ἴδε
Englishman's Concordance
ἴδε (ide) — 34 Occurrences

Matthew 25:20 V-AMA-2S
GRK: μοι παρέδωκας ἴδε ἄλλα πέντε
INT: to me you did deliver behold more five

Matthew 25:22 V-AMA-2S
GRK: μοι παρέδωκας ἴδε ἄλλα δύο
INT: to me you did deliver behold more two

Matthew 25:25 V-AMA-2S
GRK: τῇ γῇ ἴδε ἔχεις τὸ
INT: the ground behold you have what [is]

Matthew 26:65 V-AMA-2S
GRK: ἔχομεν μαρτύρων ἴδε νῦν ἠκούσατε
INT: have we of witnesses Behold now you have heard

Mark 2:24 V-AMA-2S
GRK: ἔλεγον αὐτῷ Ἴδε τί ποιοῦσιν
INT: said to him Behold why do they

Mark 3:34 V-AMA-2S
GRK: καθημένους λέγει Ἴδε ἡ μήτηρ
INT: were sitting he says Behold the mother

Mark 11:21 V-AMA-2S
GRK: αὐτῷ ῥαββί ἴδε ἡ συκῆ
INT: to him Rabbi look the fig tree

Mark 13:1 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ Διδάσκαλε ἴδε ποταποὶ λίθοι
INT: to him Teacher see what [wonderful] stones

Mark 13:21 V-AMA-2S
GRK: ὑμῖν εἴπῃ Ἴδε ὧδε ὁ
INT: to you say Behold here [is] the

Mark 13:21 V-AMA-2S
GRK: ὁ χριστός Ἴδε ἐκεῖ μὴ
INT: the Christ Behold there not

Mark 15:4 V-AMA-2S
GRK: ἀποκρίνῃ οὐδέν ἴδε πόσα σου
INT: Answer you nothing See of how many things you

Mark 15:35 V-AMA-2S
GRK: ἀκούσαντες ἔλεγον Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ
INT: having heard said Behold Elijah he calls

Mark 16:6 V-AMA-2S
GRK: ἔστιν ὧδε ἴδε ὁ τόπος
INT: he is here behold the place

John 1:29 V-AMA-2S
GRK: καὶ λέγει Ἴδε ὁ ἀμνὸς
INT: and says Behold the Lamb

John 1:36 V-AMA-2S
GRK: περιπατοῦντι λέγει Ἴδε ὁ ἀμνὸς
INT: walking he says Behold the Lamb

John 1:46 V-AMA-2S
GRK: Ἔρχου καὶ ἴδε
INT: Come and see

John 1:47 V-AMA-2S
GRK: περὶ αὐτοῦ Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης
INT: concerning him Behold truly an Israelite

John 3:26 V-AMA-2S
GRK: σὺ μεμαρτύρηκας ἴδε οὗτος βαπτίζει
INT: you have borne witness behold he baptizes

John 5:14 V-AMA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἴδε ὑγιὴς γέγονας
INT: said to him Behold well you have become

John 7:26 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ
INT: and Behold publicly he speaks

John 7:52 V-AMA-2S
GRK: ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ
INT: Search and look that out of

John 11:3 V-AMA-2S
GRK: λέγουσαι Κύριε ἴδε ὃν φιλεῖς
INT: saying Lord Behold he whom you love

John 11:34 V-AMA-2S
GRK: ἔρχου καὶ ἴδε
INT: come and see

John 11:36 V-AMA-2S
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι Ἴδε πῶς ἐφίλει
INT: the Jews Behold how he loved

John 12:19 V-AMA-2S
GRK: ὠφελεῖτε οὐδέν ἴδε ὁ κόσμος
INT: you gain nothing Behold the world

John 16:29 V-AMA-2S
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ Ἴδε νῦν ἐν
INT: disciples of him Behold now in

John 18:21 V-AMA-2S
GRK: ἐλάλησα αὐτοῖς ἴδε οὗτοι οἴδασιν
INT: I spoke to them Behold they know

John 19:4 V-AMA-2S
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἴδε ἄγω ὑμῖν
INT: says to them Behold I bring to you

John 19:14 V-AMA-2S
GRK: τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ βασιλεὺς
INT: to the Jews Behold the king

John 19:26 V-AMA-2S
GRK: μητρί Γύναι ἴδε ὁ υἱός
INT: [his] mother Woman behold the son

John 19:27 V-AMA-2S
GRK: τῷ μαθητῇ Ἴδε ἡ μήτηρ
INT: to the disciple Behold the mother

John 20:27 V-AMA-2S
GRK: ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς
INT: here and see the hands

Romans 11:22 V-AMA-2S
GRK: ἴδε οὖν χρηστότητα
INT: Behold therefore [the] kindness

Galatians 5:2 V-AMA-2S
GRK: Ἴδε ἐγὼ Παῦλος
INT: Behold I Paul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page