γυναῖκά
Englishman's Concordance
γυναῖκά (gynaika) — 53 Occurrences

Matthew 1:20 N-AFS
GRK: Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου τὸ
NAS: Mary as your wife; for the Child who
KJV: Mary thy wife: for
INT: Mary [as] the wife of you that which

Matthew 1:24 N-AFS
GRK: παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
NAS: him, and took [Mary] as his wife,
KJV: took unto him his wife:
INT: took to [him] the wife of him

Matthew 5:28 N-AFS
GRK: ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ
NAS: who looks at a woman with lust
KJV: looketh on a woman to
INT: that looks upon a woman to

Matthew 5:31 N-AFS
GRK: ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ δότω
NAS: SENDS HIS WIFE AWAY,
KJV: his wife, let him give
INT: shall divorce the wife of him let him give

Matthew 5:32 N-AFS
GRK: ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς
NAS: who divorces his wife, except
KJV: his wife, saving
INT: shall divorce the wife of him except

Matthew 14:3 N-AFS
GRK: Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ
NAS: of Herodias, the wife of his brother
KJV: brother Philip's wife.
INT: Herodias the wife of Philip the

Matthew 18:25 N-AFS
GRK: καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ
NAS: along with his wife and children
KJV: and his wife, and children,
INT: and the wife and the

Matthew 19:3 N-AFS
GRK: ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ
NAS: [for a man] to divorce his wife for any
KJV: to put away his wife for every
INT: to divorce the a wife to him for

Matthew 19:9 N-AFS
GRK: ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ
NAS: divorces his wife, except
KJV: his wife, except
INT: shall divorce which wife of him except

Matthew 22:24 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ
NAS: AS NEXT OF KIN SHALL MARRY HIS WIFE, AND RAISE
KJV: shall marry his wife, and raise up
INT: of him the wife of him and

Matthew 22:25 N-AFS
GRK: ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ
NAS: children left his wife to his brother;
KJV: left his wife unto his brother:
INT: left the wife of him to the

Mark 6:17 N-AFS
GRK: Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ
NAS: of Herodias, the wife of his brother
KJV: Philip's wife: for
INT: Herodias the wife of Philip the

Mark 6:18 N-AFS
GRK: ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: for you to have your brother's wife.
KJV: thy brother's wife.
INT: to have the wife of the brother

Mark 10:2 N-AFS
GRK: ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι πειράζοντες
NAS: for a man to divorce a wife.
KJV: to put away [his] wife? tempting
INT: it is lawful for a husband a wife to divorce testing

Mark 10:7 Noun-AFS
GRK: πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
INT: to the wife of him

Mark 10:11 N-AFS
GRK: ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ
NAS: divorces his wife and marries
KJV: shall put away his wife, and marry
INT: should divorce the wife of him and

Mark 12:19 N-AFS
GRK: καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ μὴ
NAS: and leaves behind a wife AND LEAVES
KJV: leave [his] wife [behind him], and
INT: and leave behind a wife and not

Mark 12:19 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ
NAS: SHOULD MARRY THE WIFE AND RAISE
KJV: should take his wife, and raise up
INT: of him the wife and raise up

Mark 12:20 N-AFS
GRK: πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα καὶ ἀποθνήσκων
NAS: took a wife, and died
KJV: the first took a wife, and dying
INT: first took a wife and dying

Mark 12:23 N-AFS
GRK: ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
KJV: had her to wife.
INT: had her as wife

Luke 4:26 N-AFS
GRK: Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν
NAS: [in the land] of Sidon, to a woman who was a widow.
KJV: unto a woman [that was] a widow.
INT: of Sidon to a woman widow

Luke 7:44 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι
NAS: toward the woman, He said
KJV: to the woman, and said
INT: to the woman to Simon

Luke 7:44 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν γυναῖκα εἰσῆλθόν σου
NAS: this woman? I entered
KJV: Seest thou this woman? I entered into
INT: this the woman I entered of you

Luke 7:50 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν γυναῖκα Ἡ πίστις
NAS: And He said to the woman, Your faith
KJV: he said to the woman, Thy faith
INT: to the woman the faith

Luke 14:20 N-AFS
GRK: ἕτερος εἶπεν Γυναῖκα ἔγημα καὶ
NAS: I have married a wife, and for that reason
KJV: I have married a wife, and
INT: another said A wife I have married and

Luke 14:26 N-AFS
GRK: καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ
NAS: and mother and wife and children
KJV: mother, and wife, and children,
INT: and the wife and the

Luke 16:18 N-AFS
GRK: ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ
NAS: who divorces his wife and marries
KJV: putteth away his wife, and marrieth
INT: puts away the wife of him and

Luke 18:29 N-AFS
GRK: οἰκίαν ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς
NAS: house or wife or brothers
KJV: brethren, or wife, or children,
INT: house or wife or brothers

Luke 20:28 N-AFS
GRK: ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ οὗτος
NAS: having a wife, AND HE IS CHILDLESS,
KJV: die, having a wife, and he
INT: should die having a wife and he

Luke 20:28 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ
NAS: SHOULD MARRY THE WIFE AND RAISE
KJV: should take his wife, and
INT: of him the wife and should raise up

Luke 20:29 N-AFS
GRK: πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος
NAS: took a wife and died
KJV: took a wife, and died
INT: first having taken a wife died childless

Luke 20:30 Noun-AFS
GRK: δεύτερος τὴν γυναῖκα καὶ οὑτὸς
KJV: the second took her to wife, and he
INT: second as the wife and he

Luke 20:33 N-AFS
GRK: ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
INT: had her as wife

John 8:3 N-AFS
GRK: οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ
NAS: brought a woman caught
KJV: unto him a woman taken in
INT: the Pharisees a women in adultery

Acts 18:2 N-AFS
GRK: καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ
NAS: from Italy with his wife Priscilla,
KJV: with his wife Priscilla; (because that
INT: and Priscilla wife of him because

1 Corinthians 5:1 N-AFS
GRK: ἔθνεσιν ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ
NAS: has his father's wife.
KJV: should have his father's wife.
INT: pagans so as wife one of the

1 Corinthians 7:2 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω καὶ
NAS: his own wife, and each
KJV: have his own wife, and let
INT: one of himself wife let have and

1 Corinthians 7:10 N-AFS
GRK: ὁ κύριος γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς
NAS: not I, but the Lord, that the wife should not leave
KJV: Let not the wife depart from
INT: the Lord wife from husband

1 Corinthians 7:11 N-AFS
GRK: καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι
NAS: should not divorce his wife.
KJV: the husband put away [his] wife.
INT: and husband wife not to leave

1 Corinthians 7:12 N-AFS
GRK: τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον
NAS: has a wife who is an unbeliever,
KJV: hath a wife that believeth not,
INT: any brother wife has an unbelieving

1 Corinthians 7:16 N-AFS
GRK: εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις
NAS: whether you will save your wife?
KJV: whether thou shalt save [thy] wife?
INT: if the wife you will save

1 Corinthians 7:27 N-AFS
GRK: μὴ ζήτει γυναῖκα
NAS: from a wife? Do not seek a wife.
KJV: seek not a wife.
INT: not seek a wife

1 Corinthians 9:5 N-AFS
GRK: ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν ὡς
NAS: a believing wife, even
KJV: a sister, a wife, as well as
INT: authority a sister a wife to take about as

1 Corinthians 11:9 N-AFS
GRK: διὰ τὴν γυναῖκα ἀλλὰ γυνὴ
NAS: was not created for the woman's sake,
KJV: created for the woman; but the woman
INT: on account of the woman but woman

1 Corinthians 11:13 N-AFS
GRK: πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ
NAS: is it proper for a woman to pray
KJV: comely that a woman pray
INT: becoming is it for a woman revealed

Ephesians 5:28 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ
NAS: his own wife loves
KJV: his wife loveth
INT: the of himself wife himself loves

Ephesians 5:31 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ
NAS: AND SHALL BE JOINED TO HIS WIFE, AND THE TWO
KJV: unto his wife, and they two
INT: to the wife of him and

Ephesians 5:33 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω
NAS: his own wife even as himself,
KJV: love his wife even as himself;
INT: the of himself wife so let love

Revelation 2:20 N-AFS
GRK: ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ ἡ
NAS: you, that you tolerate the woman Jezebel,
KJV: thou sufferest that woman Jezebel,
INT: you tolerate the woman Jezebel her who

Revelation 12:13 N-AFS
GRK: ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν
NAS: he persecuted the woman who
KJV: he persecuted the woman which
INT: he persecuted the woman which brought forth

Revelation 17:3 N-AFS
GRK: καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ
NAS: and I saw a woman sitting
KJV: and I saw a woman sit upon
INT: and I saw a woman sitting upon

Revelation 17:6 N-AFS
GRK: εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ
NAS: And I saw the woman drunk
KJV: And I saw the woman drunken with
INT: I saw the woman drunk with

Revelation 21:9 N-AFS
GRK: νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου
NAS: you the bride, the wife of the Lamb.
KJV: the bride, the Lamb's wife.
INT: bride the wife of the Lamb

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page