εὐθὺς
Englishman's Concordance
εὐθὺς (euthys) — 51 Occurrences

Matthew 3:16 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ
INT: Jesus immediately went up from

Matthew 13:20 Adv
GRK: ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς
INT: hears and immediately with joy

Matthew 13:21 Adv
GRK: τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται
INT: the word immediately he falls away

Matthew 14:27 Adv
GRK: εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν
KJV: But straightway Jesus spake
INT: immediately moreover spoke

Matthew 21:3 Adv
GRK: χρείαν ἔχει εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ
KJV: and straightway he will send
INT: need has immediately moreover he will send

Mark 1:10 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ
KJV: And straightway coming up out of
INT: And immediately going up from

Mark 1:12 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα
INT: And immediately the Spirit

Mark 1:18 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ
KJV: And straightway they forsook their
INT: And immediately having left the

Mark 1:20 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς
KJV: And straightway he called them:
INT: And immediately he called them

Mark 1:21 Adv
GRK: Καφαρναούμ Καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν
KJV: and straightway on the sabbath day
INT: Capernaum and immediately on the Sabbath

Mark 1:23 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἦν ἐν
INT: And immediately there was in

Mark 1:28 Adv
GRK: ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς
INT: news of him immediately everywhere in

Mark 1:29 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς
KJV: And forthwith, when they were come
INT: And immediately out of the

Mark 1:30 Adv
GRK: πυρέσσουσα καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ
KJV: and anon they tell
INT: in a fever And immediately they speak to him

Mark 1:42 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ'
KJV: had spoken, immediately the leprosy
INT: And immediately departed from

Mark 1:43 Adv
GRK: ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν
KJV: him, and forthwith sent
INT: having warned him immediately he sent away him

Mark 2:8 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ
KJV: And immediately when Jesus perceived
INT: And immediately having known

Mark 2:12 Adv
GRK: ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν
KJV: And immediately he arose, took up
INT: he arose and immediately having taken up the

Mark 3:6 Adv
GRK: οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ τῶν
KJV: went forth, and straightway took
INT: the Pharisees immediately with the

Mark 4:5 Adv
GRK: πολλήν καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ
KJV: and immediately it sprang up,
INT: much and immediately it sprang up because of

Mark 4:15 Adv
GRK: ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται ὁ
KJV: cometh immediately, and
INT: when they hear immediately comes

Mark 4:16 Adv
GRK: τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς
KJV: the word, immediately receive
INT: the word immediately with joy

Mark 4:17 Adv
GRK: τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται
KJV: the word's sake, immediately they are offended.
INT: the word immediately they fall away

Mark 4:29 Adv
GRK: ὁ καρπός εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ
KJV: is brought forth, immediately he putteth in
INT: the fruit immediately he sends the

Mark 5:2 Adv
GRK: τοῦ πλοίου εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ
KJV: the ship, immediately there met
INT: the boat immediately met him

Mark 5:29 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ
KJV: And straightway the fountain of her
INT: And immediately was dried up the

Mark 5:30 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς
KJV: And Jesus, immediately knowing in
INT: And immediately Jesus

Mark 5:42 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ
KJV: And straightway the damsel arose,
INT: And immediately arose the

Mark 5:42 Adv
GRK: καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ
INT: And they were overcome immediately with amazement great

Mark 6:25 Adv
GRK: καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς
KJV: And she came in straightway with haste
INT: And having entered immediately with haste

Mark 6:27 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ
KJV: And immediately the king sent
INT: And immediately having sent the

Mark 6:45 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς
KJV: And straightway he constrained his
INT: And immediately he compelled the

Mark 6:50 Adv
GRK: ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ'
KJV: And immediately he talked
INT: and immediately he spoke with

Mark 6:54 Adv
GRK: τοῦ πλοίου εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν
KJV: the ship, straightway they knew
INT: the boat immediately having recognized him

Mark 7:25 Adv
GRK: ἀλλ' εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ
INT: but immediately Having heard a woman

Mark 8:10 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς ἐμβὰς εἰς
KJV: And straightway he entered into
INT: And immediately having entered into

Mark 9:15 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς πᾶς ὁ
KJV: And straightway all the people,
INT: And immediately all the

Mark 9:20 Adv
GRK: τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν
KJV: him, straightway the spirit
INT: the spirit immediately threw into convulsions him

Mark 9:24 Adv
GRK: εὐθὺς κράξας ὁ
KJV: And straightway the father
INT: immediately having cried out the

Mark 10:52 Adv
GRK: σε καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν καὶ
KJV: And immediately he received his sight,
INT: you And immediately he received sight and

Mark 11:2 Adv
GRK: ὑμῶν καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς
KJV: you: and as soon as ye be entered into
INT: you and immediately entering into

Mark 11:3 Adv
GRK: ἔχει καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει
KJV: and straightway he will send
INT: has and immediately it he will send

Mark 14:43 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ
KJV: And immediately, while he yet
INT: And immediately yet of him

Mark 14:45 Adv
GRK: καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ
KJV: he goeth straightway to him,
INT: And having arrived immediately having come up to him

Mark 14:72 Adv
GRK: καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου
INT: And immediately for the second time

Mark 15:1 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς πρωὶ συμβούλιον
KJV: And straightway in the morning
INT: And early in morning a counsel

Luke 6:49 Adv
GRK: ποταμός καὶ εὐθὺς συνέπεσεν καὶ
KJV: and immediately it fell;
INT: stream and immediately it fell and

John 13:30 Adv
GRK: ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς ἦν δὲ
KJV: the sop went immediately out: and
INT: he went out immediately it was moreover

John 13:32 Adv
GRK: αὑτῷ καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν
INT: himself and immediately will glorify him

John 19:34 Adv
GRK: καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ
INT: and came out immediately blood and

Acts 10:16 Adv
GRK: τρίς καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ
INT: three times and immediately was taken up the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page