1322. διδαχή (didaché)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1322. διδαχή (didaché) — 30 Occurrences

Matthew 7:28 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
NAS: were amazed at His teaching;
KJV: at his doctrine:
INT: at the teaching of him

Matthew 16:12 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων
NAS: of bread, but of the teaching of the Pharisees
KJV: of the doctrine of the Pharisees
INT: of the teaching of the Pharisees

Matthew 22:33 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
NAS: [this], they were astonished at His teaching.
KJV: at his doctrine.
INT: at the teaching of him

Mark 1:22 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἦν
NAS: They were amazed at His teaching; for He was teaching
KJV: at his doctrine: for he taught
INT: at the teaching of him he was

Mark 1:27 N-NFS
GRK: ἐστιν τοῦτο διδαχὴ καινή κατ'
NAS: A new teaching with authority!
KJV: what new doctrine [is] this? for
INT: is this teaching new With

Mark 4:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
NAS: and was saying to them in His teaching,
KJV: in his doctrine,
INT: in the teaching of him

Mark 11:18 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
NAS: crowd was astonished at His teaching.
KJV: at his doctrine.
INT: at the teaching of him

Mark 12:38 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν
NAS: In His teaching He was saying: Beware
KJV: in his doctrine, Beware of
INT: in the teaching of him he said

Luke 4:32 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ὅτι
NAS: and they were amazed at His teaching, for His message
KJV: at his doctrine: for his
INT: at the teaching of him for

John 7:16 N-NFS
GRK: Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν
NAS: them and said, My teaching is not Mine,
KJV: said, My doctrine is not
INT: my teaching not is

John 7:17 N-GFS
GRK: περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ
NAS: he will know of the teaching, whether
KJV: of the doctrine, whether
INT: concerning the teaching whether from

John 18:19 N-GFS
GRK: περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ
NAS: His disciples, and about His teaching.
KJV: of his doctrine.
INT: concerning the teaching of him

Acts 2:42 N-DFS
GRK: προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων
NAS: to the apostles' teaching and to fellowship,
KJV: in the apostles' doctrine and
INT: steadfastly continuing in the teaching of the apostles

Acts 5:28 N-GFS
GRK: Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν καὶ
NAS: Jerusalem with your teaching and intend
KJV: with your doctrine, and
INT: Jerusalem of the teaching of you and

Acts 13:12 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου
NAS: being amazed at the teaching of the Lord.
KJV: at the doctrine of the Lord.
INT: at the teaching of the Lord

Acts 17:19 N-NFS
GRK: σοῦ λαλουμένη διδαχή
NAS: new teaching is which you are proclaiming?
KJV: this new doctrine, whereof thou
INT: you is spoken teaching

Romans 6:17 N-GFS
GRK: παρεδόθητε τύπον διδαχῆς
NAS: to that form of teaching to which
KJV: that form of doctrine which
INT: you were entrusted a form of teaching

Romans 16:17 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς
NAS: contrary to the teaching which
KJV: contrary to the doctrine which
INT: contrary to the teaching which you

1 Corinthians 14:6 N-DFS
GRK: ἢ ἐν διδαχῇ
NAS: of prophecy or of teaching?
KJV: or by doctrine?
INT: or in teaching

1 Corinthians 14:26 N-AFS
GRK: ψαλμὸν ἔχει διδαχὴν ἔχει ἀποκάλυψιν
NAS: has a teaching, has
KJV: hath a doctrine, hath
INT: a psalm has a teaching has a revelation

2 Timothy 4:2 N-DFS
GRK: μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ
NAS: with great patience and instruction.
KJV: longsuffering and doctrine.
INT: patience and teaching

Titus 1:9 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου
NAS: which is in accordance with the teaching, so
KJV: as he hath been taught, that
INT: according to the teaching faithful word

Hebrews 6:2 N-AFS
GRK: βαπτισμῶν διδαχῆς ἐπιθέσεώς τε
NAS: of instruction about washings
KJV: Of the doctrine of baptisms, and
INT: about washings of instruction of laying on moreover

Hebrews 13:9 N-DFP
GRK: διδαχαῖς ποικίλαις καὶ
NAS: and strange teachings; for it is good
KJV: strange doctrines. For
INT: With teachings various and

2 John 1:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ χριστοῦ
NAS: and does not abide in the teaching of Christ,
KJV: not in the doctrine of Christ, hath
INT: in the teaching of Christ

2 John 1:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδαχῇ οὗτος καὶ
NAS: the one who abides in the teaching, he has
KJV: in the doctrine of Christ,
INT: in the teaching this [one] both

2 John 1:10 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει
NAS: this teaching, do not receive
KJV: not this doctrine, receive him
INT: this teaching not does bring

Revelation 2:14 N-AFS
GRK: κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ ὃς
NAS: some who hold the teaching of Balaam,
KJV: them that hold the doctrine of Balaam,
INT: [those] holding the teaching of Balaam who

Revelation 2:15 N-AFS
GRK: κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν
NAS: hold the teaching of the Nicolaitans.
KJV: them that hold the doctrine of the Nicolaitans,
INT: [those] holding the teaching of the Nicolaitans

Revelation 2:24 N-AFS
GRK: ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην οἵτινες
NAS: this teaching, who
KJV: not this doctrine, and which
INT: have the teaching this who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page