εἶπον
Englishman's Concordance
εἶπον (eipon) — 62 Occurrences

Matthew 12:24 V-AIA-3P
GRK: Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον Οὗτος οὐκ
INT: [the] Pharisees having heard said This [man] not

Matthew 13:27 V-AIA-3P
GRK: τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ Κύριε
INT: of the master of the house said to him Sir

Matthew 16:11 V-AIA-1S
GRK: περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν προσέχετε
INT: concerning bread I spoke to you to beware

Matthew 17:19 V-AIA-3P
GRK: κατ' ἰδίαν εἶπον Διὰ τί
INT: in private they said because of why

Matthew 21:38 V-AIA-3P
GRK: τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς
INT: the son said among themselves

Matthew 26:73 V-AIA-3P
GRK: οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ
INT: those who stood by said to Peter

Matthew 28:7 V-AIA-1S
GRK: ὄψεσθε ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν
INT: you will see Behold I have told you

Mark 13:4 V-AMA-2S
GRK: Εἰπὸν ἡμῖν πότε
NAS: Tell us, when will these things
INT: Tell us when

Luke 11:15 V-AIA-3P
GRK: ἐξ αὐτῶν εἶπον Ἐν Βεελζεβοὺλ
INT: of them said By Beelzebul

Luke 20:2 V-AIA-3P
GRK: πρὸς αὐτόν Εἰπὸν ἡμῖν ἐν
INT: to him Tell us by

Luke 22:67 V-AMA-2S
GRK: ὁ χριστός εἰπὸν ἡμῖν εἶπεν
NAS: You are the Christ, tell us. But He said to them, If
INT: the Christ tell us he said

Luke 24:24 V-AIA-3P
GRK: αἱ γυναῖκες εἶπον αὐτὸν δὲ
INT: the women said him however

John 1:15 V-APA-NMS
GRK: ἦν ὃν εἶπον Ὁ ὀπίσω
INT: was he of whom I was speaking He who after

John 1:30 V-AIA-1S
GRK: οὗ ἐγὼ εἶπον Ὀπίσω μου
INT: whom I said After me

John 1:50 V-AIA-1S
GRK: αὐτῷ Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι
INT: to him Because I said to you

John 3:7 V-AIA-1S
GRK: θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι Δεῖ
INT: Do wonder that I said to you It is needful for

John 3:12 V-AIA-1S
GRK: τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ
INT: the things earthly I said to you and

John 3:28 V-AIA-1S
GRK: μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον ὅτι Οὐκ
INT: bear witness that I said that not

John 6:25 V-AIA-3P
GRK: τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ ῥαββί
INT: of the sea they said to him Rabbi

John 6:28 V-AIA-3P
GRK: εἶπον οὖν πρὸς
INT: They said therefore to

John 6:30 V-AIA-3P
GRK: εἶπον οὖν αὐτῷ
INT: They said therefore to him

John 6:34 V-AIA-3P
GRK: εἶπον οὖν πρὸς
INT: They said therefore to

John 6:36 V-AIA-1S
GRK: ἀλλ' εἶπον ὑμῖν ὅτι
INT: But I said to you that

John 7:3 V-AIA-3P
GRK: εἶπον οὖν πρὸς
INT: Said therefore to

John 7:35 V-AIA-3P
GRK: εἶπον οὖν οἱ
INT: Said therefore the

John 7:45 V-AIA-3P
GRK: Φαρισαίους καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι
INT: Pharisees and said to them they

John 8:13 V-AIA-3P
GRK: εἶπον οὖν αὐτῷ
INT: Said therefore to him

John 8:24 V-AIA-1S
GRK: εἶπον οὖν ὑμῖν
INT: I said therefore to you

John 8:52 V-AIA-3P
GRK: εἶπον οὖν αὐτῷ
NAS: The Jews said to Him, Now we know
KJV: and thou sayest, If a man
INT: Said Then to him

John 8:57 V-AIA-3P
GRK: εἶπον οὖν οἱ
INT: Said therefore the

John 9:26 V-AIA-3P
GRK: εἶπον οὖν αὐτῷ
INT: they said so to him

John 9:27 V-AIA-1S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς Εἶπον ὑμῖν ἤδη
INT: He answered them I told you already

John 9:28 V-AIA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ εἶπον Σὺ μαθητὴς
INT: him and said You a disciple

John 9:40 V-AIA-3P
GRK: ὄντες καὶ εἶπον αὐτῷ Μὴ
INT: were And they said to him not

John 10:25 V-AIA-1S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν καὶ
INT: Jesus I told you and

John 10:36 V-AIA-1S
GRK: Βλασφημεῖς ὅτι εἶπον Υἱὸς τοῦ
INT: You blaspheme because I said Son

John 11:40 V-AIA-1S
GRK: Ἰησοῦς Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι
INT: Jesus not Said I to you that

John 11:42 V-AIA-1S
GRK: τὸν περιεστῶτα εἶπον ἵνα πιστεύσωσιν
INT: who stand around I said [it] that they might believe

John 13:33 V-AIA-1S
GRK: καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: You will seek Me; and as I said to the Jews,
KJV: so now I say to you.
INT: and as I said to the Jews

John 14:2 V-AIA-1S
GRK: δὲ μή εἶπον ἂν ὑμῖν
INT: moreover not I said anyhow to you

John 14:26 V-AIA-1S
GRK: πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν ἐγώ
INT: all things which said to you I

John 14:28 V-AIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Ὑπάγω
INT: that I said to you I am going away

John 15:20 V-AIA-1S
GRK: οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Οὐκ
INT: which I said to you not

John 16:4 V-AIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν ταῦτα
INT: that I said [them] to you these things

John 16:4 V-AIA-1S
GRK: ἀρχῆς οὐκ εἶπον ὅτι μεθ'
INT: [the] beginning not I said because with

John 16:15 V-AIA-1S
GRK: διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ
INT: because of this I said that of

John 16:19 V-AIA-1S
GRK: ἀλλήλων ὅτι εἶπον Μικρὸν καὶ
INT: one another that I said A little [while] and

John 18:8 V-AIA-1S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν ὅτι
INT: Answered Jesus I told you that

John 18:21 V-AIA-1S
GRK: οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ
INT: know what said I

John 18:25 V-AIA-3P
GRK: καὶ θερμαινόμενος εἶπον οὖν αὐτῷ
INT: and warming himself They said therefore to him

John 18:31 V-AIA-3P
GRK: κρίνατε αὐτόν εἶπον αὐτῷ οἱ
INT: judge him Said to him the

John 18:34 V-AIA-3P
GRK: ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ
INT: or others did say [it] to you concerning

Acts 2:37 V-AIA-3P
GRK: τὴν καρδίαν εἶπόν τε πρὸς
INT: to the heart said moreover to

Acts 4:19 V-AIA-3P
GRK: Ἰωάννης ἀποκριθέντες εἶπον πρὸς αὐτούς
INT: John having answered said to them

Acts 11:8 V-AIA-1S
GRK: εἶπον δέ Μηδαμῶς
INT: I said moreover In no way

Acts 21:20 V-AIA-3P
GRK: τὸν θεόν εἶπόν τε αὐτῷ
NAS: God; and they said to him, You see,
INT: God they said moreover to him

Acts 22:10 V-AIA-1S
GRK: εἶπον δέ Τί
INT: I said moreover What

Acts 22:19 V-AIA-1S
GRK: κἀγὼ εἶπον Κύριε αὐτοὶ
INT: And I said Lord they themselves

Acts 28:26 V-AMA-2S
GRK: τοῦτον καὶ εἰπόν Ἀκοῇ ἀκούσετε
NAS: PEOPLE AND SAY, YOU WILL KEEP
INT: this and say In hearing you will hear

Galatians 2:14 V-AIA-1S
GRK: τοῦ εὐαγγελίου εἶπον τῷ Κηφᾷ
INT: of the gospel I said to Peter

Hebrews 3:10 V-AIA-1S
GRK: ταύτῃ καὶ εἶπον Ἀεὶ πλανῶνται
INT: that and said Always they err

Hebrews 10:7 V-AIA-1S
GRK: τότε εἶπον Ἰδοὺ ἥκω
INT: Then I said Behold I come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page