Jesus
INT: city proclaiming all that had done for him

Luke 9:5 RelPro-NMP
GRK: καὶ ὅσοι ἂν μὴ
KJV: And whosoever will not
INT: And as many as anyhow not

Luke 9:10 RelPro-ANP
GRK: διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν Καὶ
NAS: they gave an account to Him of all that they had done.
KJV: told him all that they had done. And
INT: related to him whatever they had done And

Luke 11:8 RelPro-GMP
GRK: δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει
NAS: up and give him as much as he needs.
KJV: and give him as many as he needeth.
INT: he will give him as much as he needs

Luke 12:3 RelPro-ANP
GRK: ἀνθ' ὧν ὅσα ἐν τῇ
NAS: Accordingly, whatever you have said
KJV: Therefore whatsoever ye have spoken in
INT: in place of that which whatever in the

Luke 18:12 RelPro-ANP
GRK: ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι
KJV: I give tithes of all that I possess.
INT: I tithe all things as many as I gain

Luke 18:22 RelPro-ANP
GRK: λείπει πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον
KJV: thing: sell all that thou hast, and
INT: is lacking all as much as you have sell

John 1:12 RelPro-NMP
GRK: ὅσοι δὲ ἔλαβον
NAS: But as many as received
KJV: But as many as received him,
INT: as many as however received

John 4:29 RelPro-ANP
GRK: μοι πάντα ὅσα ἐποίησα μήτι
INT: me all things whatever I did can it be

John 4:45 RelPro-ANP
GRK: πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν
INT: all things having seen all things how great he did in

John 6:11 RelPro-ANS
GRK: τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον
NAS: of the fish as much as they wanted.
KJV: of the fishes as much as they would.
INT: the fish as much as they wished

John 10:8 RelPro-NMP
GRK: πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ
NAS: All who came before
KJV: All that ever came before
INT: All who ever came before

John 10:41 RelPro-ANP
GRK: πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης
KJV: but all things that John spake
INT: everything moreover whatever said John

John 11:22 RelPro-ANP
GRK: οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ
NAS: I know that whatever You ask
INT: I know that whatever anyhow you might ask

John 16:13 RelPro-ANP
GRK: ἑαυτοῦ ἀλλ' ὅσα ἀκούσει λαλήσει
NAS: on His own initiative, but whatever He hears,
KJV: but whatsoever he shall hear,
INT: himself but whatever he may hear he will speak

John 16:15 RelPro-ANP
GRK: πάντα ὅσα ἔχει ὁ
KJV: All things that the Father hath
INT: All things whatever has the

John 17:7 RelPro-ANP
GRK: ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι
KJV: all things whatsoever thou hast given
INT: that all things whatever you have given me

Acts 2:39 RelPro-AMP
GRK: εἰς μακρὰν ὅσους ἂν προσκαλέσηται
NAS: are far off, as many as the Lord
KJV: that are afar off, [even] as many as the Lord
INT: at a distance as many as anyhow might call

Acts 3:22 RelPro-ANP
GRK: κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ
KJV: all things whatsoever he shall say
INT: in all things as many as anyhow he might say

Acts 3:24 RelPro-NMP
GRK: τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν καὶ
NAS: the prophets who have spoken,
KJV: those that follow after, as many as have spoken,
INT: those subsequent as many as spoke also

Acts 4:6 RelPro-NMP
GRK: Ἀλέξανδρος καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ
NAS: and Alexander, and all who were of high-priestly
KJV: Alexander, and as many as were of
INT: Alexander and as many as were of

Acts 4:23 RelPro-ANP
GRK: καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς
NAS: [companions] and reported all that the chief priests
KJV: reported all that the chief priests
INT: and reported whatever to them

Acts 4:28 RelPro-ANP
GRK: ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ
NAS: to do whatever Your hand
KJV: For to do whatsoever thy hand
INT: to do whatever the hand

Acts 4:34 RelPro-NMP
GRK: ἐν αὐτοῖς ὅσοι γὰρ κτήτορες
NAS: among them, for all who were owners
KJV: for as many as were
INT: among them as many as indeed owners

Acts 5:36 RelPro-NMP
GRK: καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ
NAS: and all who followed
KJV: and all, as many as obeyed him,
INT: and all as many as were persuaded by him

Acts 5:37 RelPro-NMP
GRK: καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ
NAS: and all those who followed
KJV: and all, [even] as many as obeyed him,
INT: and all as many as were persuaded by him

Acts 9:13 RelPro-ANP
GRK: ἀνδρὸς τούτου ὅσα κακὰ τοῖς
NAS: this man, how much harm he did
KJV: this man, how much evil he hath done
INT: man this how many evils to

Acts 9:16 RelPro-ANP
GRK: ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν
NAS: for I will show him how much he must
KJV: will shew him how great things he must
INT: will show to him how much it behoves him

Acts 9:39 RelPro-ANP
GRK: καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ'
NAS: and showing all the tunics
KJV: and garments which Dorcas made,
INT: and garments which was making with

Acts 10:45 RelPro-NMP
GRK: περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλθαν τῷ
INT: circumcision believers as many as came with

Acts 13:48 RelPro-NMP
GRK: καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι
NAS: of the Lord; and as many as had been
KJV: and as many as were
INT: and believed as many as were appointed

Acts 14:27 RelPro-ANP
GRK: ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ
NAS: they [began] to report all things that God
KJV: they rehearsed all that God
INT: church they declared all that did

Acts 15:4 RelPro-ANP
GRK: ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ θεὸς
NAS: and they reported all that God
KJV: they declared all things that God
INT: they declared moreover all that God

Acts 15:12 RelPro-ANP
GRK: Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ
NAS: as they were relating what signs
KJV: Paul, declaring what miracles and
INT: Paul relating what did

Romans 2:12 RelPro-NMP
GRK: Ὅσοι γὰρ ἀνόμως
NAS: For all who have sinned
KJV: For as many as have sinned without law
INT: as many as indeed without law

Romans 2:12 RelPro-NMP
GRK: ἀπολοῦνται καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ
NAS: For all who have sinned without
KJV: and as many as have sinned
INT: will perish and as many as in law

Romans 3:19 RelPro-ANP
GRK: δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος
NAS: we know that whatever the Law
KJV: that what things soever the law
INT: moreover that whatever the law

Romans 6:3 RelPro-NMP
GRK: ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς
NAS: do you not know that all of us who have been baptized
KJV: that so many of us as were baptized
INT: are you ignorant that as many as we were baptized unto

Romans 7:1 RelPro-AMS
GRK: ἀνθρώπου ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ
INT: man for as long as time he may live

Romans 8:14 RelPro-NMP
GRK: ὅσοι γὰρ πνεύματι
NAS: For all who are being led
KJV: For as many as are led by the Spirit
INT: as many as indeed by [the] Spirit

Romans 11:13 RelPro-ANS
GRK: ἔθνεσιν ἐφ' ὅσον μὲν οὖν
INT: Gentiles inasmuch as much as indeed Therefore

Romans 15:4 RelPro-NNP
GRK: ὅσα γὰρ προεγράφη
NAS: For whatever was written in earlier times
KJV: For whatsoever things were written aforetime
INT: Whatever indeed was written before

1 Corinthians 7:39 RelPro-AMS
GRK: δέδεται ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ
KJV: by the law as long as her husband
INT: is bound for as long as time may live

2 Corinthians 1:20 RelPro-NFP
GRK: ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι
NAS: For as many as are the promises
KJV: For all the promises of God
INT: as many as indeed promises

Galatians 3:10 RelPro-NMP
GRK: Ὅσοι γὰρ ἐξ
NAS: For as many as are of the works
KJV: For as many as are of
INT: as many as indeed of

Galatians 3:27 RelPro-NMP
GRK: ὅσοι γὰρ εἰς
NAS: For all of you who were baptized
KJV: For as many of you as have been baptized
INT: as many as indeed to

Galatians 4:1 RelPro-AMS
GRK: δέ ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ
INT: moreover for as long as time the

Galatians 6:12 RelPro-NMP
GRK: Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι
NAS: Those who desire
KJV: As many as desire to make a fair shew
INT: As many as wish to have a fair appearance

Galatians 6:16 RelPro-NMP
GRK: καὶ ὅσοι τῷ κανόνι
NAS: And those who will walk by this
KJV: And as many as walk according to
INT: And as many as the rule

Philippians 3:15 RelPro-NMP
GRK: Ὅσοι οὖν τέλειοι
NAS: Let us therefore, as many as are perfect,
KJV: us therefore, as many as be perfect,
INT: As many as therefore [are] perfect

Philippians 4:8 RelPro-NNP
GRK: λοιπόν ἀδελφοί ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ
NAS: brethren, whatever is TRUE,
KJV: brethren, whatsoever things are
INT: Finally brothers whatever is true

Philippians 4:8 RelPro-NNP
GRK: ἐστὶν ἀληθῆ ὅσα σεμνά ὅσα
NAS: is TRUE, whatever is honorable,
KJV: true, whatsoever things [are] honest,
INT: is true whatever honorable whatever

Philippians 4:8 RelPro-NNP
GRK: ὅσα σεμνά ὅσα δίκαια ὅσα
NAS: is honorable, whatever is right,
KJV: [are] honest, whatsoever things [are] just,
INT: whatever honorable whatever right whatever

Philippians 4:8 RelPro-NNP
GRK: ὅσα δίκαια ὅσα ἁγνά ὅσα
NAS: is right, whatever is pure,
KJV: [are] just, whatsoever things [are] pure,
INT: whatever right whatever pure whatever

Philippians 4:8 RelPro-NNP
GRK: ὅσα ἁγνά ὅσα προσφιλῆ ὅσα
NAS: is pure, whatever is lovely,
KJV: [are] pure, whatsoever things [are] lovely,
INT: whatever pure whatever lovely whatever

Philippians 4:8 RelPro-NNP
GRK: ὅσα προσφιλῆ ὅσα εὔφημα εἴ
NAS: is lovely, whatever is of good repute,
KJV: [are] lovely, whatsoever things [are] of good report;
INT: whatever lovely whatever of good report if

Colossians 2:1 RelPro-NMP
GRK: Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν
NAS: are at Laodicea, and for all those who have not personally
KJV: and [for] as many as have
INT: Laodicea and as many as not have seen

1 Timothy 6:1 RelPro-NMP
GRK: Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ
NAS: All who are under the yoke
KJV: as many servants as are under
INT: As many as are under

2 Timothy 1:18 RelPro-ANP
GRK: ἡμέρᾳ καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ
NAS: very well what services he rendered
KJV: and in how many things he ministered unto me
INT: day and how much in Ephesus

Hebrews 1:4 RelPro-DNS
GRK: τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ'
KJV: the angels, as he hath by inheritance obtained
INT: than the angels as much as more excellent beyond

Hebrews 2:15 RelPro-NMP
GRK: ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου
NAS: and might free those who through fear
KJV: deliver them who through fear
INT: might set free those whoever by fear of death

Hebrews 3:3 RelPro-ANS
GRK: ἠξίωται καθ' ὅσον πλείονα τιμὴν
NAS: by just so much as the builder
INT: has been counted worthy by so much as more honor

Hebrews 7:20 RelPro-ANS
GRK: Καὶ καθ' ὅσον οὐ χωρὶς
INT: And to as much as not apart from

Hebrews 8:6 RelPro-DNS
GRK: τέτυχεν λειτουργίας ὅσῳ καὶ κρείττονός
NAS: ministry, by as much as He is also
KJV: ministry, by how much also
INT: he has obtained ministry by so much as also of a better

Hebrews 9:27 RelPro-ANS
GRK: καὶ καθ' ὅσον ἀπόκειται τοῖς
INT: And in as much as it is apportioned

Hebrews 10:25 RelPro-DNS
GRK: τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν
KJV: so much the more, as ye see the day
INT: by so much [the] more as you see drawing near

Hebrews 10:37 RelPro-ANS
GRK: γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον ὁ
NAS: FOR YET IN A VERY LITTLE WHILE,
KJV: a little while, and he that shall come
INT: indeed little very while he who

Hebrews 10:37 RelPro-ANS
GRK: μικρὸν ὅσον ὅσον ὁ ἐρχόμενος
NAS: LITTLE WHILE, HE WHO IS COMING
INT: little very while he who comes

2 Peter 1:13 RelPro-AMS
GRK: ἡγοῦμαι ἐφ' ὅσον εἰμὶ ἐν
NAS: it right, as long as I am
INT: I esteem it as much [time] as I am in

Jude 1:10 RelPro-ANP
GRK: Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ
NAS: revile the things which they do not understand;
KJV: not: but what they know naturally,
INT: these moreover whatever things indeed not

Jude 1:10 RelPro-ANP
GRK: οἴδασιν βλασφημοῦσιν ὅσα δὲ φυσικῶς
NAS: they do not understand; and the things which they know
KJV: speak evil of those things which they know
INT: they have seen they speak evil of whatever things moreover naturally

Revelation 1:2 RelPro-ANP
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅσα εἶδεν
NAS: Christ, [even] to all that he saw.
KJV: Christ, and of all things that he saw.
INT: of Jesus Christ whatever things he saw

Revelation 2:24 RelPro-NMP
GRK: ἐν Θυατείροις ὅσοι οὐκ ἔχουσιν
KJV: in Thyatira, as many as have not
INT: in Thyatira as many as not have

Revelation 3:19 RelPro-AMP
GRK: ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ
NAS: Those whom I love, I reprove
KJV: As many as I love, I
INT: I as many as if I love

Revelation 13:15 RelPro-NMP
GRK: ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ
KJV: and cause that as many as would not
INT: should cause that as many as if not

Revelation 18:7 RelPro-ANP
GRK: ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν
NAS: To the degree that she glorified
KJV: How much she hath glorified herself,
INT: So much as she glorified herself

Revelation 18:17 RelPro-NMP
GRK: ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν
NAS: and sailor, and as many as make their living
KJV: sailors, and as many as trade by sea,
INT: sailors and as many as the sea

Revelation 21:16 RelPro-NNS
GRK: μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ
KJV: is as large as the breadth: and
INT: length of it the same as moreover the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page