2097. εὐαγγελίζω (euaggelizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2097. εὐαγγελίζω (euaggelizó) — 54 Occurrences

Matthew 11:5 V-PIM/P-3P
GRK: καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
NAS: up, and [the] POOR HAVE THE GOSPEL PREACHED TO THEM.
KJV: the poor have the gospel preached to them.
INT: and poor are evangelized

Luke 1:19 V-ANM
GRK: σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα
NAS: to speak to you and to bring you this
KJV: thee these glad tidings.
INT: you and to bring glad tidings to you these

Luke 2:10 V-PIM-1S
GRK: ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν
NAS: for behold, I bring you good news of great
KJV: I bring you good tidings of great joy,
INT: behold indeed I bring good news to you [of] joy

Luke 3:18 V-IIM-3S
GRK: ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν
NAS: exhortations he preached the gospel to the people.
KJV: in his exhortation preached he unto the people.
INT: other things exhorting he preached good news to the people

Luke 4:18 V-ANM
GRK: ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν
NAS: HE ANOINTED ME TO PREACH THE GOSPEL TO THE POOR.
KJV: me to preach the gospel to the poor;
INT: he anointed me to preach good news to [the] poor he has sent

Luke 4:43 V-ANM
GRK: ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ
NAS: to them, I must preach the kingdom
KJV: I must preach the kingdom of God
INT: other towns to preach good news me it behoves

Luke 7:22 V-PIM/P-3P
GRK: ἐγείρονται πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
NAS: up, [the] POOR HAVE THE GOSPEL PREACHED TO THEM.
KJV: to the poor the gospel is preached.
INT: are raised poor are evangelized

Luke 8:1 V-PPM-NMS
GRK: κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν
NAS: proclaiming and preaching the kingdom
KJV: and shewing the glad tidings of the kingdom
INT: preaching and proclaiming the good news the kingdom

Luke 9:6 V-PPM-NMP
GRK: τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες
NAS: the villages, preaching the gospel and healing
KJV: the towns, preaching the gospel, and
INT: the villages proclaiming the gospel and healing

Luke 16:16 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς
NAS: that time the gospel of the kingdom
KJV: of God is preached, and
INT: of God is proclaimed and everyone

Luke 20:1 V-PPM-GMS
GRK: ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ
NAS: in the temple and preaching the gospel, the chief priests
KJV: and preached the gospel, the chief priests
INT: temple and proclaiming the gospel came up the

Acts 5:42 V-PPM-NMP
GRK: διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι τὸν χριστὸν
NAS: on teaching and preaching Jesus
KJV: to teach and preach Jesus Christ.
INT: teaching and proclaiming the gospel Christ

Acts 8:4 V-PPM-NMP
GRK: διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον
NAS: went about preaching the word.
KJV: went every where preaching the word.
INT: had been scattered passed through proclaiming the gospel the word

Acts 8:12 V-PPM-DMS
GRK: τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς
NAS: Philip preaching the good news about
KJV: Philip preaching the things concerning
INT: Philip proclaiming the gospel concerning the

Acts 8:25 V-IIM-3P
GRK: τῶν Σαμαριτῶν εὐηγγελίζοντο
NAS: to Jerusalem, and were preaching the gospel to many
KJV: and preached the gospel in many
INT: of the Samaritans they proclaimed the gospel

Acts 8:35 V-AIM-3S
GRK: γραφῆς ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν
NAS: Scripture he preached Jesus
KJV: scripture, and preached unto him
INT: Scripture this he proclaimed the gospel to him

Acts 8:40 V-IIM-3S
GRK: καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις
NAS: and as he passed through he kept preaching the gospel to all
KJV: passing through he preached in all
INT: and passing through he proclaimed the gospel to the towns

Acts 10:36 V-PPM-NMS
GRK: υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ
NAS: of Israel, preaching peace
KJV: of Israel, preaching peace
INT: sons of Israel proclaiming the gospel peace by

Acts 11:20 V-PPM-NMP
GRK: τοὺς Ἑλληνιστάς εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον
NAS: also, preaching the Lord
KJV: the Grecians, preaching the Lord
INT: the Hellenists proclaiming the gospel [of] the Lord

Acts 13:32 V-PIM-1P
GRK: ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς
NAS: And we preach to you the good news of the promise
KJV: unto you glad tidings, how that
INT: we to you preach the gospel the to

Acts 14:7 V-PPM-NMP
GRK: κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν
NAS: and there they continued to preach the gospel.
INT: and there preaching the gospel they were

Acts 14:15 V-PPM-NMP
GRK: ὑμῖν ἄνθρωποι εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ
NAS: of the same nature as you, and preach the gospel to you that you should turn
KJV: with you, and preach unto you
INT: with you men proclaiming the gospel to you from

Acts 14:21 V-APM-NMP
GRK: εὐαγγελισάμενοί τε τὴν
NAS: After they had preached the gospel to that city
KJV: And when they had preached the gospel to that
INT: having proclaimed the gospel to moreover the

Acts 15:35 V-PPM-NMP
GRK: διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ
NAS: teaching and preaching with many
KJV: and preaching the word
INT: teaching and proclaiming the glad tidings with also

Acts 16:10 V-ANM
GRK: ὁ θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς
NAS: had called us to preach the gospel to them.
KJV: us for to preach the gospel unto them.
INT: God to preach the gospel to them

Acts 17:18 V-IIM-3S
GRK: τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο
NAS: because he was preaching Jesus
KJV: because he preached unto them
INT: the resurrection he proclaimed the gospel

Romans 1:15 V-ANM
GRK: ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι
NAS: I am eager to preach the gospel to you also
KJV: I am ready to preach the gospel to you
INT: in Rome to preach the gospel

Romans 10:15 V-PPM-GMP
GRK: πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά
NAS: OF THOSE WHO BRING GOOD NEWS OF GOOD THINGS!
KJV: are the feet of them that preach the gospel of peace,
INT: feet of those proclaiming good news of the good things

Romans 15:20 V-PNM
GRK: δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου
NAS: I aspired to preach the gospel, not where
KJV: have I strived to preach the gospel, not
INT: moreover being ambitious to preach the gospel not where

1 Corinthians 1:17 V-PNM
GRK: βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι οὐκ ἐν
NAS: me to baptize, but to preach the gospel, not in cleverness
KJV: but to preach the gospel: not
INT: to baptize but to preach the gospel not in

1 Corinthians 9:16 V-PSM-1S
GRK: ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι οὐκ ἔστιν
NAS: For if I preach the gospel,
KJV: For though I preach the gospel, I have
INT: if indeed I preach the gospel nothing there is

1 Corinthians 9:16 V-ASM-1S
GRK: ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι
NAS: I preach the gospel, I have nothing
KJV: I preach not the gospel!
INT: if not I should preach the gospel

1 Corinthians 9:18 V-PPM-NMS
GRK: μισθός ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω
NAS: is my reward? That, when I preach the gospel, I may offer
KJV: [Verily] that, when I preach the gospel, I may make
INT: reward That in proclaiming the gospel without expense I should make

1 Corinthians 15:1 V-AIM-1S
GRK: εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν ὃ
NAS: which I preached to you, which
KJV: which I preached unto you,
INT: gospel which I proclaimed to you which

1 Corinthians 15:2 V-AIM-1S
GRK: τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ
NAS: which I preached to you, unless
KJV: in memory what I preached unto you,
INT: the word I proclaimed to you if

2 Corinthians 10:16 V-ANM
GRK: ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι οὐκ ἐν
NAS: so as to preach the gospel even to the regions beyond
KJV: To preach the gospel in
INT: beyond you to preach the gospel not in

2 Corinthians 11:7 V-AIM-1S
GRK: θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν
NAS: because I preached the gospel
KJV: because I have preached to you
INT: of God gospel I proclaimed to you

Galatians 1:8 V-ASM-3S
GRK: ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ'
NAS: from heaven, should preach to you a gospel
KJV: heaven, preach any other gospel unto you
INT: out of heaven should preach a gospel to you contrary to

Galatians 1:8 V-AIM-1P
GRK: παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν ἀνάθεμα
NAS: should preach to you a gospel contrary
KJV: that which we have preached unto you,
INT: contrary to what we proclaimed to you accursed

Galatians 1:9 V-PIM-3S
GRK: τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ
NAS: any man is preaching to you a gospel contrary
KJV: any other gospel unto you
INT: anyone [to] you preaches gospel contrary to what

Galatians 1:11 V-APP-ANS
GRK: εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ
NAS: that the gospel which was preached by me is not according
KJV: the gospel which was preached of me
INT: gospel having been proclaimed by me

Galatians 1:16 V-PSM-1S
GRK: ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν
NAS: in me so that I might preach Him among
KJV: me, that I might preach him among
INT: me that I should preach him among

Galatians 1:23 V-PIM-3S
GRK: ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν
NAS: us is now preaching the faith
KJV: now preacheth the faith
INT: once now preaches the gospel the faith

Galatians 4:13 V-AIM-1S
GRK: τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ
NAS: illness that I preached the gospel to you the first time;
KJV: of the flesh I preached the gospel unto you
INT: of the flesh I proclaimed the gospel to you at the

Ephesians 2:17 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν
NAS: AND HE CAME AND PREACHED PEACE
KJV: And came and preached peace to you
INT: and having come he proclaimed the gospel peace to you

Ephesians 3:8 V-ANM
GRK: τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον
NAS: was given, to preach to the Gentiles
KJV: given, that I should preach among
INT: the Gentiles to preach the gospel the unsearchable

1 Thessalonians 3:6 V-APM-GMS
GRK: ὑμῶν καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν
NAS: has come to us from you, and has brought us good news of your faith
KJV: brought us good tidings of your faith
INT: you and having brought good news to us [of] the

Hebrews 4:2 V-RPM/P-NMP
GRK: γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ κἀκεῖνοι
NAS: For indeed we have had good news preached to us, just
KJV: unto us was the gospel preached, as well as
INT: indeed we are having had gospel preached [to us] even as also they

Hebrews 4:6 V-APP-NMP
GRK: οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον
NAS: formerly had good news preached to them failed
KJV: they to whom it was first preached entered
INT: the [ones] formerly having received the gospel not did enter in

1 Peter 1:12 V-APM-GMP
GRK: διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν
NAS: those who preached the gospel to you by the Holy
KJV: by them that have preached the gospel unto you
INT: by the [ones] having proclaimed the gospel to you by

1 Peter 1:25 V-APP-NNS
GRK: ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς
NAS: is the word which was preached to you.
KJV: which by the gospel is preached unto
INT: word having been proclaimed to you

1 Peter 4:6 V-AIP-3S
GRK: καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη ἵνα κριθῶσι
NAS: For the gospel has for this
KJV: this cause was the gospel preached also
INT: also to [the] dead were the gospel proclaimed that they might be judged

Revelation 10:7 V-AIA-3S
GRK: θεοῦ ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ
NAS: is finished, as He preached to His servants
KJV: as he hath declared to his
INT: of God as he did preach the gospel to the of himself

Revelation 14:6 V-ANA
GRK: εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς
NAS: gospel to preach to those
KJV: gospel to preach unto them that dwell
INT: [the] glad tidings everlasting to preach on those who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2097

εὐαγγελίσαι — 1 Occ.
εὐαγγελισαμένων — 1 Occ.
εὐαγγελισάμενοί — 1 Occ.
εὐαγγελισαμένου — 1 Occ.
εὐαγγελίσασθαί — 7 Occ.
εὐαγγελίσωμαι — 1 Occ.
εὐαγγελισθὲν — 2 Occ.
εὐαγγελισθέντες — 1 Occ.
εὐαγγελίζηται — 1 Occ.
εὐαγγελίζεσθαι — 2 Occ.
εὐαγγελίζεται — 3 Occ.
εὐαγγελίζωμαι — 2 Occ.
εὐαγγελίζομαι — 1 Occ.
εὐαγγελιζομένῳ — 1 Occ.
εὐαγγελιζομένων — 1 Occ.
εὐαγγελιζόμενοι — 7 Occ.
εὐαγγελιζόμενος — 3 Occ.
εὐαγγελιζομένου — 1 Occ.
εὐαγγελιζόμεθα — 1 Occ.
εὐαγγελίζονται — 2 Occ.
εὐηγγελισάμην — 4 Occ.
εὐηγγελισάμεθα — 1 Occ.
εὐηγγελίσατο — 2 Occ.
εὐηγγέλισεν — 1 Occ.
εὐηγγελισμένοι — 1 Occ.
εὐηγγελίσθη — 1 Occ.
εὐηγγελίζετο — 3 Occ.
εὐηγγελίζοντο — 1 Occ.
Additional Entries
εὐαγγελισάμενοί — 1 Occ.
εὐαγγελισαμένου — 1 Occ.
εὐαγγελίσασθαί — 7 Occ.
εὐαγγελίσωμαι — 1 Occ.
εὐαγγελισθὲν — 2 Occ.
εὐαγγελισθέντες — 1 Occ.
εὐαγγελίζηται — 1 Occ.
εὐαγγελίζεσθαι — 2 Occ.
εὐαγγελίζεται — 3 Occ.
εὐαγγελίζωμαι — 2 Occ.
εὐαγγελιζομένῳ — 1 Occ.
εὐαγγελιζομένων — 1 Occ.
εὐαγγελιζόμενοι — 7 Occ.
εὐαγγελιζόμενος — 3 Occ.
εὐαγγελιζομένου — 1 Occ.
εὐαγγελιζόμεθα — 1 Occ.
εὐαγγελίζονται — 2 Occ.
εὐηγγελισάμην — 4 Occ.
εὐηγγελισάμεθα — 1 Occ.
εὐηγγελίσατο — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page