ῥήματα
Englishman's Concordance
ῥήματα (rhēmata) — 27 Occurrences

Luke 1:65 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα
NAS: these matters were being talked about
KJV: these sayings were noised abroad
INT: all the things words these

Luke 2:19 N-ANP
GRK: συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα
NAS: these things, pondering
KJV: all these things, and pondered
INT: was treasuring up the sayings these pondering [them]

Luke 2:51 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ
NAS: all [these] things in her heart.
KJV: all these sayings in her
INT: all these words in the

Luke 7:1 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς
NAS: all His discourse in the hearing
KJV: all his sayings in the audience
INT: all the words of him in

Luke 24:11 N-NNP
GRK: λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ
NAS: But these words appeared
KJV: And their words seemed to
INT: idle talk the words of them and

John 3:34 N-ANP
GRK: θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ
NAS: speaks the words of God;
KJV: speaketh the words of God:
INT: God the words of God

John 6:63 N-NNP
GRK: οὐδέν τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ
NAS: nothing; the words that I have spoken
KJV: profiteth nothing: the words that I
INT: nothing the words which I

John 6:68 N-ANP
GRK: τίνα ἀπελευσόμεθα ῥήματα ζωῆς αἰωνίου
NAS: You have words of eternal
KJV: thou hast the words of eternal
INT: whom will we go [the] words of life eternal

John 8:20 N-ANP
GRK: Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν
NAS: These words He spoke in the treasury,
KJV: These words spake Jesus
INT: These words he spoke in

John 8:47 N-ANP
GRK: θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ
NAS: hears the words of God;
KJV: heareth God's words: ye therefore
INT: God the words of God

John 10:21 N-NNP
GRK: Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν
NAS: These are not the sayings of one demon-possessed.
KJV: not the words of him that hath a devil.
INT: These sayings not are [those]

John 12:48 N-ANP
GRK: λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει
NAS: Me and does not receive My sayings, has
KJV: not my words, hath one that judgeth
INT: does receive the words of me has

John 14:10 N-ANP
GRK: ἐστιν τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ
NAS: and the Father is in Me? The words that I say
KJV: in me? the words that I
INT: is The words which I

John 15:7 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν
NAS: you abide in Me, and My words abide
KJV: and my words abide in
INT: and the words of me in

John 17:8 N-ANP
GRK: ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς
NAS: for the words which You gave
KJV: unto them the words which
INT: for the words which you have given

Acts 2:14 N-ANP
GRK: ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου
NAS: to you and give heed to my words.
KJV: hearken to my words:
INT: give heed to the words of me

Acts 5:20 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς
NAS: the whole message of this
KJV: all the words of this
INT: all the words of the life

Acts 6:11 N-ANP
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς
NAS: blasphemous words against
KJV: speak blasphemous words against Moses,
INT: him speaking words blasphemous against

Acts 6:13 N-ANP
GRK: παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ τοῦ
KJV: blasphemous words against
INT: does cease speaking words against the

Acts 10:22 N-ANP
GRK: καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ
NAS: and hear a message from you.
KJV: and to hear words of thee.
INT: and to hear words from you

Acts 10:44 N-ANP
GRK: Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσεν
NAS: speaking these words, the Holy Spirit
KJV: spake these words, the Holy Ghost
INT: Peter the words these fell

Acts 11:14 N-ANP
GRK: ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ
NAS: and he will speak words to you by which
KJV: shall tell thee words, whereby thou
INT: who will speak words to you

Acts 13:42 N-ANP
GRK: αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα
NAS: that these things might be spoken
KJV: that these words might be preached
INT: to them the words these

Acts 16:38 N-ANP
GRK: ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα ἐφοβήθησαν
NAS: these words to the chief magistrates.
KJV: these words unto the magistrates:
INT: officers the words these they were afraid

Acts 26:25 N-ANP
GRK: καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι
NAS: but I utter words of sober
KJV: but speak forth the words of truth and
INT: and rational words I utter

Romans 10:18 N-NNP
GRK: οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν
NAS: THE EARTH, AND THEIR WORDS TO THE ENDS
KJV: and their words unto the ends
INT: world the words of them

2 Corinthians 12:4 N-ANP
GRK: ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα ἃ οὐκ
NAS: inexpressible words, which
KJV: heard unspeakable words, which it is
INT: heard inexpressible sayings which not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page